(2016 07 31 2e) Dien die Here soos Hy wil 1 Sam 15 v22tot23

Hoe dien jy die Here? Dien jy Hom saam met sy gemeente in die erediens op ‘n Sondag, of ook op ander maniere? Is jou diens aan Hom hoofsaak in jou lewe, of bloot bysaak? Is jy bereid om ter wille van Hom opofferings te maak, of verkies jy om Hom net te dien soos jy oortuig is en in soverre dit vir jou gemaklik en gerieflik is?

Die Here het opdrag gegee dat Saul elke man en vrou in Amalek moes doodmaak. Hy het koning Agag se lewe gespaar en ook die beste groot- en kleinvee laat leef. Uit die vee het hy en sy manskappe offers aan die Here gebring. Met daardie offers was die Here so ontevrede, dat Hy Saul as koning van Israel verwerp het.

Die groot vraag aan my en jou adres is, in die lig hiervan: Dien ons die Here soos Hy wil, of soos dit ons pas? Hy verwag dat sy wil soos Hy dit in sy Woord aan ons bekendmaak, ons maatstaf sal wees. Vandaar ons tema: Dien die Here soos Hy wil. Ons let op: (1) God se opdrag; (2) Menslike inisiatief onder God se oordeel

God se opdrag

Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie” (1 Sam 15:3). Dit is ‘n verskriklike opdrag wat die Here deur Samuel vir Saul, die eerste koning van Israel, gee. Dit klink so anders as Jesus se opdrag: Julle moet julle vyande liefhê (Matt 5:44). Waarom sou God so ‘n verskriklike opdrag gee?

Die Here laat Saul nie in die duister oor sy motivering vir hierdie opdrag nie: Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het (1 Sam 15:2). Dit is die straf wat die Here God aangekondig het reeds voordat die volk die beloofde land betrek het (Deut 25:17 – 9). Eintlik is die Here se opdrag aan Saul ‘n herhaling van sy opdrag aan sy volk om die naam van Amalek van die aarde af te vee.

Vir hierdie opdrag het die Here sy rede reeds aan sy volk gegee: Die Amalekiete het sy volk van agter aangeval toe hulle moeg en uitgeput was. Hulle het die Israeliete wat nie kon byhou nie, uitgewis.

Daar was egter ‘n groter en belangriker rede: hulle het dit gedoen sonder om hulle aan God te steur. God roep diegene wat hulle nie aan hom steur nie, tot verantwoording.

Ook elders roep die Here mense tot verantwoording. Toe die Here sy belofte van ‘n eie land aan Abram gemaak het, het Hy gesê die vierde geslag na hom sou die land betrek. Sy rede: Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het (Gen 15:16). Aan die Amoriete het God genoeg tou gegee om hulleself aan op te hang. Hulle het verantwoording gedoen deur hulle land aan die volk van God prys te gee.

Het verantwoording doen en rekenskap gee in die tyd van die Nuwe Testament in onbruik geraak? Allermins:

  • Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het (Gal 6:5, vgl Matt 25:19, Rom 14:12).

  • Mense sal selfs op die oordeelsdag rekenskap moet gee oor elke ligsinnige woord wat hulle sê (Matt 12:36).

  • Die Hebreërbrief gryp terug op Deut 32:35, 36 en maak die gevolgtrekking: Ons weet tog wie Hy is wat gesê het: Dit is mý reg om te straf; Ek sal vergeld; en verder: Die Here sal oor sy volk oordeel.” Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val (Heb 10:30, 31).

Oor dit wat hulle aan sy volk gedoen het, het die Here sy opdrag voor die intog in die beloofde land aan die eerste koning van sy volk in die beloofde land herhaal: Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Die Amalekiete moes die waarheid aanvaar wat God bekend gemaak het: Die loon wat die sonde gee, is die dood (Rom 6:23).

Menslike inisiatief onder God se oordeel

Ons lees wat Saul en sy manskappe se reaksie was op die Here se opdrag: Hy het koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes, en die lammers en alles wat mooi was. Saul-hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak (1 Sam 15:8,9). Die Here het vir Samuel gesê: Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie” (1 Sam 15:11). ‘n Mens kan nie anders nie, as om te vra: oordeel die Here nie baie kras nie? Saul en sy manskappe het al die mense van Amalek doodgemaak, net een, Agag, met sy lewe daarvan laat afkom. Dit was seker 99,99% gehoorsaamheid. Hulle het ook net die mooiste kleinvee en beeste behou – om aan die Here te offer (1 Sam 15:15). Is dit nie bykans volmaakte gehoorsaamheid nie?

As ek en jy in Saul se skoene was, sou ons reken dat die Here moes saamstem met dit wat ons gedoen het. Saul het so gedink. Toe Samuel by hom opdaag, het hy dadelik gesê: Mag die Here u seën! Ek het die opdrag van die Here uitgevoer” (1 Sam 15:13b). Toe Samuel nie saamstem nie, was Saul se verweer: Maar ek hét na die bevel van die Here geluister! Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het, ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van dié wat van kant gemaak moes word, om aan die Here u God in Gilgal te offer (1 Sam 15:20, 21).

Hierdie edel voornemens van Saul en Israel is egter volledig onaanvaarbaar vir die Here: “Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery; eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery (1 Sam 15:22 – 23a). Offerandes en godsdiens maak nie ongehoorsaamheid goed nie. Vir die Here is selfs die beste diere as offerandes onaanvaarbaar as dit nie kom uit die hart van sy gehoorsame kind nie.

Die vraag aan my en jou: dink jy die Here God is tevrede met 99,9% gehoorsaamheid? Weet dit: as jy nie God se bevel presies uitvoer nie, dien jy nie God nie, maar jouself. Jy bedryf dan afgodery met jou eie persoon en jou eie wil. Dít is vir God onaanvaarbaar.

Dit blyk duidelik uit die Here se oordeel dat Saul weggedraai het van Hom. Daarin was Saul nie anders as die goddelose volke wat die Here se straf moes verduur nie. By monde van Samuel sê die Here vir Saul: Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp (1 Sam 15:23b). Saul word daarvoor gestraf dat hy die Here op ’n ander wyse wou dien as wat Hy beveel het. Hy word verskriklik gestraf omdat hy toegelaat het dat die manskappe offers aan die Here bring – soos hulle wou, nie soos die Here beveel het nie: deur hulle dood te maak.

Dit is die implikasie van Eks 20:5. God eis onverdeelde trou. Hy stel alles in die werk vir die behoud van sy eer of vir die herstel van sy eer wat geskend is. Godsdiens op óns voorwaardes op ons eiewillige wyse, is onaanvaarbaar vir die Here. Hy verwerp dit.

Waar laat dit my en jou? Wie van ons leef 100% gehoorsaam aan die Here? Wie dien Hom regtig met hart, siel verstand en al ons kragte?

Juis omdat ons gehoorsaamheid tekortskiet, juis omdat ons dikwels ontrou aan die Here raak, moes sy Seun kom om die losprys vir al ons sonde te dra. Sy dood aan die kruis was die loon op my en jou sonde. Danksy Christus ervaar ek en jy nie die verskrikking dat die Here God ons verwerp nie.

Beteken dit dat Christus vir my en jou die vrypas is om tog die Here te dien soos wat dit ons pas? Is ons 60% of 80% gehooraamheid danksy Christus vir God aanvaarbaar?

Nee, die Here het sy Gees gegee om ons te lei in ons diens aan Hom. Ek en jy moet die leiding van die Heilige Gees heelhartig volg. Ons moet, deur die Gees gedring, die Here God voluit gehoorsaam; sy Naam alleen vereer. So toon ons dat ons die wonder van God se genade in Christus verstaan.

Slot

Aan die begin het ek gevra: Hoe dien jy die Here? Dien jy Hom saam met sy gemeente in die erediens op ‘n Sondag, of ook op ander maniere? Is jou diens aan Hom hoofsaak in jou lewe, of bloot bysaak? Is jy bereid om ter wille van Hom opofferings te maak, of verkies jy om Hom net te dien soos jy oortuig is en in soverre dit vir jou gemaklik en gerieflik is?

Die Here het opdrag gegee dat Saul elke man en vrou en elke dier in Amalek moes doodmaak. Hy het koning Agag se lewe gespaar en ook die beste groot- en kleinvee laat leef. Uit die vee het hy en sy manskappe offers aan die Here gebring. Met daardie offers was die Here so ontevrede, dat Hy Saul as koning van Israel verwerp het.

Hieruit sien ons: God aanvaar nie die manier waarop ons Hom dien nie. Ons moet Hom onder leiding van sy Gees dien volgens sy wil soos in sy Woord aan ons bekendgemaak.

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 07 31) Dien die Here soos Hy wil 1 Sam 15 v22tot23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *