(2016 05 29 1e) Veel vermag en veel gely deur die geloof Heb 11:32 tot 38

Is geloof altyd positief? Het ware geloof altyd net positiewe gevolge vir die een wat glo? Ons leef in ‘n tyd waar die boodskap van die verband tussen geloof en die Here se seën, tussen geloof en voorspoed met groot oortuiging verkondig word.

Wanneer die swaarkry en teenslae iemand tref wat daardie boodskap begin glo het, wankel sy geloof. Hy vra dan: “Waar is God?” “Waarom laat God sulke goed gebeur?”

Ons fokusgedeelte laat blyk: geloof kan regtig ongekende positiewe resultate hê. Juis die geloof van die kind van die Here kan egter juis lei tot ongekende swaarkry en lyding – selfs tot die dood. Die tema van ons fokusgedeelte is: Veel vermag en veel gely deur die geloof. Ons let op hierdie twee kante van die ware geloof.

Veel vermag deur die geloof

Tot in Heb 11:31 is verskillende voorbeelde van geloof  breedvoerig bespreek. Dit wat die prediker wou beklemtoon, is reeds voldoende belig. Hy vervolg: En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gídeon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal … (Heb 11:32). Hy noem drie groepe: (1) die rigters Gideon, Barak, Simson en Jefta; (2) Dawid en Samuel; (3) die samevatting: die profete.

Hierdie manne en hulle geloofsdade was aan die lesers bekend. Dit was nie nodig om dit in besonderhede te verhaal nie.

Die prediker vervolg met die herinnering aan verskillende algemeen bekende heldedade wat bewys dat groot geloofsprestasies in die geskiedenis van Israel plaasgevind het – by sommige daarvan was van hierdie mense betrokke. Die lys volg: … wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leërs van vreemdes op die vlug gedryf het. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry … (Heb 11:33 – 35a).

Ons kyk na enkele voorbeelde wat hierdie verse bevestig:

 • Josua, die rigters en Dawid het koninkryke oorweldig (Heb 11:33). Hulle was ook sterk in oorlog en het die leërs van vreemdes op die vlug gejaag (Heb 11:34).
 • Die volk het bevestig dat Samuel hulle op geen wyse veronreg het nie (1 Sam 12:4), terwyl Dawid die volk met reg en billikheid geregeer het (2 Sam 8:15). So het hulle God se reg gehandhaaf (Heb 11:33).
 • Bekke van leeus wat toegestop is, kan van toepassing wees op Simson (Rig 4:6), Dawid (1 Sam 17:34-36), sowel as op Daniël (Dan 6:23).
 • Al is die manne wat hulle in die oond gegooi het deur die hitte van die vuur verteer,  het Daniël se vriende dit  oorleef (Dan 3:17, 22, 27)
 • Simson (Rig 16:30) het in sy swakheid krag ontvang. Ook Dawid het krag ontvang om Goliat om te bring (1 Sam 17:46).
 • Elia het die weduwee van Sarfat (1 Kon 17:17-24) se seun uit die dood opgewek en Elisa die seun van die Sunamitiese vrou (2 Kon 4:18-37).

Hierdie en die voorafgaande geloofsdade verskil onderling grootliks van mekaar. Die mure van Jerigo het geval sodat die Israeliete elkeen reguit vorentoe kon ingaan en stadsbewoners doodmaak. Die magtige leër van die Midianiete en Amalakiete  het geswig voor Gideon en sy bende van 300 man elk gewapen met ‘n ramshoring en ‘n erdekruik (Rig 7:16). Dawid en sy leër moes dapper veg vir hulle oorwinning. In sy finale geveg het Simson sy lewe verloor (Rig 16:30).

Die klem val in hierdie voorbeelde nie op die geloofsdaad as sodanig nie, maar op die besondere resultate wat verkry is. In finale instansie is hierdie wonderlike goed wat gebeur het te danke aan die Here wat dit in sy almag en genade bewerk het.

Sien jy sy hand ook werksaam in jou lewe? Gee jy Hom die eer vir die positiewe resultate wat jy in die geloof ervaar het?

Veel gely deur die geloof

Hier moet ons in gedagte hou dat die skrywer sy voorbeelde  put uit die Griekse vertaling van die Ou Testament wat, naas die huidige kanonieke boeke, ook ander geskrifte soos die Makkabeërboeke bevat: … ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om ’n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en géselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle; hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel —  die wêreld was hulle nie werd nie — hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond (Heb 11:35b – 38). Ook hier kyk ons na enkele voorbeelde:

 • Eleasar is gefolter omdat hy geweier het om selfs net vir die skyn die opdrag om varkvleis te eet, na te kom (2 Makkabeërs 6:18).
 • Gevangenes en ter dood veroordeeldes is in die oudheid bespot en selfs gegésel. Dink maar aan Jesus se regsgeding en kruisiging.
 • ‘n Seun van die priester Jojada, genaamd Sagaria, is oor sy profesie in koning Joas se tyd met klippe doodgegooi (2 Kron 24:21). Volgens oorlewering het dieselfde lot die profeet Jeremia in Egipte getref. In die Nuwe Testament het ons die voorbeeld van een van die eerste diakens, Stefanus (Hand 7:54 -60).
 • Volgens oorlewering sou Jesaja onder die regering van Manasse na Betlehem gegaan het waar hy gevang en met ‘n houtsaag in twee gesaag is.
 • Die boetepredikers soos Elia het hulleself in skaap- en bokvelle geklee (2 Kon 1:8). In die Nuwe Testament lees ons Johannes die doper het klere van kameelhaar gedra (Matt 3:4).
 • Elia moes vir sy lewe vlug – eers die woestyn in (1 Kon 19:4) en later in ‘n grot in die berg Horeb (1 Kon 19:9).

Dit is ver van die prentjie van die triomf van geloof in die vorige verse. Hier is dit meer as ‘n swaarkry in die algemeen. Baie gelowiges is juis vervolg omdat hulle glo. Hulle swaarkry is juis die gevolg daarvan dat hulle aan die Here getrou is. Ons kan dit ook vandag ervaar.

Dit voel vir ons so onregverdig. Moet die Here dan nie juis diegene wat Hom getrou dien, beloon met voorspoed en seën nie?

Tog het die Here nooit so ‘n belofte gemaak nie. Trouens, Jesus het sy dissipels gewaarsku:     As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg (Matt 16:24). Reeds in sy eerste preek het Hy gesê: Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg (Matt 5:10-12). Ons leef in twee bedelings: Hier op aarde waar ons glo en nie altyd die vrug op ons geloof sien en ervaar nie. Ons kry  swaar – soms juis omdat ons glo. Wat daarvan? Die prediker skryf:  … die wêreld was hulle nie werd nie (Heb 11:28a).

Daar is ook ‘n positiewe kant vir almal wat glo. Ons staan geensins agter die geloofshelde van Ou Testament nie. Ons weet God het sy Seun vir ons gegee. Saam met Hom gee Hy ons alles in genade (Rom 8:32).

Ek en jy leef hier en nou reeds, onder leiding van die Heilige Gees, in ‘n verhouding met Jesus Christus, ons Verlosser en ons Here. Ons weet dat ons, danksy Christus in wie ons glo, die ewige lewe het. Wanneer die tyd wat die Here bepaal, aanbreek, kom Hy weer. Ons gaan dan saam met Hom die ewige heerlikheid binne wat Hy vir ons voorberei.

Intussen sal gelowiges steeds veel ly. Om ons te bemoedig, het die Here Johannes in gesig ‘n prentjie gewys wat Hy vir ons teken van hulle wat gely het en nou reeds daar is: Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog ‘n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is (Open 6:11).

Slot

Aan die begin het ek gevra: Is geloof altyd positief? Het ware geloof altyd net positiewe gevolge vir die een wat glo?

Ons fokusgedeelte laat blyk: geloof kan regtig ongekende positiewe resultate hê. Die geloof van die kind van die Here kan egter juis lei tot ongekende swaarkry en lyding – selfs tot die dood. Deur die geloof is veel vermag, maar ook veel gely.

Wat ons omstandighede ook al is, die hoofsaak is en bly: bly glo; volhard in die krag en die geloof wat die Heilige Gees gee; staan vas in vertroue dat die Here altyd woord hou – altyd sy doel bereik. Ons sal dit as volledige werklikheid ervaar wanneer Jesus Christus weer kom.

AMEN

Die preek is in .pdf format beskikbaar. Kliek op die naam wat volg (2016 05 29) Leef enduit in geloof Heb 11 v39tot40 (2016 05 29) Veel vermag en veel gely deur die geloof Heb 11 v32tot38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *