(2016 06 12 1e) Vertrou op die Here en doen wat goed is Ps 37 v1tot4

Wat doen jy wanneer jy die eerste keer in ‘n onbekende gebied na ‘n plek toe gaan? Jy soek die adres. Jy raadpleeg Google Maps, jou GPS, ‘n kaartstelsel op jou slimfoon, of dan die ou vertroude padkaart. Gewoonlik is daar meer as een moontlike roete. Jy moet jou roete kies.

As burgers van ons land gebeur baie goed wat ons onseker maak: mense pleeg korrupsie: Hulle bou multimiljoenrand huise. Hulle ry in die luukste voertuie. Almal, ook ons, kinders van die Here, kry kans om ‘n metropolisiebeampte ‘n geldnoot in die hand te stop eerder as om ‘n groot boete te betaal, of selfs hof toe te gaan. Wat moet ons te midde van al die korrupsie doen?

In ‘n gedig waarin elke strofe met ‘n letter van die Hebreeuse alfabet begin, word die gelowige en die goddelose elke keer teenoor mekaar gestel. Die digter leef in ‘n tyd waarin goddelose voorspoedig was en die gelowiges onregverdig behandel het. Elke gelowige moes elke keer kies hoe hy dit wou hanteer.

Die antwoord van ons teksgedeelte is: kies die regte roete; stem jou GPS reg in:

  • Moenie jou ontstel oor skelms en skurke nie. Moet hulle nie beny nie.

  • Kies die roete wat die Here in sy Woord vir jou aanwys. Vertrou op die Here en doen wat goed is.

Ons let op: (1) die pad van die goddelose en sy uiteinde en (2) dié van die geloof en sy uiteinde. Die bestemming of afloop van elke weg moet ons aan die Here God oorlaat.

    1. Die pad van die goddelose en sy uiteinde

Die hoofgedagte van Psalm 37 word eers negatief beskryf. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie… (’83) / beny hulle nie wat onreg doen nie (dir vert – Ps 37:1). Reeds in die tyd van die Ou Testament het gelowiges soms gesien dat die goddelose mense voorspoed beleef, terwyl hulle self swaar gekry het. Dieselfde saak kom ook in Ps 73 aan die orde. Natuurlik het dit die gelowiges ontstel. Ons kan ons dit indink. Ons sien immers hoedat belangrike politici hulleself straffeloos verryk. Na die uitspraak van die Grondwetlike Hof teen pres Zuma lyk dit asof korrupsie en selfverryking na snelrat oorgeskakel is. Ons ontstel ons daaroor. Die Here se opdrag is: Moet jou nie ontstel … nie.

Behalwe die voorspoed en mag van die goddelose, word hier gewys op die onreg wat hulle teen die gelowige pleeg. So maklik kan die gelowige met afguns na die goddelose in hul voorspoed kyk. Hy sou ook kon vra waarom God dit toelaat, waarom God hom nie in sy nood te hulp kom nie. Die Here se opdrag is: Moet nie mense beny wat onreg doen nie.

Die Here gee ‘n rede vir wat Hy hier sê: Kyk waar kom hulle uit.

… want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer (Ps 37:2). Dawid sê in hierdie verse: kyk net na die gras wat lewe kry na die reën. Groen spruitsels kom uit. ‘n Paar dae na die reën dor die warm son en die droë wind hierdie grasspriete uit. Hulle verwelk en verdroog. Uiteindelik bly niks van hulle oor nie.

So staan die goddeloses wél ‘n tyd lank in die blom, alles gaan op die oog af goed met hulle. Hulle voorspoed is egter kortstondig. Hulle het geen toekoms nie. God meet die straf wat hulle verdien, vir hulle uit. Aan die einde van hul lewenspad word die goddelose uitgeroei; hul einde is ondergang – ewige ondergang.

Die digter het dit op verskillende wyses deur sy lewe heen ervaar. Die dag van afrekening breek vir elkeen aan. Hy leef in die geloof dat dit uiteindelik gebeur.

Die grootste onreg in die geskiedenis van die mensdom was toe die Israeliete die Seun van God doodgemaak het nadat Hy onskuldig bevind is. Dit het gelyk asof die goddeloosheid die beslissende oorwinning behaal het.

Jesus het egter uit die dood opgestaan. Hy het sy mag oor die dood en die sonde so ondubbelsinnig bewys. Hy sal eendag weer kom en die goddelose met sy finale oordeel tref.

Die pad van geloof en sy uiteinde

Teenoor die verganklikheid van die goddelose staan die gelowige se sekerheid en vertroue in die Here wat aan die mens gee wat hy nodig het. Die tweede strofe begin nie net met die tweede Hebreeuse letter nie, die grammatika verander ook. Dawid maak gebruik van die bevelsvorm van die grondtale van die Bybel. As gelowiges kry ons ook positiewe opdragte:

  • Vertrou … op die Here (Ps 37:3).

As gelowiges moet ek en jy nie oor die teenspoed en onreg wat ons beleef, besluit dit is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Ons moet op Hom bly vertrou. Ons moet met die geloofsoog verby die teenspoed en onreg wat ons beleef kyk en raaksien dat Hy, ons getroue God en Vader, ons lewensloop beheer.

  • … doen wat goed is …

Wie op die Here vertrou het een doel voor oë: om te doen wat die Here van ons verwag. Hy het sy wil in sy Woord openbaar. Wie op Hom vertrou en uit sy sonde en ellende verlos is, kan nie anders nie as om in dankbare gehoorsaamheid aan die Here lewe.

  • … woon en werk rustig voort / bewoon die land en waak oor eerlikheid (dir vert).

Die Hebreeuse teks gebruik ook hier die bevelsvorm. Beide Afrikaanse vertalings gee dit as opdragte weer. Ons sou kon sê die opdrag van die Here in ‘n tyd waarin die goddelose voorspoed ervaar en ons as gelowiges onderdruk word, ons beveel om nie saam met al die ander die breë pad van korrupsie en selfverryking te bewandel nie. Ons moet rustig woon en werk, ons moet die land bewoon en oor eerlikheid waak. Ons moet gewoon in vertroue op die Here met ons lewe voortgaan. Ons moet bly doen wat goed is. Op ‘n tydstip sal God Almagtig die korrupte goddelose wat hulleself verryk, vergeld.

Die laaste deel van :3 kan, in plaas van as ‘n opdrag, as ‘n belofte vertolk word. Die betekenis van hierdie vertolking is dat, sou sy volk die Here se opdrag uitvoer deur op Hom te vertrou en te doen wat goed is, hulle die land sou bewoon en die goeie daarvan geniet soos wat ‘n skaap die weiding geniet. Moet ons kies tussen hierdie twee vertolkings? Nee, onthou Ps 37 is ‘n gedig. In ‘n gedig word min woorde gebruik om baie te sê. Enkele woorde kan ‘n opdrag en ‘n belofte op die tafel sit.

  • Vind jou vreugde in die Here … / …. verlustig jou in die Here (Ps 37:4a).

Die gedagte is dat ons wat glo nie die Here God se toorn ervaar nie, maar wel dat Hy ons seën. Die gedagte hier is dat die beloofde land wat die volk bewoon het, aan die Here hulle God behoort het. Hy het dit aan hulle gegee. Daaruit volg dat hulle vreugde in die Here kon vind.

As die ou Israeliete rede gehad het om vreugde in die Here te vind, geld dit ons soveel te meer. Ons weet immers God het sy enigste Seun gegee om ons sondeskuld te kom betaal. Ons Here Jesus Christus het sy lewe aan die kruis afgelê, sodat ons met God versoen kan wees en kan weet dat die ewige lewe in heerlikheid ons deel is. Vreugde is dan ook deel van die vrug van die Gees in ons (Gal 5:22).

Al ervaar ons teenspoed en al ly ons onreg, lei die Here ons deur sy Gees om ons lewe in vertroue en met vreugde aan Hom oor te gee.

Die uiteinde

en Hy sal jou gee wat jou hart begeer (Ps 37:4b). Beteken hierdie belofte dat die Here vir my en jou wat glo ‘n blanko tjek gee en sê: “Vul in, Ek sal uitbetaal”?

Nee, die Psalm handel dan juis oor die probleem dat die gelowige soms teenspoed beleef terwyl die goddelose voorspoed ervaar. Ons word hier as gelowiges vertroos, bemoedig en vermaan. Ons met die oog op die toekoms opgeroep tot geduld en vertroue in God.

Al was Dawid as digter nie daarvan bewus nie, kyk hy in die geloof na ‘n toestand wat geheel anders is as dit wat hy waargeneem en beleef het. Ook ons wat geneig is om moedeloos te word oor die omstandighede wat ons beleef, word opgeroep: bly vertrou, hou aan goed doen, bly vind jou vreugde in die Here en onthou God beloon en Hy straf.

Dit sal ek en jy as volledige werklikheid beleef wanneer Christus in heerlikheid weer kom. Hy sal skeiding maak tussen die skape en die bokke; tussen die goddelose mense en die gelowiges. God beloon die gelowige en straf die goddelose. Die Psalm beklemtoon dit.

Opmerklik is die sekerheid oor die toekoms waarvan die digter in hierdie Psalm getuig. Hierdie sekerheid is meer as blote optimisme. Dit is ‘n sekerheid gewortel in ‘n kragtige geloof. Dit is ‘n sekerheid wat die Heilige Gees inspireer. Dit is die sekerheid dat ons kan bou op God se trou.

Slot

Wanneer jy die eerste keer in ‘n onbekende gebied na ‘n plek toe gaan, soek jy die regte roete na jou bestemming.

As burgers van ons land gebeur baie goed wat ons onseker maak: mense pleeg korrupsie; verryk hulleself. Wat moet ons doen in die omstandighede waarin ons leef?

Die antwoord van ons teksgedeelte is: moenie verkeerd koers kies nie. Nee, kies die regte roete: moenie jou ontstel oor skelms en skurke nie. Moet hulle nie beny nie. Kies die roete wat die Here in sy Woord vir jou aanwys: Vertrou op die Here en doen wat goed is.

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 06 12) Vertrou op die Here en doen wat goed is Ps 37 v1tot04

2 Replies to “(2016 06 12 1e) Vertrou op die Here en doen wat goed is Ps 37 v1tot4”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *