(2016 06 05 1e) Heilig voor die Here Rig 13 v1 tot 13 en v21 – 25 en 1 Kor 11 v23 tot 29

Elke keer wat ons gereed maak om ons plek aan die tafel van die Here in te neem,  doen ons dit met huiwering, vanweë die waarskuwing dat ‘n mens, deur dit te doen, skuldig kan wees  aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here; dat ‘n mens ‘n oordeel oor homself kan bring deur van die brood te eet en wyn te drink.

Luister ons na die formulier vir die heilige Nagmaal, is dit duidelik dat  iemand wat onrein is vanweë volharding in die sonde, nie daaraan mag deelneem nie. Die Nagmaal is ‘n maaltyd waarin die heiligheid van die kerk en die kind van die Here aan die orde is.

Vanoggend is die boodskap dan ook: heilig voor God. Ons let op twee gedeeltes wat dit na vore draai: (1) Simson wat aan God gewy, dus heilig voor God sou wees, maar ook (2) die Nagmaalganger en sy gereedheid, dus ook sy heiligheid.

Opvallend is dat wyn in beide gevalle van die heiligheid van ‘n mensekind ter sprake kom. In Simson se geval moes hy, as een wat aan God gewy was, hom onthou van die gebruik van, onder andere, wyn. In die geval van die nagmaalganger moet ‘n mens jouself beproef sodat jy op ‘n waardige wyse wyn aan die nagmaalstafel kan drink.

Simson wat aan God gewy is – heilig voor God

Die Here het in sy Woord opdragte gegee rakende die mens wat homself as Nasireër, spesifiek aan die Here wy:  Drie vereistes is gestel:

  • Onthouding van wyn en sterk drank / bier – die vrug van die wingerdstok mag selfs nie geëet word nie (Num 6:3)
  • Die hare mag nie geskeer word nie (Num 6:5)
  • Mag nie dooies aanraak nie (Num 6:6)

Iemand het besluit hy wil homself aan die Here wy; hoe lank hy  dit wil doen en dan het hy die gelofte aan die Here afgelê – die gelofte van die nasireër volgens die 1953-vert.).

Na veertig jaar van swaarkry, swaarkry omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, het Hy sy engel aan ‘n kinderlose vrou in Sora verskyn. Sy was Manoag se vrou. Die engel bring vir haar die blye tyding: Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring … Trouens, jy is reeds swanger en sal ‘n seun in die wêreld bring.

Vir Manoag se vrou sê die engel van die Here dat die seun wat sy verwag, van voor sy geboorte af lewenslank aan die Here gewy is. Hy sal hierin geen keuse hê nie. Hy sal geen gelofte hoef af te lê nie. Dit is geheel en al die Here Alleen wat hieroor besluit het. Die Here het Hom uitgekies vir ‘n besondere roeping. Die Here het Simson aan Hom gewy.

Nie net vir ‘n tydperk nie, maar sy hele lewe lank mag Simson nie  sy hare laat skeer nie. Sy moeder mag, tydens haar swangerskap, nie van die vrug van die wingerdstok eet en ook nie wyn drink nie. Simson mag dit ook nie doen nie. Ongeskeerde hare en onthouding van wyn was vir hom wat aan die Here gewy is, die lewenslange reël.

Ook Johannes die doper was aan die Here gewy. Soos Simson, het hy ‘n besondere roeping gehad. Hy moes aankondig dat die beloofde Messias gekom het – Jesus is die Christus, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ook hy het nie wyn gedrink nie. Die Here het ook vir Johannes vir sy besonder roeping uitgekies.

Hoor hoe spreek die apostel Petrus die mense aan aan wie hy sy eerste brief skrif: Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, … Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus (1 Pet 1:1, 2). So kies die Here ook vir my en vir jou reeds voor ons geboorte uit en sonder Hy ons af om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Vir ons nooi Hy uit om onsself te ondersoek en ons plek aan sy tafel in te neem.

Die Nagmaalganger aan die Here gewy

In die Ou Testamentiese tyd het die bloed van diere gevloei as offer aan die Here vanweë die sondes van die mensdom. Ook die besnydenis – die afsnyding van die simbool van onreinheid en onheiligheid – die teken en die seël van die ou verbond, was ‘n geleentheid waarby die bloed geloop het.

Een ding staan vas, die bloed van elke dier en elkeen wat besny is, het net een boodskap gedra: dit is nie genoeg om die mens se sondes en sondeskuld uit te wis nie. Die bloed wat in die ou bedeling, die ou verbond, gevloei het, het geroep om die volmaakte offer wat vir die mens se sonde en sondeskuld gebring moes word.

Tydens die laaste Joodse Paasfees, weet Christus dat Hy die ware Paaslam is wat vir ons geslag sou word (1 Kor 5:7e) Hy neem die ongesuurde brood van die Joodse Paasfees en sê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle.”

Na die maaltyd neem Hy die beker, bekend as die beker van danksegging, en Hy sê:    “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is (1 Kor 11:25). Toe Hy die heilige Nagmaal ingestel het, het Hy geweet dat sy eie bloed gestort sou word as ‘n volkome offer vir die mens se sondes en sondeskuld.

Met die instelling van  die heilige Nagmaal het Christus vir sy dissipels saam met Hom aan die eerste Nagmaalstafel, en ook vir ons aan vandag se Nagmaalstafel gesê dat die ou verbond met al sy bloed tot ‘n einde gekom het. Hy was op die punt om die volmaakte offer vir die mens se sondes te bring. Sy bloed sou loop – tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes. Hy sê dit met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is (1 Kor 11:25).

Kan ek of jy vandag, ten spyte van Christus se instellingswoorde,  ‘n oordeel oor onsself eet en drink? Ja, ons kan – in sy Woord sê die Here vir ons wanneer ons dit doen: … hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur ‘n oordeel oor homself (1 Kor 11:29).

Vandag, aan die tafel van die Here, moet elkeen van ons wat aan Christus verbonde is,  elkeen van ons wat in Hom glo, onthou wat Christus vir ons gedoen het. Dit is, só hoor ons weer in die formulier, die doel van die Nagmaal. Hy self  het immers herhaaldelik gesê: Gebruik dit tot my gedagtenis (1 Kor 11:24, 25).

In die heilige Nagmaal neem ons met al ons sintuie een boodskap in: ons Here Jesus Christus se liggaam is gebreek en sy bloed gestort, tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes. Ons moet net aan een ding dink: Christus se volkome offer. Ons het elkeen en almal saam in die geloof deel aan sy volkome offer.

Vir ons wat in Christus glo as ons enigste en volkome Verlosser, is die wyn die simbool en waarborg daarvan dat ons deur die bloed van Christus van ons sondes gereinig is. Ons is, in en deur ons Here Jesus Christus, geheilig aan die Here, aan Hom gewy.

AMENDie preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg (2016 06 05) Heilig voor die Here Rig 13 v4tot5 en 1 Kor 11 v25tot26 (2016 06 05) Heilig voor die Here Rig 13 v4tot5 en 1 Kor 11 v25tot26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *