(2016 08 07 1e) Die Here regeer – gee Hom die eer Ps 96 veral v10en13

Vereer jy die Here? Hoe dra jy by tot die eer van die Here se Naam? Ons teks roep almal op aarde op om ‘n nuwe lied tot eer van die Here te sing (Ps 96:1, kyk ook na :7, 9). Is die oproep realisties? Almal glo tog nie in die Here nie.

Hierdie oproep staan wél op vaste grond. Dit is realisties. Immers: die gode van volke is nietig – niks.

Die Here is die Skepper, die enigste God. Sy volk, die hele mensdom en selfs die aarde, see, veld en bome moet Hom as Skepper vereer. Daarin moet ons wat in die Here glo, die voortou neem en die voorbeeld stel. Ons moet sy reddingsdade verkondig aan diegene wat nie glo nie. Ons moet hulle vertel van sy mag en magtige dade (:2, 3, 10).

Ons, maar ook die wat nie glo nie, moet weet: die Here kom! Hy gaan regverdig en billik oor almal oordeel. Ons moet daarom een en almal gehoor gee aan die oproep: die Here regeer – gee Hom die eer. Aan die hand van die opbou van die Psalm kyk ons na die oproep, die rede daarvoor en sluit af met die feit van ‘n seker toekoms, omdat God regeer.

Oproep: sing vir en vereer die Here

Verskillende opdragte word hier gegee:

Sing ‘n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde! Sing tot eer van die Here, prys sy Naam … (Ps 96:1, 2a). Drie maal kom die opdrag: Sing! Dit is ‘n opdrag aan almal op die aarde. Hier is geen uitsondering nie. Alle mense oor die hele aarde heen moet die opdrag uitvoer. Sommige mense aanvaar dat die Ou Testament net oor die Here God se verhouding met sy volk handel. Nie net Ps 96, maar ook ander gedeeltes in die Ou Testament sing oor die nie-Joodse volke se verhouding met die Here God (bv Ps 47:2; 66:1; 98:4; 100:1). Ook nie-Jode gaan deel kry aan die verlossing wat die Here God bewerk.

Almal, Jode en nie-Jode, wat deel kry aan die verlossing wat die Here God bewerk, moet ‘n nuwe lied tot sy eer sing. Ons vind so ‘n loflied in dieselfde konteks in die Nuwe Testament: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! …Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid (Rom 11:33, 36)!

Hoe kan almal op die aarde die lof en die eer van die Here God besing? Almal ken Hom tog nie as die ware God nie? Die antwoord kry ons in ‘n tweede stel opdragte: … verkondig elke dag sy reddingsdade! Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade ( Ps 96:2b, 3). Die Griekse woord wat vertaal is met verkondig, impliseer dat die boodskap goeie nuus is. Hierdie goeie nuus moenie geheim gehou word en dan op ‘n spesiale geleentheid aangekondig word nie. Die volk van die Here moet dit dag vir dag oordra.

Vanselfsprekend is die verantwoordelikheid om hierdie goeie nuus in die digter se tyd te verkondig, dié van die volk van die Here God van die ou bedeling. Israel kon vertel van die magtige dade waardeur Hy hulle uit moeilike situasies gered het.

  • Toe die Egiptiese leër die Israeliete teen die Rietsee vaskeer, het God vir hulle ‘n pad deur die see gemaak. Die Egiptiese leër is deur die water van die Rietsee uitgewis.

  • Die volk het die beloofde land, Kanaän, 40 jaar later suksesvol verower.

  • In Kanaän het vyandige volke dit vir die Israeliete moeilik gemaak. Keer op keer het die Here uitkoms aan sy volk gegee met ‘n rigter as sy instrument.

  • Die koninkryk van Dawid het vrede en vooruitgang ingelui.

Ons is deel van die kerk van die bedeling van die Nuwe Testament. Deur die dood van Jesus Christus aan die kruis het God sondaars met Hom versoen. Hy het uit die dood opgestaan en die opdrag aan sy dissipels en aan ons gegee om dissipels te maak van al die nasies (Matt 28:19,20). Ek en jy moet elke dag, sonder onderbreking, verkondig dat Jesus Christus die enigste Verlosser van sondaars is; dat Hy die dood oorwin het en oor alles en almal regeer.

In watter mate voer jy die verheerlikte Jesus se opdrag uit?

Die redes vir die oproep

Verskillende redes word gegee vir die oproep aan almal op die aarde om die Here te vereer: Die Here is groot, al die lof kom Hom toe, ontsagwekkend is Hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks (Ps 96:4, 5a). Die Psalmdigter gee hoegenaamd nie te kenne dat die afgode van die nasies iets beteken nie. Inteendeel. In sy lied gebruik hy ‘n woord wat ons kan weergee met òf afgode, òf niks / nietighede. Hy gebruik dus nie soseer ‘n naam om afgode saam te groepeer nie. Hy verwys met minagting na hulle: hulle is niks, nietighede. ‘n Mens sou kon sê dat hierdie gode ontmasker word. Hulle is geensins werklik nie. Hulle is blote gedagtes in mense se koppe, hulle is onwerklike droomfigure; drogbeelde.

Teenoor die gode van die nasies is die Here werklik. Hy leef. Hy is groot. Wie met Hom te make kry, kan nie anders nie, as om Hom te loof. In sy teenwoordigheid besef ‘n mens jou eie nietigheid en sondigheid. Jy kan nie anders nie, as om groot ontsag te hê vir die Here God.

Daar is nog ‘n rede: Die Here het die hemele gemaak (Ps 96:5). Ons moet die Here as Skepper erken. As deel van sy skepping moet ons Hom vereer; sy lof besing.

In ons tyd is so ‘n vergelyking tussen die Here God en die afgode taboe. Mense dring daarop aan dat ander gode as dié Een wat Hom in die Bybel en deur sy Seun aan ons openbaar, met ewe veel respek bejeën word. Ons moet die afgode aanvaar as werklik – ter wille van diegene wat hulle aanbid.

Kan iemand wat toegee aan hierdie eis regtig Ps 96 sing, maar ook Ps 47:2; 66:1; 98:4; 100:1 (1953, 83)? Wat maak iemand wat aan hierdie eis toegee met die boek Jesaja vanaf veral hoofstuk 40? Wat kan so iemand maak met Jesus se opdrag na sy opstanding?

Wie Psalms 96 en soortgelyke Psalms met oortuiging wil sing, moet regtig met eerbied en ontsag erken: die Here is die enigste God; Hy Alleen is die ware God.

Mense uit die heidendom word opgeroep: erken dat julle eertydse gode nietighede is. Besef julle eertydse gode kan nie kers vashou by die Here God nie. Hy is die enigste, ware God.

Waarom is ons so traag om Jesus se opdrag uit te voer om dissipels van al die nasies te maak? Vandag is die groot probleem die miskenning van die werklikheid: Majesteit en luister straal van Hom uit, krag en glans vul sy heiligdom (Ps 96:6). Wie God in sy majesteit en luister ken, roep mense oor die hele aarde op: Vereer die Here!

Die toekoms staan vas omdat God regeer

Verkondig onder die nasies: “Die Here regeer; die wêreld staan vas, dit wankel nie; die Here sal die volke regverdig oordeel” (Ps 96:10). Hier klink weereens ‘n bevel / opdrag deur. Juis ons wat die Here God in sy majesteit en heerlikheid ken, moet die nasies laat hoor: Die Here regeer!

Ons is bewus van pres Zuma se herthaalde stelling dat die ANC sal regeer totdat Jesus weer kom. Die kiesers het hom met hulle kruisies verkeerd bewys. Ons kan groot onsekerheid beleef omdat mense nie maklik afstand doen van die mag wat hulle gehad het nie.

Spesifiek in die tyd waarin ons nou in Suid-Afrika leef, moet ons met ons hele hart glo en ook aan almal vertel: die Here regeer. Wie dit glo, leef nie in onsekerheid in hierdie tyd nie, want ons weet, waar die Here regeer, geld die waarheid: die wêreld staan vas, dit wankel nie. Hoor net wat daarom selfs in die skepping moet gebeur: Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here (Ps 96:11 – 13a). Waar die Here regeer, is daar orde in die hele kosmos. Al die magte in die kosmos is in sy diens. Laat ons wat dit glo, gehoor gee aan die opdrag om vir almal te sê: Die Here regeer!

Daarby hou die toekoms nog iets in. Een en almal moet besef: die Here sal die volke oordeel. Hy sal almal oordeel wat weier om te erken dat Hy regeer. Sy oordeel sal regverdig en billik wees. Waar die Here regeer sal daar dus ook juridiese orde wees.

Ons gaan onsekerheid oor die toekoms tegemoet. Kosmiese en juridiese sekerheid lyk nog nie na werklikheid nie. Dit was ook waar in die tyd van die Psalmdigter. Hy het vorentoe gekyk na die koms van die Messias en, gedring deur die Heilige Gees, gesing: Hy kom, Hy kom om oor die aarde te heers. Deur die werking van die Heilige Gees weet ons die Seun van God het al gekom. Jesus Christus het gesterf en opgestaan. Hy kom weer. Anders as sy eerste koms in nederigheid en vernedering, sal sy wederkoms in heerlikheid wees. Ons weet wanneer dit gebeur, sal elke knie voor Hom buig en elke tong sal sy Naam bely (Fil 2:10, 11).

Hy kom om regverdig te oordeel. In sy laaste oordeel gaan die vraag wees: Glo jy in Jesus Christus as enigste en volkome Verlosser? Erken jy dat Hy regeer? Sien jy met die oog van die geloof wat deur die Heilige Gees geopen is die Here in sy majesteit en heerlikheid? Is jou antwoord: “Ja!” Voer dan sy opdrag uit: Verkondig onder die nasies; Die Here regeer …

Slot

Aan die begin het ek gevra: Vereer jy die Here? Hoe dra jy by tot die eer van die Here se Naam? Ons teks roep almal op aarde op om ‘n nuwe lied tot eer van die Here te sing.

Die Here is die Skepper, die enigste God. Sy volk, die hele mensdom en selfs die aarde, see, veld en bome moet Hom as Skepper vereer. Daarin moet ons wat in die Here glo, die voortou neem. Ons moet sy reddingsdade verkondig aan diegene wat nie glo nie. Ons moet hulle vertel van sy mag en magtige verlossingsdade.

Ons, maar ook die wat nie glo nie, moet weet: ons Here Jesus Christus kom weer! Hy gaan regverdig en billik oor almal oordeel. Ons moet daarom een en almal gehoor gee aan die oproep: die Here regeer – gee Hom die eer.

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 08 07) Die Here regeer – Gee Hom die eer Ps 96 veral v10 en 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *