(2016 07 31 1e) Christus is ons Here – ons dien Hom en mekaar 2 Kor 4 v5tot6

Jesus Christus is Here. So bely ons. Dien jy Hom as jou Here in elke faset van jou lewe met toewyding? Dien jy ook jou medegelowiges omdat Jesus Christus, die Here dit van jou verwag? Elke faset van die apostel Paulus se lewe was gefokus op Jesus Christus wat Hom op pad na Damaskus aan hom (toe nog as Saulus) openbaar het en hom begenadig het om die blye boodskap van verlossing te verkondig – ook in Korinte.

Die Korintiërs kon Paulus daarvan beskuldig dat hy homself aanprys. Hy skroom nie om op hierdie beskuldiging wat hy verwag te antwoord nie: “Nee, Jesus Christus is Here en ek is sy slaaf. Ter wille van Jesus is ek ook julle slaaf.” Ek en jy moet die apostel hierin navolg. Die vraag vir my en jou is: doen jy dit met jou hele hart en al jou kragte?

Vandaar ons tema vanoggend: Christus is ons Here – ons dien Hom en, ter wille van Hom, ook mekaar. In hierdie gedeelte van sy brief aan die gemeente in Korinte praat Paulus oor ons verhouding met Jesus Christus en ook met mekaar. Ons let eers op hierdie verhoudings, waarna ons kyk na die motivering waarom hierdie verhoudings so moet lyk.

Ons verhoudings met Jesus Christus en mekaar

As gemeentelede ken ons mekaar se geskiedenis en swakhede. Ons vertrou mekaar daarom moeilik. Dit was al die situasie in die vroeë kerk. Selfs as ‘n apostel het Paulus dit ervaar.

In die eerste verse van 2 Kor 4 sê hy dat hy sy bediening as apostel van God ontvang het. Hy sê dat hy, anders as ander, die waarheid verkondig het. Wie nie aanvaar hy verkondig die suiwer evangelie nie, doen dit waarskynlik weens ongeloof wat die goeie nuus van verlossing deur Jesus Christus en die heerlikheid van God vir hulle deur ‘n sluier bedek.

Dit stel ons voor die vraag: Hoor jy die boodskap van verlossing deur Jesus Christus? Sien jy, wanneer jy die Woord hoor, die ontsaglike grootheid en heerlikheid van God? Is jy werklik oop daarvoor dat die Heilige Gees jou deur ‘n bepaalde Skrifgedeelte en verkondiging daarvan kan aangryp? Sien jy agter die persoon wat die Woord bedien God en Jesus Christus se heerlikheid raak?

Iemand wat preek en so iets durf sê, kan een reaksie daarop verwag: Jy slaan jou as prediker darem baie hoog aan! Jy blaas jou eie beul baie hard! Paulus het so ‘n reaksie van lede van die gemeente Korinte verwag. Hy antwoord op hierdie verwagte reaksie: Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus (1 Kor 4:6). Hy neem die plek in van ‘n figuur wat die mense van destyds goed geken het. Ons kry TV, e-koerante en sosiale media wat aangekondig het dat ‘n belangrike persoon soos die koning kom. Voor die aankoms van ‘n koning op ‘n plek destyds, moes ‘n herout voor hom uitgaan en hard aankondig: die koning kom!

Paulus sê daarmee: ek gee nie voor dat ek die koning, die heer is nie. Ek is bloot die herout. Ek kondig aan: Christus Jesus is die Here!

As verkondig word: Christus Jesus is Here, word verkondig:

  • Christus Jesus is die Baas, Hy het die sê oor jou lewe. Natuurlik is die vraag: Erken jy Christus Jesus as die Een wat die sê het oor jou lewe, oor wat jy doen en nie mag doen nie? Is jy bereid om Hom te gehoorsaam soos ‘n slaaf sy baas?

  • Here is ook die Griekse weergawe van die verbondsnaam van God: Jahwe of Here / HERE. Paulus het Christus Jesus saam met die ander apostels verkondig as die Seun van God, die tweede persoon van die Goddelike Drie-eenheid. Hoor jy dat Hy as Here verkondig word? Erken jy Jesus regtig ook in hierdie opsig as Here? Dien jy Hom gehoorsaam?

Verlede week het ons gehoor Jesus het sy dissipels wat graag belangrik wou wees, tereggewys. Hy het vir hulle – en ons – gesê: munt uit in diens, nie in mag nie. Die apostel noem diegene wat die evangelie verkondig slawe van die gemeente, ter wille van Jesus.

Die stelling dat die leiers in die kerk, diegene wat die evangelie verkondig slawe van die gelowiges is, beteken sekerlik dat elke gelowige dieselfde houding moet inneem. Dit beteken ek en jy moet bereid wees om ter wille van mekaar opofferings te maak, ons moet bereid wees om ons tyd en belange ter wille van ander op te offer.

Tog moet ons die hele sinsnede raaksien en vertolk: Ons verkondig … onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Die uitdrukking: ter wille van Jesus beteken daar is sekere grense aan ons slawediens aan mekaar. Ek en jy is in die eerste plek slawe van ons Here Jesus Christus. Ek kan van jou dié diens verwag wat ons Here Jesus van jou verwag. My en jou diens aan mekaar mag nooit anders wees nie as diens aan Jesus, ons Here. Jesus is die beslissende faktor in die lewe van beide die apostel / verkondiger en die gemeente.

Juis omdat Jesus die Here is, is dit so ‘n ernstige saak wanneer ‘n gemeentelid die apostel of die verkondiger van die evangelie verwerp. Op die ou end is nie Paulus of die verkondiger van die evangelie nie, maar Jesus in geding. Hoofsaak vir ons almal moet ten alle tye wees: Christus Jesus is Here! Erken Hom. As Here het Hy die finale sê! Dien Hom.

Die motivering vir hierdie verhoudings

God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal (2 Kor 4:6). Die 1953-vertaling begin hierdie vers tereg met want – wat hier gesê word, is die motivering waarom ons verhouding met Jesus Christus en met mekaar moet lyk soos ons gesien het.

Hier verwys die apostel twee gedeeltes uit die Ou Testament wat vir ons ter sake is:

God het gesê: “Laat daar lig skyn uit die duisternis (2 Kor 4:6a). Die apostel sluit aan by die eerste hoofstuk in die Bybel. Hy voeg twee verse bymekaar: Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker [ … ] Toe het God gesê: Laat daar lig wees (Gen 1:2, 3). Chaos en duisternis het gegeld totdat God op die eerste skeppingsdag gesê het: Laat daar lig wees (Gen 1:3). God het die lig uit die duisternis laat skyn. Hy het orde in die chaos bewerk.

Dieselfde chaos en duisternis het ook in Saulus – soos in elke ongelowige – geheers. Hy het daarom met lasbriewe in die sak Damaskus toe vertrek om Christengelowiges gevange te neem en vir verhoor Jerusalem toe te vat.

Naby Damaskus het die verheerlikte Jesus Saulus met ‘n lig uit die hemel verblind. God het Ananias gestuur om hom na drie dae die hande op te lê en hy kon weer sien (Hand 9:3 – 12). Sy verhouding met Jesus Christus het radikaal verander. Hy het Jesus begin verkondig as Verlosser en Here wat oor almal regeer.

Die verlossing van Christus het die duisternis en chaos in die gelowiges in Korinte en in ons verander in lig en orde. Ons verhouding met God het verander. Eertydse vyande van God is nou kinders van ons hemelse Vader. Ons erken Jesus Christus as ons Here. Ons dien Hom en volg Hom wat gekom het om mense te dien.

As sy volgelinge, leef ons daarom in nuwe verhouding met mekaar. Nie een van ons moet ingestel wees om oor ander te heers nie. Nee, ons moet mekaar dien, ons moet slawe van mekaar wees – in diens van Jesus Christus.

In die tweede verwysing na die Ou Testament sluit die apostel aan by dit wat hy in 2 Kor 3 genoem het. Toe Moses die wet by God ontvang het, het sy gesig so van die heerlikheid van God geskitter, dat die mense nie na hom kon kyk nie. Tog het sy gesig elke keer weer na ‘n tyd ophou blink (2 Kor 3:7, vgl Eks 34:29 – 35).

Die heerlikheid van Christus wat hom naby Damaskus omstraal het, is anders as dié van Moses – dit is blywend. Die lig van Christus se heerlikheid het ook deur die verkondiging van die evangelie in die gemeente in Korinte geskyn.

Is ek en jy vandag bewus van die heerlikheid van Christus wat ons lewe verlig? Leef ons regtig in die lig van sy heerlikheid? Verheerlik ons lewe Hom, ons Verlosser en Here?

Soos die apostel Paulus, moet ook ek en jy, danksy die verligting van die Heilige Gees, fokus op God en op Jesus Christus; op die genade wat God in en deur Christus aan ons bewys het. Ook ek en jy moet, deur in die lig te lewe, God en Jesus Christus verheerlik.

Slot

Ons tema vanoggend: Christus is ons Here – ons dien Hom en, ter wille van Hom, ook mekaar. Ons het gesien in hierdie gedeelte van Paulus se brief aan die gemeente in Korinte sê hy hoe ons verhouding met Jesus Christus en ook met mekaar moet lyk. Ons het ook gekyk na die motivering daarvoor dat hierdie verhoudings so moet lyk.

Hoofsaak is: Jesus Christus is Here. So bely ons. Dien jy Hom as jou Here in elke faset van jou lewe met toewyding? Dien jy ook jou medegelowiges omdat Jesus Christus, die Here, dit van jou verwag? Die apostel Paulus se antwoord op die beskuldiging wat hy van die kant van gemeentelede verwag, is: “Jesus Christus is Here en ek is sy slaaf. Ter wille van Jesus is ek ook julle slaaf.”

Ek en jy moet die apostel hierin navolg. Die vraag is nou: doen jy dit met jou hele hart en al jou kragte?

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 07 31) Christus is ons Here – ons dien Hom en mekaar 2 Kor 4 v5tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *