(2016 07 24 1e) Munt uit in diens, nie in rang nie Matt 20 v24tot26

Ek en jy dien die Here. Ons volg Christus na. Met watter houding en gesindheid doen jy dit?

As gemeente is ons missie: Oë gerig op Jesus, toegewy om Hom te volg. Dit veronderstel ‘n bepaalde houding / gesindheid. Nie net sê ek en jy ons is bereid om Jesus te volg nie, ons verklaar dat ons toegewyd is om Hom te volg. Volg jy Jesus met toewyding?

Dink mooi voor jy antwoord. Immers: al het sy dissipels alles dadelik gelos en Jesus op sy bevel begin volg, was hulle ‘n paar jaar later aan die stry oor wie van hulle die belangrikste was (Mark 9:34). Ons fokusgedeelte laat blyk tien van hulle was by nog `’n later geleentheid kwaad omdat hulle gevoel het hulle plek in die rangorde is deur Johannes en Jakobus bedreig.

In reaksie daarop sê Jesus vir sy dissipels: Munt uit in diens, nie in rang nie. Hy het dit self gedoen. Wie Hom volg, sal dit ook doen. Dit is die wyse waarop ek en jy Jesus moet navolg. Ons let op twee fasette: (1) Jesus maak ‘n regstelling en (2) Hy stel die voorbeeld

Jesus maak ‘n regstelling

Toe Jesus sy dissipels geroep het, was sy opdrag aan Petrus en Andreas: Kom agter My aan! (Matt 4:19). Hulle het dadelik hulle nette gelos en Jesus gevolg (Matt 4:20, vgl ook :22, Luk 5:11). Vir die tollenaar, Matteus, het Jesus gesê: Volg My! (Luk 5:27). Ook hy het alles net so gelos en Jesus gevolg (Luk 5:28). Is dit die voorbeeld wat ons moet volg – alles los en Jesus volg?

Wanneer ‘n groep mense bymekaarkom, begin hulle hulle onderlinge verhoudings uitsorteer. In ‘n sportspan begin elke speler mettertyd sy posisie in die span inneem. Wanneer mense bymekaarkom om die Here te dien, begin een groep die voorsang lei. Ander berei die projeksie voor. Wanneer ‘n projektorprobleem onder die aandag van lidmate gebring word, skakel enkeles wat die kennis en vaardigheid het om die probleem te help oplos.

Jesus se span dissipels was mense soos ons. Hulle moes ook hulle onderlinge verhoudings uitsorteer. Soos by ons, het hulle ook begin vra: wie van ons is die belangrikste (Mark 20:34)? Jesus het ‘n kindjie tussen hulle laat staan en gesê die een wat homself so gering ag soos ‘n kindjie, is die belangrikste in die koninkryk van God (Matt 18:4). Hulle het mekaar nog nie goed uitgesorteer nie. Johannes en Jakobus se ma het Jesus kom vra dat een van haar seuns aan sy linkerhand moet sit en die ander aan sy regterhand.

Die ander dissipels was kwaad vir die twee broers. Hulle reageer soos ek en jy in die werksituasie of by die sportklub wanneer iemand ‘n leidende posisie inneem wat ek glo eintlik vir my bestem was. Die tien se eintlike probleem was: waarom het ek nie dááraan gedink nie?

Dat al twaalf dieselfde probleem het, blyk daaruit dat Jesus hulle almal bymekaar geroep en ‘n regstelling gemaak het. Ook ons wat altyd besig is om mekaar uit te sorteer, ons eie staanplek tussen medegelowiges te kry, moet ons plek inneem tussen Jesus se volgelinge.

Jesus sê eers hoedat dit in die wêreld gaan: Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik (Matt 20:25). Van baasspeel en magsmisbruik weet ons baie goed. Ons kan sommer dadelik aan voorbeelde dink: Jacob Zuma en Hlaudi Motsoeneng. Eintlik sê Jesus vir sy dissipels en vir ons: pasop dat jy nie self in die kerk soos Zuma of Motsoeneng ander onder jou probeer hou en jou wil op hulle afdwing nie. Iemand kan Jesus navolg in die gesindheid wat in die wêreld geld.

Jesus vervolg: Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees (Matt 20:26,27). Jesus sê vir almal wat rondom Hom bymekaar gekom het – vir die twaalf dissipels en ook vir ons – julle moenie dieselfde koers as die wêreld inslaan nie. Julle moenie maak soos wat die groot en belangrike mense hier op aarde maak nie.

Volgens Jesus is die volgorde in die koninkryk anders: wie in die koninkryk groot wil wees, word werklik groot deur ‘n dienaar / bediende te word. Wie nog verder tot by die eerste plek wil uitstyg, moet selfs verder die teenoorgestelde koers inslaan. Hy moet verby ‘n bediende daal – so iemand moet ‘n slaaf word. Jy moet doelbewus begin om ander soos ‘n slaaf te dien.

Jesus keer die heidense idee van grootheid om; die piramide staan op sy punt. Die groot mens sit nie bo die kleiner een nie, maar die groot mens dra die kleine op sy rug. Hy is sy dienaar. Dit is ‘n dienaar se doel om ander te dien. Grootheid in die koninkryk van die hemele word gemeet aan die gereedheid en die omvang van bereidheid om diens te lewer aan die mense wat aan die Here behoort. Iemand (Ridderbos) sê Jesus kon nie sterker afwysend wees oor die jaloesie en heerssug van sy dissipels nie, as deur dit te sê.

Kom ons raak prakties ten opsigte van ons situasie as lidmate van die kerk. Wanneer laas het ‘n ouderling jou besoek? Is jy ongelukkig daaroor? Weet jy dat ons te min ouderlinge het? Aanvaar jy jy het as lidmaat die reg om besoek te ontvang? Moet die ander in die gemeente jou bedien? Vir wie bedien jy? Staan jy regtig in die kring rondom Jesus en hoor jy dat Hy ook vir jou sê: as lidmaat is dit jou taak om medelidmate te bedien.

Jesus stel die voorbeeld

Jesus motiveer sy regstelling: So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense (Matt 20:28). Hy sê nie net wat Hy van sy dissipels verwag nie. Hy het self die voorbeeld gestel in dienslewering aan diegene wat aan Hom behoort. Ons weet Hy het sy dissipels letterlik soos ‘n slaaf bedien. Toe hulle gasheer nie ‘n slaaf beskikbaar gestel het om hulle stofvoete voor die ete te was nie, het Jesus ‘n kom water gevat, elkeen van sy dissipels se voete gewas en afgedroog. By daardie geleentheid het Hy vir hulle gesê: Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen (Joh 13:12b – 15).

Die apostel Paulus beskryf dit elders: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Fil 2:5 – 8). Paulus stel wys op elke trap van vernedering wat Jesus doelbewus afgeklim het.

Kom ons kyk na wat Jesus in ons fokusgedeelte vir sy dissipels sê. Hy verwys na Hom as Seun van die mens. Volgens die profesie was die Seun van die mens bestem om te heers. Hy het die teenoorgestelde gedoen. Juis as ons weet dat Hy bestem is om te heers, kan ons verstaan in watter mate Hy Homself verneder het.

Daarby voeg Jesus: en sy lewe te gee as losprys vir baie. Die betaal van ‘n losprys was in die Bybelse tyd bekend in twee gevalle: sou my bees iemand doodmaak, moes ek die bees doodmaak en daarbenewens ook ‘n bepaalde vergoeding as losprys betaal. Deur die losprys te betaal, kon ek bly lewe en nie met my lewe boet vir die dooie nie (Eks 21:30). Die ander voorbeeld was dat ‘n losprys betaal is om iemand wat bv ‘n slaaf was, vry te koop – so kon hy dan danksy die losprys as vry mens gaan leef.

Die grootte van die losprys moes per onderlinge ooreenkoms bepaal word. Die een wat die losprys ontvang, moes aanvaar dat dit genoegsaam is vir die lewe van die dierbare, of genoeg is om te vergoed vir die diens van die slaaf. Die losprys het dus die plek ingeneem van die lewe of die diens.

Jesus het vir sy dissipels gesê: Die Seun van die mens … het gekom … om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie (Matt 20:28). Hy het dit nie uitgespel nie, maar dit is duidelik dat die baie hulle lewe deur hulle sonde verbeur het, die dood op hulleself gehaal het. As die Seun van die mens, die Seun van God het Hy sy lewe as losprys gegee in die plek van hulle lewe. Danksy sy losprys – sy lewe – is hulle reg wat hulle teenoor God geskend het, herstel en kan hulle leef. Jesus sê met hierdie woorde dat God sy dood sou aanvaar as losprys vir die baie. Daarmee verwys Jesus na die woorde wat God eeue tevore deur sy profeet gesê het: My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle sonde dra … omdat hy die sondes van baie op hom geneem het (Jes 53:11, 12).

Op die tydstip toe ons fokusgedeelte afgespeel het, het Jesus allermins ‘n groot groep volgelinge gehad. Trouens, baie van sy dissipels het Hom oor sy leringe verlaat (Joh 6:66). Die baie vir wie Jesus sy lewe as losprys gegee het, is dus ‘n woord wat na die toekoms wys – dit sluit ook ons in wat saam met Jesus se dissipels plek daar by Hom kon inneem en hoor dat Hy gekom het om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie – ook vir ons.

Slot

Ek en jy dien die Here. Ons volg Christus na. Met watter houding en gesindheid doen jy dit?

As gemeente is ons missie: Oë gerig op Jesus, toegewy om Hom te volg. Ons verklaar dat ons toegewyd is om Jesus te volg. Volg jy Hom met toewyding? Volg jy Jesus ook daarin dat jy jou medegelowiges toegewyd dien?

Jesus se boodskap in ons fokusgedeelte is: Munt uit in diens, nie in rang nie. Hy het dit self gedoen. Wie Hom volg, sal dit ook doen.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 07 24) Munt uit in diens, nie in rang nie Matt 20 v24-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *