(2016 06 19 2e) Ek en jy en God se wil Rut 3 v6tot13

Ek en jy maak graag planne wanneer ons iets wil bereik. Die jongmens wat wil presteer, woon ekstra klasse by; gaan na ‘n professionele sportafrigter toe … As Christengelowiges probeer ons agterkom wat die Here ons God van ons verwag. Watter rol speel ek en jy met ons besluite en planne in wat gebeur en watter rol speel die Here en sy wil? Is dit of ek en jy of die Here God wat bepaal wat gebeur? Ons tema vanaand: Ek en jy en God se wil.

In die gebeure van Rut 3 is daar verskillende rolspelers in ‘n drama waarin ons tema oopval:

  • Boas was ‘n vermoënde man – waarskynlik al goed middeljarig. Hy was ‘n suksesvolle boer. Hy eet en drink toe lekker en slaap so diep dat hy nie geweet het wat presies om hom aangaan nie.

  • Sy familielid, Naomi, het met vroulike lis saam met haar skoondogter, Rut, ‘n strik vir hom gespan.

  • Rut was ‘n Moabiet wat nie onwillig is om saam met haar skoonma te speel nie. Waarskynlik was Boas darem nie as prooi te onaantreklike nie. Toe Rut die nag met Boas praat, klink sy baie nederig. Tog het sy hom herinner aan dit wat die Here van hom verwag het. Sy het nie geskroom om in die proses sy seënwens van Rut 2 woordeliks te gebruik nie.

  • Ook die Here is ‘n rolspeler – Hy is dié groot rolspeler wat sy wil in sy Woord bekend gemaak het om ‘n moeilike praktiese situasie te hanteer.

Ons let vanaand op twee uitdrukkings en wat dit, sowel as die gebod van die liefde in ons fokusgedeelte na vore bring. Ons let dus op die uitdrukkings: (1) Onder die vleuels en (2) Losser, sowel as (3) die gebod van die liefde wat in spel kom.

Uitdrukking: Onder die vleuels

Dit is opvallend hoeveel mooi goed Boas van Rut sê. Hy noem haar hier ‘n goeie vrou, ‘n deugsame vrou (Rut 3:11). Vanoggend het ons gehoor Boas het gesê dat Rut onder die vleuels van die Here die God van Israel kom skuil het (Rut 2:12).

Rut het aangesluit by wat Boas daar in Rut 2:12 vir haar gesê het. In ons teks sy vir hom: … brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser (1953). Wat sê Rut daarmee vir Boas? Sy sê: dit is maklik om te praat, maklik om selfs mooi goed te sê en goeie wense uit te deel; maklik om vir iemand anders te sê: Mag die Here jou seën … (3:10); Mag die Here jou beloon … (2:12). Die vraag, sê sy vir Boas, maar ook vir jou en vir my, is: wat doen jy daaromtrent? Is jy tot die Here se beskikking? Is jy bereid om die werktuig in sy hand te wees? Is jy vir Hom beskikbaar as die een deur wie Hy beloon, die een deur wie Hy seën?

Wat vra Rut werklik van Boas? Haar versoek kan op verskillende maniere vertolk word.

  • Sy kan daarmee vra dat Boas ‘n kledingstuk of ‘n kombers oor haar gooi (vgl Deut 22:30; 27:20 waar kombers oplig beteken seksueel verkeer). Sou Boas dit doen, sou hy daarmee vra dat Rut met hom trou. Sy vra dus eintlik dat Boas met haar sou trou (d.i. vleuel in enkelvoud).

  • Rut sou dit presies so kon bedoel as wat Boas dit in 2:12 gebruik het. Sy sou dan daarmee vir Boas vra om haar onder sy beskerming te neem (d.i. vleuels in meervoud).

Rut se versoek is dat Boas haar in die ruimste sin onder sy beskerming moet neem. Dat sy daarmee saam vra: neem my as eggenote, is duidelik genoeg uit haar eie optrede af te lei.

 

Uitdrukking: Losser

Rut gee die rede vir haar versoek: Boas is die losser. Ons moet ‘n oomblik stilstaan by die woord, losser. In die grondtaal hou dit verband met die werkwoord wat gedagte dra van aanspraak maak op iets; iets invorder. Ons tref die woord, losser, in verskillende betekenisskakerings aan:

Destyds was die regstelsel nie so ontwikkeld soos ons s’n nie. As iemand vermoor is, was die losser die een wat sy dood moes wreek deur die moordenaar dood te maak. Die Losser was dus ‘n bloedwreker. Hierdie woord kom voor in Num 35:19 ev; Deut 19:6,12. ‘n Mens dink hier onwillekeurig aan wat God vir Kain sê nadat hy sy broer, Abel, doodgemaak het: Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My (Gen 4:10). Natuurlik is dit nie die betekenis van losser in Rut 2 en 3 nie. Tog weet ek en jy: dit is nie ons eie bloed nie, maar dié van ons Verlosser, Jesus Christus, wat ons onskuld betuig.

Die losser moes ook sorg vir die reg van die armes en onderdruktes. Die vreemdeling, die weeskind en die weduwee was in die tyd van die Ou Testament sulke mense. Wanneer ‘n man dood is voordat daar ‘n seun vir hom gebore is, moes sy broer met sy weduwee trou – dit is ‘n swaershuwelik genoem. Die eerste seun wat uit die swaershuwelik gebore is, moes die naam dra van die broer wat reeds dood was. Op daardie wyse is verseker dat geen Israeliet se naam uitsterf onder Israel nie (Deut 25:5 – 10).

Rut het vir Boas gesê: Kom jou verantwoordelikheid ten opsigte van die wet van die Here na – voltrek die swaershuwelik met my. Rut verwag dit van Boas, weliswaar nie ‘n broer van haar oorlede man nie, maar as ‘n losser verder langs die familielyn af.

Was Rut een van die eerste aktiviste vir vroueregte? Nee, haar nederigheid val ‘n mens op. Sy noem haarself sy dienares, sy slavin. Ons sal later sien: Naomi se belang het voorop in Rut se gedagtes gestaan toe sy hierdie versoek aan Boas rig.

Hier is vir my en jou wat graag vir ander sê wat hulle behoort te doen, maar dit nie self doen nie, ‘n belangrike boodskap. Rut sê nie vir Boas wat hy moet doen nie. Sy is bereid om saam met hom dit te doen wat in Naomi se belang is. Rut gee hier gehoor aan die opdrag wat die Here aan ons gee by monde van sy apostel: Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was (Fil 2:3 – 5).

Die Gebod van die liefde kom in spel

Rut se eerste liefdesdaad teenoor Naomi was haar besluit om haar eie land en mense te verlaat om saam met Naomi na Betlehem toe terug te keer. Hier het sy besluit om ook wat die huwelik betref, nie haar eie begeertes nie, maar haar skoonma se belang die deurslag te laat gee. Hoor wat Boas gehet oor haar gewilligheid om, ter wille van Naomi, met hom te trou: “Mag die Here jou seën, my dogter! Wat jy nou doen, naamlik dat jy agter geen jongman, arm of ryk, aanloop nie, is baie beter as die liefde wat jy aan die begin aan jou skoonma bewys het (Rut 3:10).

Deur te doen wat in Naomi se belang was, het Rut die groot gebod van die liefde gahandhaaf. Boas het nie net vir Rut geprys nie. Hy het ook sy eie verantwoordelikheid aanvaar. Hy het sy lewe na die Here se wil geskik. Hy was gewillig om as losser op te tree. Haar en Boas se eerste kind, so sien ons in Rut 4:14 – 16, was Naomi se versorger, Naomi se losser.

Wat Boas en Rut hier gedoen het, was ook in my en jou belang. Hierdie eerste kind is immers ‘n voorvader van ons Here en Verlosser na sy mensheid.

By uitstek is juis hulle nasaat, Jesus, die Een wat gedoen het wat Boas en Rut hier gedoen het. In die tuin van Getsemane het Hy die nag waarin hy gevange geneem is, bloed gesweet by die gedagte daaraan dat Hy vir die sondes van al die mense van al die tye moes sterf. Hy het drie maal gebid dat die Vader die lydensbeker by Hom moet laat verbygaan. Elke keer het Hy Hom egter tog onderwerp aan die Vader se wil. Elke keer het ons belang as sondaars wat die dood verdien, vir Hom swaarder geweeg as sy eie. Uiteindelik het Hy sy lewe aan die kruis afgelê vir my en vir jou.

Juis wanneer ek en jy ons lewe skik volgens die Here se wil, juis wanneer ons werklik liefde teenoor ons medemens bewys, toon ons in ons lewenspraktyk dat ons die Here se reg aanvaar om vir ons opdragte te gee. So betoon ons ook ons liefde aan die Here ons God.

Natuurlik bly ‘n mens se liefde vir God en jou medemens gebrekkig. Ons kan bykans nie anders nie as om ons eie planne te maak. So het Naomi voorgestel dat Rut haarself moes mooi maak en die nag op die dorsvloer by Boas se voete moes gaan inkruip. Sy het wél ook gesê dat Rut rustig moes wag om te kyk wat gebeur, omdat sy daarvan oortuig was dat Boas sommer gou werk sou maak van die geleentheid wat Rut vir hom gebied het.

Hoe wonderlik dat die Here ons God sy groot verlossingsplan vir sondaars deurvoer ten spyte van die vroulike lis van Naomi en Rut. Hoe wonderlik dat Hy hierdie huwelik wat ook die resultaat van vroulike lis was, in sy diens neem om die lyn van die voorouers van sy Seun na sy mensheid op te stel. Hoe wonderlik dat die Here die Almagtige, ook my en jou in sy diens gebruik, ondanks ons eie motiewe en gesindhede wat so ver van volmaak is!

Rut het vir Boas gesê wat ek en jy ook vir mekaar moet sê: Ek gaan saam met jou, onder leiding van die Heilige Gees, buig onder die Here se wil. Soos jy, gaan ook ek werktuig in die Here se hand wees. Hy, die Almagtige, sal dan ook dit wat ek en jy doen, in sy diens neem tot heil van ons medemens, maar bo alles ook tot die eer van sy Naam.

AMEN

Bespreking

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 06 19) Ek en jy en God se wil Rut 3 v6tot13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *