(2016 08 21 1e) Die Here toets ons gesindheid Spr 21v2tot3 ♪

Speel jou lewe af in ‘n woonhuis, of in ‘n gastehuis?

Voordat jy antwoord, eers nog ‘n paar vrae: Het my reaksie op daardie een wat heeltyd by die skool aan my krap enigiets te make met Sondag se katkisasie? Het dit wat ek Vrydag op pad huis toe na werk doen enigiets te make met Sondag se erediens? En my laaste transaksie? … Bloumaandag by die werk? … wat ek sê of verswyg?

Ons antwoord gemaklik: “Niks nie!” Is dit jou antwoord, leef jy in ‘n gastehuis. Een kamer is my werkplek; ‘n ander my verhouding met my wederhelfte; … Nog een is my verhouding met die Here. Wat ek in een kamer doen, het niks met enigiemand of enigiets anders te make nie. Ons fokusverse stem saam dat ons so leef en gaan verder: Ons is doodtevrede elk met ons eie gastehuislewe.

In ‘n woonhuis gaan dit heeltemal anders. Al het elke vertrek in die woonhuis sy eie funksie, bied die een vertrek toegang tot die ander. Elkeen in die huis moet inval by wat die huisbaas van hulle verwag. Ons fokusgedeelte plaas ons in ‘n woonhuis. Die Here ons God is die Huisbaas. Hy het seggenskap oor die manier waarop ons in die woonhuis leef.

Hy toets dit wat ons doen en nie doen nie. Vandaar ons tema: die Here toets ons gesindheid. Ons let op: (1) Ons leef in ‘n gastehuis en (2) Wat die Here as Huisbaas van ons verwag

Ons leef in ‘n gastehuis

Elkeen van ons het ‘n besondere vermoë om dit wat ons doen en laat, of sê, te regverdig.

  • As iemand heeldag aan my krap; my bly irriteer, verloor ek op ‘n dag my humeur en slaan sy mond stukkend. My rede: “Hy het daarna gesoek.”

  • Op pad huis toe weier ek om plek te maak vir die taxi wat in my baan wil indraai. My rede: “Taxi’s ry net soos hulle wil. Dis tyd dat hulle leer.”

  • Ek leen die CD of DVD en laai dit op my rekenaar, tablet of slimfoon en luister lustig. Die kunstenaar weet tog nie daarvan nie.

  • Die voertuig wat ek wil verkoop, het ‘n probleem. Ek bly maar stil, want ek kan nie my prys verlaag nie en moet die voertuig verkoop.

Vir omtrent elke ding wat ek doen, kan ek ‘n goeie rede of verskoning uitdink. Ek en jy is doodtevrede met wat ons doen en sê. Dit alles is bewys van die waarheid van die spreuk: In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg … (Spr 21:2a).

Dit is vir geeneen van ons maklik om onsself en ons doen en late reg te beoordeel nie. Ons probleem is: ons het nie die regte maatstaf nie. Ons is vatbaar vir misverstand; geneig tot vooroordeel teen ander; ons selfliefde keer dat ons ander en ook onsself billik beoordeel. Paulus het dit goed besef. Hoor wat hy oor die oordeel van gemeentelede en homself sê: Maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur ‘n menslike regbank beoordeel word nie. Trouens, ek beoordeel dit self nie eens nie … Dis is die Here wat my beoordeel (1 Kor 4:3, 4e).

Ons het ‘n tweede probleem. Ons verkies om ons lewe in te rig soos ‘n gastehuis. Wat ek in die skool doen, is net in die kamer met die naam “skool”. So is daar ‘n kamer met die naam verkeer, nog een heet werk, ‘n ander huwelik, nog een kerk … Skool het niks te doen met katkisasie nie; verkeer niks met kerk nie …

Ons moet na die spreuk in geheel kyk: In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid / hart (Spr 21:2, ‘n herhaling van 16:2). Die Here weet presies wat ons doen, waarom ons dit doen en in watter gesindheid ons dinge doen. Hy laat Hom nie mislei deur ons verskonings en redes nie. Hy beoordeel wat ons doen by die bron waaruit dit ontspring, ons hart. Die digter weet dit goed. In ‘n ander spreuk het hy daarom vermaan: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe (Spr 4:23).

Wanneer die Here my en jou gesindheid beoordeel, doen Hy dit as die God wat alles weet en alwys is; Hy doen dit regverdig en billik. Sy oordeel is finaal. Dit is beslissend.

Die Here God sê vir ons dat ek en jy as sy kinders nie in ‘n gastehuis woon nie. As sy huisgesin (Ef 2:19) sê Hy ons bevind ons in ‘n woonhuis waarin Hy die Huisbaas is.

Wat die Here as Huisbaas van ons verwag

Die Here verkies dat ‘n mens doen wat regverdig en reg is … (Spr 21:3a). In wat ons doen, moet ons:

Regverdig handel Iemand (Gispen) sê dat dit hier gaan om onsself in te stel om te doen wat in ooreenstemming is met die wil van die Here soos Hy dit in sy Woord bekend gemaak het. Sy wet is die norm wat Hy gegee het. Ons moet ons dus gedra in ooreenstemming met die wet van die Here.

Reg handel – ek moet opreg wees, sonder enige bedrog. In noue verband met regverdigheid hier beteken dit: die juiste, dit wat reg is. Ek moet in my oordeel ewewigtig wees.

Wie doen wat regverdig en reg is, hou hom aan die Here se wil ten opsigte van beide tafels van die wet: ten opsigte van sy verhouding met God, sowel as met sy medemens.

Vir ‘n sondaar is dit net moontlik as ons die Here vra om ons deur sy Gees bewus te maak van dit wat sy wil in ‘n spesifieke situasie is. Die Heilige Gees stel ons in staat om regtig prakties te doen wat die Here as regverdig en reg beoordeel.

Wie glo, leef altyd diep bewus van sy afhanklikheid van die Here. Hierdie lewenshouding staan beslis in skerp teenstelling met dié van die goddelose: Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eiewaan (Spr 21:4).

Die Here verbind die leefwyse gekenmerk deur die doen van dit wat regverdig en reg is aan die bring van offers. Die Here verkies dat ‘n mens doen wat regverdig en reg is eerder as dat jy offers bring (Spr 21:3). Offers was ‘n wesenlike deel van die godsdiensbeoefening of kultus van die gelowiges van die Ou Testament. In sy Woord het die Here voorskrifte gegee oor hierdie offers. Die Here verkies dat ons regverdig en reg in ons optrede is, eerder dat ons godsdiens uiterlik volgens sy voorskrifte beoefen, maar dan in die verkeerde gesindheid, met die verkeerde hartsgesteldheid.

Dieselfde eis kom ook elders in die Ou Testament na vore. Samuel het vir Saul gesê: Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme (1 Sam 15:22). By monde van sy profeet praat die Here selfs van nuttelose offergawes (Jes 1:13).

Blaai ons na die Nuwe Testament vind ons Jesus se uitspraak in sy bergpreek: As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe (Matt 5:23, 24). Natuurlik offer ons nie meer soos die mense van die Bybelse tyd nie. Tog bring ons dankoffers. Dit is duidelik dat ek my dankoffer nie moet gee om die Here so ver te bring om my foute oor te sien, of om vir my te gee wat ek graag wil hê nie. My dankoffer moet deel wees van my lewe wat ek volledig volgens God se wil probeer inrig.

Dit wat ‘n Christenfilosoof gesê het oor die hele werklikheid, kan ons toepas op ons lewe: daar is geen sentimeter van my lewe waarvan die Here nie sê nie: “dit is Myne!” Hy verwag van ons om te erken dat Hy die finale sê het in elke faset van ons hele lewe. Hierdie erkenning moet alles wat ek doen en laat, sê en dink, elke oomblik bepaal. Die enkele vraag wat ek moet stel is: Wat sê die Here hieroor? Wat, wil Hy hê, moet ek doen?

Daarmee maak die Here aanspraak op my en jou hele lewe. Hy wys enige gedagte aan ‘n gastehuislewe af. Elke faset van my lewe: die skool, werk, ontspanning, geldsake, huwelik, gesinslewe, sowel as my verhouding met en diens aan Hom as Here en God, moet wees soos ‘n vertrek in woonhuis waarvan die Here die Huisbaas is. Oral en altyd moet ek, onder leiding van sy Gees, doen wat Hy van my verwag.

Slot

Ek het begin met die vraag: Speel jou lewe af in ‘n woonhuis, of in ‘n gastehuis? Ons is doodtevrede met ‘n gastehuislewe asof dit wat ek in die een kamer doen, niks te make het met enigiets of -iemand in ‘n ander kamer of lewensfaset nie. Die Here herinner ons: In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid / hart (Spr 21:2). Die Here toets my en jou gesindheid. Sy maatstaf vir die toets is sy wil soos in sy Woord aan ons openbaar.

Ons fokusgedeelte plaas ons in ‘n woonhuis. Die Here ons God is die Huisbaas. Hy het seggenskap oor die manier waarop ons in die woonhuis leef. Oral, altyd en in elke geval moet ons sy wil onder leiding van sy Gees soek en ook doen wat Hy van ons verwag. Die Here ons God toets dit wat ons doen en nie doen nie aan wat Hy van ons verwag.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 08 21) Die Here toets ons gesindheid Spr 21 v2 tot 3

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *