(2016 06 05 2e) Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil Rig 14 v4 en 16 v30

 

Inleiding

Het jy al gewonder: Kan die Here my in sy diens gebruik?

Simson was ‘n alleenkind, selfgesentreerd, impulsief, wraaksugtig en selfs bloeddorstig. Die heidenvroue was vir hom onweerstaanbaar. As werktuig moes Hy van geboorte af lewenslank aan die Here toegewy leef. As simbool van sy toewyding aan die Here moes sy hare deur sy lewe ongeskeer bly. Vir die vervulling van sy roeping was sy buitengewone krag onontbeerlik. Dit het die Here vir hom gegee.

Ons weet uit die Woord dat die Here so aan elke lid van die liggaam van Christus, elke lidmaat van die gemeente van die Here, een of meer gawes van sy Gees gee met die oog op die vervulling van elkeen van ons se roeping in die gemeente van die Here (1 Kor 12:7).

Hoe gebruik die Here my met my temperament en persoonlikheid; met my sterk en swak punte; met die toerusting wat Hy vir my gee? Ons roeping is: Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil. Ons gee aandag aan twee fasette: (1) Die Here gee die gawes wat sy kerk nodig het en (2) Hy bepaal hoe ons sy gawes gebruik.

Die Here gee die gawes wat sy kerk nodig het

Om sy roeping te kon vervul het Simson buitengewone krag as gawe van die Here ontvang. Vir die vervulling van sy roeping was sy buitengewone krag onontbeerlik.

Ons weet uit die Woord dat die Here so aan elke lid van die liggaam van Christus, elke lidmaat van die gemeente van die Here, een of meer gawes van sy Gees gee met die oog op die vervulling van elkeen van ons se roeping in die gemeente van die Here (1 Kor 12:7).       

‘n Skrifverklaarder sê vir ons oor die sterkman, Simson: Onder leiding van die Heilige Gees soek hy opsetlik kontak met die Filistyne. Hy wil hê dat hulle hom aanleiding gee om teen hulle op te tree. In die wyse waarop hy dit doen, betoon hy homself as ‘n sondige mens en ‘n gebrekkige instrument.

Kom ons kyk hoedat Simson se sondige aard die botoon in sy lewe voer:

  • Kontak met ‘n dooie dier se karkas sou ‘n Israeliet godsdienstig onrein maak. Simson gaan haal heuning uit die karkas van die leeu wat hy kaalhand doodgemaak het en laat sy ouers ook daarvan eet (Rig 14:6, 8-9).
  • Hy hou ‘n feesmaal met 30 Filistynse jongmanne en gaan ‘n weddenskap met hulle aan oor ‘n raaisel oor die heuning in die leeukarkas. As sy toekomstige bruid hom bedrieg en hy die weddenskap verloor, slaan hy dertig Filistyne dood om hul klere as wedloon vir sy teenstanders te gee. In die proses laat hy sy bruid op die bruilof vergete (Rig 14:19,20).
  • Toe haar pa weier om haar vir hom te gee toe hy ‘n tyd later by sy huis aankom, rig hy groot skade aan aan die landerye van die Filistyne aan (Rig 15:5). Nadat hulle hom gevange neem, slaan hy ‘n duisend Filistyne met die vars kakebeen van ‘n donkie dood (Rig 5:15). Hy was ‘n man van wraak.
  • Sy eerste gebed gaan net om een saak: dat sy verskriklike dors na hierdie slagting geles moet word (Rig 15:18).
  • Hy verklap die geheim van sy krag uiteindelik aan die neulende Delila. Sy laat sy haarlokke, simbool van sy toewyding aan die Here, afsny (Rig 16:17-21).

By verskillende geleenthede lees ons dat die Gees van die Here Simson sterk gemaak het. Hy het groot dinge gedoen:

  • die leeu doodgemaak (Rig 14:6);
  • die 30 Filistyne doodgemaak (Rig 14:19);
  • die 1000 Filistyne met die kakebeen van ‘n donkie doodgeslaan (Rig 15:14).

Nadat Simson die geheim van sy krag aan Delila bekend gemaak het, het die Filistyne sewe van sy haarlokke afgeskeer. Toe eers het die Here hom verlaat (Rig 16:20). Simson word toe ‘n blinde nar wat die Filistyne in die tempel van hul god vermaak het.

Die rede: Hy het nie die gawe van krag wat die Here hom gegee het, gebruik soos wat die Here van hom verwag het nie.

Later lees ons weer dat die Gees van die Here koning Saul verlaat het nadat Hy hom weens sy ongehoorsaamheid as koning verwerp het (1 Sam 16:15, 26). Nadat die profeet Natan Dawid daarmee gekonfronteer het dat hy owerspel en moord gepleeg het, sing hy: Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie (Ps 51:13)!

Wat van ons? Sal die Here sy Gees van ons wegneem wanneer ons ongehoorsaam is, wanneer ons strydig met sy wil optree, wanneer ons nie die gawes wat Hy in genade deur sy Gees aan ons gee, gebruik volgens sy wil nie?

Matteus teken die opgestane Jesus se laaste belofte voordat Hy in die hemel opgeneem is, op: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt 28:19). Ons sal nie die teenwoordigheid van die verheerlikte Christus een dag ontbeer nie. Sy Gees woon en werk in alle gelowiges (Rom 8:9). Die apostel Paulus waarsku die gemeente in Efese en ons:     En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag (Ef 4:30). Ek en jy is daartoe geroepe om te buig voor ons Here en Koning, Jesus Christus; om die leiding van die Heilige Gees te soek en te volg – ook deur die gawes wat Hy skenk, volgens God se wil te gebruik.

Die Here bepaal hoe ons sy gawes gebruik

Waarom vat die Here so lank voordat Hy Simson verlaat? Dit is omdat Hy so geduldig is met sy kinders wat so maklik en gou die pad byster raak; ‘n eiewillige koers, weg van Hom af, inslaan. Ook ek en jy wat so maklik en gou voor die aanslag van ons eie sondige natuur swig, kan die Here dank vir sy geduld met ons.

Die Here het net een werktuig gehad wat ten alle tye alles ooreenkomstig sy wil gedoen het: Jesus Christus. So het hy verseker dat ons, sondaars wat glo, met sy reg op ons balansstaat gekrediteer, voor die Here kan staan.

Ons hoor Simson ‘n tweede keer bid.  Waar hy teen die tempelpilare aanleun, hef hy sy hol oogkaste tog in die geloof na God op. Hy besef die oorwinnings wat hy so as vanselfsprekend aanvaar het, is hom nie self beskore nie. Hy vra die Here om hulp. Hoor sy gebed:       Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my twee oë (Rig. 16:28). Die eerste gebed was om water sodat hy nie van dors omkom nie. Sy tweede gebed is om te kan sterf en in sy dood ‘n klomp Filistyne saam te neem. Hoe anders is Simson se gebed nie as Christus s’n nie. Aan die kruis het Hy gebid: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs in sy grootste nood is Simson se gebed is nog altyd selfgesentreerd.

Op merkwaardige wyse verhoor die Here Simson se gebed: So het Simson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe (Rig. 16:30). Soos Simson is ek en jy altyd meer geskik as werktuig van die Here wanneer ons besef hoe afhanklik ons van Hom is, wanneer ons bid dat Hy ons deur sy Gees sal lei om ons roeping te vervul soos Hy wil.

Waarom verhoor die Here ons gebede? Hy verhoor Simson se laaste gebed. Die dooie afgod, Dagon, word tesame met die keur van sy dienaars vernietig deur ‘n nar met leë oogkaste. Daar in die tempel van die Filistynse afgod, Dagon, bewys die Here Homself as die enigste God, die lewende God. Hy handhaaf die eer van sy naam.  

Uiteindelik was Simson en is ook ons werktuie wat God gebruik – soms selfs ten spyte van ons swakhede en ons sondigheid. Hy voer sy plan tot verlossing deur – tot die eer van sy Naam. In die proses neem Hy my temperament en persoonlikheid, my sterk en my swak punte in sy diens. Hy gee my die toerusting wat ek nodig het om my roeping in sy kerk en koninkryk te vervul.

Slot

Hoe gebruik die Here my met my temperament en persoonlikheid; met my sterk en swak punte; met die toerusting wat Hy vir my gee?

Vir die vervulling van sy roeping was sy buitengewone krag vir Simson onontbeerlik. Dit het die Here vir hom gegee. So gee die Here aan elke lid van die liggaam van Christus een of meer gawes van sy Gees gee met die oog op die vervulling van elkeen van ons se roeping in die gemeente van die Here (1 Kor 12:7).

Die Here vra van ons om ons tot sy beskikking te stel. Hy verwag van ons om sy wil te soek; om ons Geestesgawes biddend te gebruik soos Hy wil. In finale instansie, wanneer Hy ons wel gebruik – en moontlik groot dinge doen, moet ons Hom alleen die eer daarvoor gee.

AMEN

Bespreking

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg (2016 06 05) Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil Rig 14 v4 en 16 v30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *