(2016 10 30 1e) Streef na gawes wat gemeente-opbou dien 1 Kor 14 v2tot12 ♪

Ek en jy het die Here se opdrag ontvang om ons daarop toe te lê om die genadegawes van die Heilige Gees te ontvang. Onder daardie genadegawes het Paulus een uitgesonder: profesie. Om watter rede het hy profesie uitgesonder? Daarop gee vanoggend se fokusgedeelte ‘n antwoord. Wanneer ek en jy ons op die gawes van die Gees toelê, moet die liefde ons rigsnoer wees. Dit moenie om myself en my voordeel gaan nie, maar om wat die opbou van die gemeente van die Here dien.

Elkeen van ons het as belydende lidmaat voor God en die gemeente ja geantwoord op die vraag: “Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as ‘n lewende lid van die kerk … u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend … ?

Paulus praat oor twee van die genadegawes van die Gees: in tale praat en profesie. Ons tema is: Streef na gawes wat gemeente-opbou dien. Ons let op: (1) Wat die gawes opbou (2) Profesie is belangriker as praat in tale en (3) Munt uit in die gawes wat die opbou van die gemeente dien

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 30 1e) Streef na gawes wat gemeente-opbou dien 1 Kor 14 v2tot12 ♪”

(2016 10 23 2e) Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit Matt 6 v11 en 14tot15 ♪

Elkeen ervaar: mense maak ons seer, benadeel ons, doen ons kwaad aan. Selfs mense na aan ons doen dit. Jy kan jou van so iemand terugtrek. Jy kan ‘n wrok koester. Jy kan wraak neem.

Natuurlik moet ons as gelowiges vra: wat moet ek doen wanneer iemand my seermaak, my benadeel, my kwaad aandoen?

Die antwoord is: ons moet so iemand vergewe. Waarom só? Ek ontvang die Here se vergifnis, daarom moet ek dit ook uitdeel. Jesus het sy dissipels leer bid: … vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree. Ons het geen ander opsie nie, as om ander te vergewe. Ons gaan kyk wat dit beteken om te vergewe. Ons tema: Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit. Ons let op twee fasette: (1) Die bid vir en ontvang van vergifnis en (2) Wie vergifnis ontvang, moet vergewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 23 2e) Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit Matt 6 v11 en 14tot15 ♪”

(2016 10 23 1e) Streef die liefde na; lê julle toe op die gawes 1 Kor 14 v1 ♪

Lê julle toe op die gawes van die Gees … dit is die tweede opdrag in ons fokusvers.

‘n Mens wil reageer: “Wag nou! Lê julle toe op … klop nie met die gawes van die Gees nie.” Die Gees gee gawes soos Hy wil (kyk na 1 Kor 12:4, 7, 11). Hy gee genadegawes. Hoe kan ‘n mens jou toelê op die genadegawes van die Gees?

Ons is nog versigtiger omdat ons vermoed die geloofsgemeenskappe in die pinkster en charismatiese groepe benader die gawes van die Gees nie heeltemal reg nie.

Onthou net: Paulus gee die opdrag onder leiding van dieselfde Gees wat die genadegawes gee soos Hy wil. Meer nog: hy gee die opdrag aan ‘n gemeente wat die gawes van die Gees erg skeefgetrek het. Al stel hy dit wat die gemeente verkeerd gedoen het reg, bly die opdrag staan: Lê julle toe op die gawes van die Gees

In sy konteks raak die opdrag die ruimte waarbinne die gawes van die Gees in die gemeente werk, maar ook die rangorde wat gemeentelede aan verskillende gawes toeken. Ons fokusvers se tema bevat twee opdragte waarop ons agtereenvolgens let: (1) Streef die liefde na en (2) Lê julle toe op die gawes van die Gees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 23 1e) Streef die liefde na; lê julle toe op die gawes 1 Kor 14 v1 ♪”

(2016 10 16 2e) Ons begeertes het gevolge 1 Kon 21 ♪

Elkeen van ons begeer verskillende goed. Die kind begeer om sy lewensideaal te bereik. Wie die einde van sy werklewe bereik, begeer ‘n oudag sonder kommer. ‘n Mens kan bevordering in sy werk, ‘n voertuig, ‘n rekenaar, ‘n selfoon begeer …

Die Here spreek ons begeertes in die tiende gebod aan. Verkeerde begeertes word verbied. Kyk ‘n mens mooi daarna, sien jy dat die tiende gebod met elk van die vorige gebooie te make het: Koning Agab het Nabot se wingerd begeer (tiende gebod). Dit lei tot ‘n oortreding van ‘n hele rits van res van die Tien Gebooie. ‘n Mens sou kon sê dat die tiende gebod die voorafgaande gebooie saamvat.

Die boodskap van ons teks is: Ons begeertes het gevolge. Ons let op (1) Oortredings; (2) Die straf; (3) die verrassende wending.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 16 2e) Ons begeertes het gevolge 1 Kon 21 ♪”

(2016 10 16 1e) Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos Luk 14 v25tot33 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit om saam met my ‘n persoonlike begroting op te stel. Soos elke ordentlike begroting het ons s’n ook twee kolomme: verwagte inkomste en verwagte uitgawe. Wees gerus: hou jou beursie veilig in jou sak of jou handsak.

Ons begroting gaan oor ons verhouding met die Here en Verlosser, Jesus Christus. Dit gaan oor dit wat ons verwag om van die Here te kry en wat ons verwag om te gee. Saam met Jesus gaan ons veral kyk na die uitgawekant. Anders gesê: ons fokus veral op wat ons verhouding met Jesus Christus ons kos.

Jesus was deel van groot skares mense wat vir die Paasfees Jerusalem toe getrek het. Jesus het indruk gemaak. Baie het daarin belang gestel om Hom te volg. Hulle het egter nie regtig die volle implikasies daarvan besef nie. In ons fokusgedeelte belig Hy die werklikheid van wat dit ‘n mens kan kos, wil jy Hom volg.

Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos. Ons let op: (1) wat dissipelskap ons kos; (2) Motivering met voorbeelde en (3) Slotsom: wees bereid om alles prys te gee.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 16 1e) Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos Luk 14 v25tot33 ♪”