(2016 08 07 2e) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17

Jesus het groot beloftes aan sy dissipels gemaak. So beloof Hy in Joh 14 dat diegene wat in Hom glo, groter dinge as Hy sal doen (:12); dat Hy dit wat ons in sy Naam vra, sal doen (:13 en :14). Op grond van hierdie beloftes gebruik mense Jesus se Naam op ‘n bepaalde wyse om bv siekes te genees en van demoniese werking te bevry.

Jesus waarsku aan die ander kant dat mense by die ingang van die koninkryk aanspraak sal maak dat hulle dit gedoen het, maar uit sy mond sal hoor: Ek het julle nooit geken nie (Matt 7:22, 23). Die derde gebod impliseer dat ‘n mens die Here se Naam kan misbruik (Eks 20:7).

In Efese het die sewe seuns van die priesterhoof Skeva onder die indruk gekom van die krag van die Naam van Jesus. Hulle het geeste in die Naam van Jesus besweer (Hand 19:13e). Skeva se seuns moes kaal en stukkend wegvlug voor die aanslag van die man met die bose gees. Die merkwaardige gebeur toe: vrees het die mense van Efese oorval en die Naam van Jesus is geprys en baie het tot geloof gekom (Hand 19:17, 18). Die Here God het die eer van sy Naam in Efese gehandhaaf.

As gelowiges is dit ons roeping om die die Naam van die Here te vereer. So kom ons positief die derde gebod na: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie (Eks 20:7). Ons let vanaand op twee fasette: (1) Die eise van ‘n lewe tot eer van die Naam van die Here en (2) die Here handhaaf die eer van sy naam.

Die eise van ‘n lewe tot eer van die Naam van die Here

Dit was nie maklik om in Efese ‘n Christen te wees nie. Efese was die beskermer van die tempel van Artemis, die jaggodin, en haar beeld wat, volgens die mite, uit die hemel geval het (Hand 19:35). ‘n Hele nywerheid het rondom hierdie tempel ontstaan. Die silwersmid, Demetrius, het ‘n klomp ambagsmanne silwerbeelde daarvan laat maak en dit verkoop. Hulle het ‘n aansienlike verdienste hieruit verkry (Hand 19:24). Afgodediens was dus aan die orde van die dag – en het selfs gesorg vir kos op hulle tafels.

Towery het hand aan hand met die afgodery geloop. Volgens die opvatting van daardie tyd kon ‘n mens die naam van ‘n bepaalde god as toorformule gebruik as jy iemand se liefde wou wen; ‘n vyand kwaad wou aandoen; ‘n belangrike besigheidstransaksie wou beklink; ‘n skat wou vind; geeste wou uitdryf; genesing wou bewerk …

Mettertyd het die sg. Efesiana grammata (Die briewe van Efese) tot stand gekom. Dit is die naam wat gegee is aan verskillende handboeke en versamelings toorformules. Aan hierdie praktyke het almal (klink dit nie bekend nie!) in Efese deelgeneem. Deur nie daaraan deel te neem nie, sou jy jouself brandmerk as ‘n buitestaander in Efese.

Hoe beoefen ‘n Christen sy geloof in só ‘n gemeenskap waarin afgodery en towery aan die orde van die dag was?

Neem jy sterk standpunt daarteen in, het jy ‘n probleem. Dit het die apostel Paulus ervaar. Hy het die koninkryk van God verkondig. Hy het die mense van Efese probeer oortuig dat die Here Alleen Koning is onder wie se heerskappy een en elkeen moet buig. Hy het sterk en konsekwent erkenning geëis dat die Here die enigste God en sy Seun die enigste Verlosser is.

Die Efesiërs – insluitende die Jode, die volk van God se verbond – het hardkoppig en onoortuigbaar gebly. Trouens, hulle het in die openbaar die spot gedryf met die leer van die Here wat Paulus onvermoeid verkondig het. Paulus beskryf sy ervaring in Efese as sou hy daar soos teen wilde diere geveg het (1 Kor 15:32). Hy het Jesus se waarskuwings as werklikheid aan die lyf ervaar: “Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely (Matt 24:9). en Julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Daarby het Jesus gevoeg: Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word (Matt10:22).

Die uiteinde was Paulus moes die sinagoge verlaat en twee jaar lank die saal van Tirannus vir die leringe aangaande Christus gebruik (Hand 19:9-10).

Hoeveel het jy al ter wille van Christus verdra? Wat is jy bereid om ter wille van Hom te verdra?

Die Here handhaaf die eer van sy Naam

Die apostel Paulus het in Efese ‘n sentrale rol as instrument in die Here se hande gespeel. Hy het siekes gesond gemaak en bose geeste uitgedryf. Die mense het duidelik gesien bomenslike magte was aan die werk. Die werklikheid van Jesus se belofte het voor die oë van die mense van Efese afgespeel: Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (Joh 14:12 – 14).

Die doeke waarmee Paulus sweet afgevee het terwyl hy tente maak en die voorskote wat hy gedra het, was in die oë van die towenaars van Efese bonatuurlike instrumente, want selfs al is hierdie doeke en voorskote net op die lydendes gesit, het hulle gesond geword. Dit het die bose geeste op die vlug laat slaan.

Voorspelbaar moes iemand besluit om Paulus dit na te doen. Die sewe seuns van die priester, Skeva, het dit probeer doen. As bewoners van Efese het hulle geglo dat die naam van ‘n god towerkrag besit, dat dit aan die een wat dit gebruik, buitengewone mag gee. Hulle besluit toe dat daar besondere krag in die naam, Jesus, moet wees. Hulle gebruik ook dié Naam: Hulle het gesê: “Ek besweer julle in die Naam van dié Jesus wat deur Paulus verkondig word” (Hand 19:13).

Tot hulle skok laat die Naam van Jesus van hulle lippe nie die bose wyk nie. Inteendeel! ‘n Bose gees praat terug uit die man: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?” Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stukkend geslaan uit daardie huis gevlug het (Hand 19:15 – 16). Waarom loop dit so verskriklik verkeerd vir hierdie mense? Is daar dan nie krag opgesluit in Jesus se Naam nie?

Dit het so verskriklik verkeerd geloop, want Jesus se Naam is nie een of ander toorformule nie. Sy Naam is die enigste Naam waardeur ‘n sondaar gered kan word. Voor sy Naam móét die bose wyk. Dit gebeur wél, maar dan nét waar sy Naam in ware geloof gebruik word.

Die sewe seuns van Skeva het hulle met Jesus se Naam vergis. Hulle het gemeen dat hulle Jesus in hulle mag gekry het; dat Hy instrument in hulle hande geword het toe hulle sy Naam oor hierdie besetene en teenoor die bose geeste uitroep. Hulle het wél Jesus se Naam gebruik, maar in ongeloof en in bygeloof. Van ware geloof was daar geen sprake nie.

Die Here God die bose geeste toegelaat om die besetene as instrument te gebruik om hierdie bygelowige en ongelowige seuns van Skeva op hul neus te laat kyk. Kaal en stukkend geslaan het hulle voor die bose op die vlug geslaan. Dié Here in wie hulle nie geglo het nie, het hierdie bygelowige en ongelowige manne só verneder.

Jesus het gewaarsku dat die groot vernedering voorlê vir diegene wat sy Naam misbruik: Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree” (Matt 7:22, 23).

Paulus het hemelsbreed van die seuns van Skeva verskil. Hy was instrument in God se hand. Hy het Jesus se Naam gebruik in die geloof dat Hy die Almagtige Seun van God is. Wat Paulus gedoen het, het hy in die Naam en in opdrag van die lewende God gedoen. God het kragtig deur hom gewerk (Hand 19:13). God het elke wonder bewerk.

Hoe gebruik jy die Naam van Jesus? Gebruik jy sy Naam in ware geloof? Gebruik jy sy Naam op so ‘n wyse dat jy instrument bly in die hand van ons Here en Verlosser?

Die afloop van die gebeure in Efese is merkwaardig. Die gelowiges in Efese wat te versigtig was om op te staan en te bely dat hulle in Christus glo, het die Naam van die Here geprys. Hulle het verder gegaan: Heelparty van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwermuntstukke werd was (Hand 19:18 – 19). Waar kom hierdie radikale hartsverandering in die gelowiges van Efese vandaan? Die antwoord: die Heilige Gees het dit bewerk. Hy het deur Paulus groot wonders gedoen. Hy het die gemeente van Efese gelei tot heelhartige bekering; openlike belydenis oor hul toorpraktyke; die openbare verbranding van die boeke met die toorformules. Die slotsom: So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei (Hand 19:20).

Slot

Jesus het groot beloftes aan sy dissipels gemaak. Op grond van hierdie beloftes gebruik mense Jesus se Naam op ‘n bepaalde wyse om wonders te bewerk. Jesus waarsku aan die ander kant dat mense by die ingang van die koninkryk aanspraak sal maak dat hulle dit gedoen het, maar uit sy mond sal hoor: Ek het julle nooit geken nie (Matt 7:22, 23).

Die sewe seuns van die priesterhoof Skeva het die naam van Jesus misbruik. Hulle het kaal en stukkend weggevlug voor die aanslag van die man met die bose gees. Die merkwaardige gebeur toe: vrees het die mense van Efese oorval en die Naam van Jesus is geprys en baie het tot geloof gekom (Hand 19:17, 18). So het die Here God die eer van sy Naam in Efese gehandhaaf.

As gelowiges is dit ons roeping om, daartoe gelei deur die Heilige Gees, die Naam van die Here groot te maak. So kom ons positief die derde gebod na (Eks 20:7).

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 08 07) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *