(2016 07 24 2e) Dien die enigste God heelhartig Deut 6 v4tot5

Mense is uitgesproke oor God en die gode.

  • Sommige dring aan: wees verdraagsaam teenoor alle godsdienste.

  • Ander is godsdienstig fanaties. Hulle maak sonder om te huiwer mense dood wat van hulle verskil.

Wanneer iemand daarop aandring dat die Here die enigste God is, spring altwee kampe op so een: die wat verdraagsaamheid propageer, raak verontwaardig. Die fanatici skryf so iemand af – selfs letterlik!

Die Here God sê natuurlik dat Hy die enigste God is en dat ons Hom heelhartig moet dien. Gehoorsaam ons sy opdrag, swem ons in teen die stroom van ons tyd. Hoe moet ons die eerste gebod in ons tyd nakom? Die antwoord opgesluit in ons tema is: Dien die enigste God heelhartig.

Die Here ons God is ‘n enige Here

Die eerste gebod lui: Jy mag naas My geen ander gode hê nie. Die positiewe keersy van hierdie gebod lui in ons teksgedeelte: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here (Deut 6:4). Daar is geen ander God nie, as die Here Alleen. Wie die Woord van God hoor, word daartoe opgeroep om te erken: die Here is die enigste God.

Wie dit op grond van die Woord sê, sê dit net om een rede: God het Hom in sy Woord so aan ons bekend gemaak. Ons aanvaar daarmee sy Woord. Ons aanvaar dit wat God sê in geloof.

Vele stemme protesteer vandag luidkeels wanneer ons so sou sê. Ons moenie, vanweë hierdie protes liewer stilbly nie. Ons moet met ons hele hart bly bely: die Here is ons God, Hy is die enigste Here (Deut 6:4).

Jesus Christus, die enigste Verlosser

Met Jesus se doop het ‘n stem uit die hemel gesê: Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My (Matt 3:17). Nadat Jesus sy dood en opstanding die eerste keer aangekondig het, het Hy vir sy dissipels gesê: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg (Matt 16:24). Ses dae later het Hy Petrus, Johannes en Jakobus saam met Hom op die berg geneem waar Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat het. By daardie geleentheid het ‘n stem uit wolk gesê: Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom (Matt 17:5). Hierdie stem uit die hemel kon net aan een behoort: ons God en hemelse Vader.

Jesus het by verskeie geleenthede uitsprake gemaak wat begin met: Ek is … Daarmee het Hy aangesluit by Eks 3 waar God Hom aan Moses bekend gestel het as: Ek is (Eks 3:14). Met sy Ek is uitsprake het Jesus aanspraak daarop gemaak dat Hy God is, die Seun van God. So het Hy Vir Tomas gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Joh 14:6). Die apostel Paulus sê ook: … niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees (2 Kor 12:3).

Vandag weier baie mense om die duidelike boodskap van die Skrif te aanvaar dat Jesus Christus die enigste Verlosser is, die enigste Een wat sondaars met God versoen. Hy is, volgens hulle, maar net een van baie weë wat almal by God uitkom.

In finale instansie is die vraag wat ek en jy vandag moet beantwoord: Wat sê jy oor Jesus? Aanvaar jy dat Hy die Seun van God is wat mens geword het om ons met God te versoen, of verwerp jy dit? Glo jy in Hom as enigste en volkome Verlosser, of verwerp jy Hom?

Hoor die Woord van die Here: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom” (Joh 3:36).

Ons dien God, die enigste Here heelhartig

Die enigste Here en God gee in ons teksgedeelte opdrag: Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag (Deut 6:5). Jesus het in sy antwoord op die vraag die groot gebod hierdie gedeelte aangehaal en daarby Lev 19:18 gevoeg dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself (Matt 22:37 – 39).

Die Here aanvaar nie dubbelhartigheid nie. Hy eis heelhartige diens aan Hom alleen. Ons hoor hierdie boodskap by herhaling:

  • Josua het by geleentheid vir die volk van God gesê: … as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien ” (Jos 24:15).

  • Elia het vir die volk wat nie kon besluit of die Here werklik die enigste God is nie, gesê: “Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom; maar as dit Baäl is, volg hom” (1 Kon 18:21).

  • Jesus het gewaarsku: “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie” (Matt 6:24).

Die Here volstaan nie met die eis dat ons Hom met ons hele hart en siel sal liefhê nie, maar ook met al ons krag. Hy vra meer as net ‘n belydenis met die lippe. Hy vra dat ons Hom daadwerklik sal liefhê en dien. Ons moet Hom dien in ons doen en late van elke dag – in ons godsdiens, maar ook in ons werk en spel; in ons verhouding met Hom, maar ook in elke ander verhouding: ouer en kind; man en vrou; ou en meisie; vriende. Ook in die wyse waarop ons met ons goed en ons geld omgaan, moet ons Hom dien.

Moenie die fout maak om te dink dit is uit die Ou Testamenties wat verbygegaan het nie.

  • Ons moet ag slaan op Christus se waarskuwing: “Nie elkeen wat vir My se: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is (Matt 7:24).

  • In sy brief vermaan die apostel ons ook: Julle moet doen wat die woord se en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself (Jak 1:22).

Die spreekwoord sê: “Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.” In terme daarvan sou ons ons teksgedeelte soos volg kon omskryf: “Wie die Here heelhartig dien, se mond bely Hom as die enigste God; hy dien ook die Here daadwerklik en met oorgawe in elke lewensfaset.” Hier geld die woorde: waar die hart van vol is, bely die mond en loop uit op dade van dankbaarheid.

Hierdie geloof, hierdie belydenis en hierdie lewe van dankbare gehoorsaamheid is vrug van die werk van die Heilige Gees in ons harte. Ons weet uit die Woord: Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God (Rom 8:14). Die Heilige Gees maak ons gewillig en gee ons die vermoë om die Here dankbaar te dien.

Ook ons moet vandag ondubbelsinnig saam met Joshua van ouds sê: … ek en my huis, ons sal die Here dien (Jos 24:15).

Slot

Mense is uitgesproke oor God en die gode.

  • Sommige dring aan: wees verdraagsaam teenoor alle godsdienste. Wanneer iemand daarop aandring dat die Here die enigste God is, raak hulle verontwaardig.

  • Ander is godsdienstig fanaties. Hulle maak sonder om te huiwer mense dood wat van hulle verskil. Die fanatici skryf iemand selfs letterlik af wat waag om daarop aan te dring dat die Here die enigste God is,!

Die Here God sê natuurlik dat Hy die enigste God is en dat ons Hom heelhartig moet dien. Gehoorsaam ons sy opdrag, swem ons in teen die stroom van ons tyd. Hoe moet ons die eerste gebod in ons tyd nakom? Die antwoord opgesluit in ons tema is: Dien die enigste God heelhartig.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 07 24) Dien die enigste God heelhartig Deut 6 v4-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *