(2016 08 28 1e) Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18 ♪

Die Here toets ons hart, ons gesindheid. So het ons verlede week gehoor. Dawid sê in sy gebed waarop ons vanoggend gedeeltelik fokus dat die Here die hart ondersoek (1 Kron 29:17).

Hy pas dit toe op die goud, silwer, brons, yster en edelstene wat hyself sowel as die volk bygedra het vir die bou van die tempel van die Here. Daarmee kom my en jou dankoffers / bydraes ook in die prentjie.

Die Here verwag van ons om ons dankoffers / bydraes met ‘n opregte hart, in die regte gesindheid te gee. Vandaar ons tema: Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee. Ons let op (1) die basis van die regte gesindheid / opregtheid van hart; waaruit blyk (2) ons is totaal afhanklik van die Here

Die basis van die regte gesindheid / opregtheid van hart

Dawid se groot begeerte was om ‘n tempel vir die Here te bou. Die Here het besluit dat hy te veel bloed vergiet het om so ‘n taak aan te pak (1 Kron 22:8). Hy het Salomo hiervoor getaak.

Natuurlik was Dawid teleurgesteld. Tog het hy hom nie aan die projek onttrek nie. Hy het begin om voorbereidings vir die bou van die tempel te tref. Die laaste van hierdie voorbereidings was sy eie, sowel as die volk se groot bydraes aan goud, silwer, brons, yster en edelstene.

Dawid bid direk na hierdie offers tot die Here. In hierdie gebed speel die milde offers omtrent geen rol nie. In die kollig plaas hy die Here God. Die grootheid, krag, glans, roem en majesteit behoort aan Hom (1 Kron 29:11). Hy skenk rykdom en eer, mag en krag (1 Kron 29:12).

Dit wat Dawid en die volk bymekaargemaak het vir die bou van die tempel was die Here s’n. Dat die Here die Alleeneienaar van alles en almal is, het ons reeds op 24 April vanjaar gesien aan die hand van ‘n preek oor die teks: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here (Ps 24:1). Ons het toe gesien dat die Here dit wat syne is, op ‘n bepaalde manier met ons deel. Hy stel my en jou aan as bestuurders van sy eiendom. Aan die een vertrou Hy meer toe om te bestuur en vir die ander een minder. Hy roep my en jou ook tot verantwoording oor die wyse waarop ons sy eiendom bestuur.

Dit lê ten grondslag van wat Dawid in ons fokusgedeelte in sy gebed sê: “Maar wie is ek tog, en wie is my volk, dat ons enigiets vir U kan gee? Alles wat ons het, kom van U af, en ons gee vir U net dit wat U reeds vir ons gegee het! … Here ons God, selfs hierdie boumateriaal wat ons ingesamel het om vir U ’n tempel te bou om u heilige Naam te eer, kom van U af. Dit behoort alles aan U! (1 Kron 29:14, 16). Wat Dawid sê oor sy en die volk se gawes vir die bou van die tempel, geld ook dit wat ek en jy as dankoffer / bydrae gee vir die instandhouding van die erediens. Ons gee uit dit wat die Here ons gegee het, terug vir Hom vir aanwending in die uitbreiding van sy koninkryk.

Wanneer ons dus ons dankoffers / bydraes gee, gaan dit nie om hoeveel ons uit ‘n oorvol begroting opsy kan sit nie. Ons neem biddend ‘n besluit onder die leiding van die Heilige Gees oor dié deel wat ons gaan teruggee uit alles wat ons uit die hand van die Here ontvang. Dan gee ek my dankoffer met dankbaarheid teenoor die Here wat soveel vir my gegee het, dat ek daardie deel aan Hom kan teruggee.

Dit is per slot van sake die gesindheid waarin ons moet gee. As ek en jy ons dankoffers / bydraes in hierdie gesindheid gee, kan ons ook saam met Dawid bid: Ek weet, my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring, en nou het ek met vreugde gesien hoe u volk wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U bring (1 Kron 29:17). Dawid het ‘n bekende prentjie van sy tyd in sy kop. Die goudsmid wat ‘n artikel uit goud wou maak, het die suiwerheid van die goud getoets sodat hy die edel metaal vir ‘n puik produk kon gebruik. So, sê Dawid in sy gebed, ondersoek die Here ook ons harte – daar waar alles wat ons doen begin. Hy kyk of ons harte suiwer is en daarom op die regte manier en in die regte gesindheid ons dankoffers / gawes bring.

Die Here verlang dat ons ons dankoffers gee in opregtheid, met goeie motiewe, vrywillig en vreugdevol. Hy sê in sy gebed dat die Here weet Dawid en die volk het so gegee. Die goud wat hulle gegee het, was suiwer. Elke metaal was die beste produk. ‘n Mens soek uit dit wat die Here vir jou gee die beste uit wanneer jy vir Hom teruggee om vir die uitbreiding van sy koninkryk aan te wend.

Verstaan ek en jy die basis van die regte gesindheid in die hart van die een wat gee? Is dit my en jou ingesteldheid wanneer ons ons dankoffers gee?

Ons is totaal afhanklik van die Here

Oor die mens – wat hy is en doen – Wanneer Dawid oor homself en ons as mense praat, is dit allermins positief:

1 Maar wie is ek tog, en wie is my volk, dat ons enigiets vir U kan gee? Alles wat ons het, kom van U af, en ons gee vir U net dit wat U reeds vir ons gegee het (1 Kron 29:14)! Dawid klop homself en sy volk nie op die skouer oor hulle groot bydraes vir die bou van die tempel nie. Hulle gee bloot terug wat hulle die Here vir hulle gegee het. Nie hulle nie, maar die Here moet daarom die dank kry vir daardie bydraes.

Ons totale afhanklikheid van die Here kan ons ook uit ‘n ander hoek beskou. Dat ek en jy in Christus glo en as gelowiges probeer leef, is nie iets waarvoor ons ons op die skouer kan klop nie. God moes sy enigste Seun gee, Christus moes sy lewe aan die kruis aflê om ons met God te versoen. Dat ons dit glo, is ook nie ons persoonlike prestasie nie, maar is gawe van God, bewerk deur die Heilige Gees. Ons moet die Here al die dank en eer gee daarvoor dat ons aan Hom behoort.

2 Net soos al ons voorvaders is ons by U sonder reg of aanspraak / lett: vreemdelinge en bywoners (1 Kron 29:15a / lett vert). Dawid en sy mense is uiteindelik nie beter daaraan toe as hul voorouers nie. Húlle het as vreemdelinge en bywoners – mense sonder enige regte – tussen die ander volke gewoon. Hulle was vir hulle beskerming aangewese op die goedgesindheid van ander volke en het geen eiendomsreg gehad nie.

3 Ons tyd op aarde is soos ‘n skaduwee, dit gaan verby (1 Kron 29:15b). As die son skroeiend brand, soos by ons en in Palestina, beteken skaduwee baie vir mens en dier. ‘n Skaduwee krimp namate die dag vorder. Teen die middaguur, wanneer die dag op sy warmste is, is daar omtrent geen skaduwee nie. So vlietend soos ‘n skaduwee is ‘n mens se lewe. Ons verganklikheid beteken dat ‘n mens allerlei planne kan maak. In ‘n oogwink ry veranderende omstandighede al jou planne in die wiele. Jesus se vraag bly geldig: ... wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng (Matt 6:27)?

Die gesindheid waarin ons dankoffers / bydraes gee

Ons het reeds gesien volgens Dawid het hy en die volk hulle offers vir die bou van die tempel in die regte gesindheid gebring. Hy is baie bewus daarvan dat dit wat eenmaal reg is, weens menslike swakheid en sondigheid nie altyd reg bly nie. Die regte gesindheid by een geleentheid verander sommer gou in ‘n totaal verkeerde gesindheid. Vandaar sy gebed: Here, God van ons voorvaders Abraham, Isak en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van u volk. Rig hulle hart op U (1 Kron 29:18). Die Here verhoor hierdie gebed van Dawid in ons lewe deur sy Gees wat in ons woon en die regte gesindheid ook vir die gee van ons dankoffers / bydraes in stand hou.

Aan die Here die lof en die eer

In ons nietigheid en sondigheid is ons heeltemal afhanklik van die Here ons God. In die gee van ons dankoffers en bydraes moet dit van begin tot einde gaan om Hom wat alles wat ons het, vir ons gee. Dit moet gaan om Hom wat ons deur sy Gees begenadig om in die regte gesindheid te gee en te bly gee.

Selfs wanneer ek en jy besondere dankoffers / bydraes gee, moet ons dit doen terwyl ons die Here loof en prys vir die vermoeë om te kan gee en vir die genade om dit in die regte gesindheid te kan doen. Alles wat goed is, kom van die Here af. Hy is die bron van goedheid en genade.

Ons vereenselwig ons daarom met Dawid se loflied: Geloof sy U, Here, God van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk, en dit berus by U om enigiemand groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke Naam … (1 Kron 29:10 -13).

Slot

Die Here toets ons hart, ons gesindheid (1 Kron 29:17). Hy verwag van ons om ons dankoffers / bydraes met ‘n opregte hart, in die regte gesindheid te gee. Vandaar ons tema: Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee.

Ons moet Hom erken as die Een wat alles wat ons nodig het om van te leef en ook alles wat ons kan gee vir ons gegee het. Selfs wanneer die gesindheid waarin ons gee reg is, is dit aan die genadewerk van sy Gees in ons alleen te danke. Daarom moet ons die Here al die lof en die eer gee – selfs wanneer ons dankoffers / bydraes gee.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 16 08 28 Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *