(2016 05 15 2e) God maak ons deur sy Gees nuut Joh 3 v3 v5 v6 v8

Elke kind en elke werker wil graag presteer en vir ons prestasie erkenning kry. Elkeen sou ook graag na die koninkryk van God wou opklim en, daar aangekom, soos ‘n bergklimmer wat die piek bereik, hande in die lug wou gooi en sê: “Ek het dit gedoen!” Miskien dink jy: Jesus ken die geheim. Hy kan vir my sê: Doen net dit, dat en die ander ding en jy sal kan sê: “Ek het dit gedoen!” Jesus skok ons egter. Twee maal sê Hy: “Jy kan nie!”

Tog blus Hy nie daarmee ons hoop nie, Hy gee juis hoop. Hy dui ’n pad aan. Hy wys die oop deur. Hy sê: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh 3:3). Hy sê: jy kan nie die koninkryk sien of ingaan nie, behalwe as jy opnuut gebore, weer gebore is.

In die verloop van sy gesprek met Nikodemus, maak Jesus duidelik dat opnuut gebore of weer gebore word behels dat God ons deur sy Gees nuut maak.

Nikodemus is oortuig dat God by Jesus is

Johannes sluit hoofstuk 2 af met die stelling dat baie in Jerusalem tot geloof gekom het toe hulle die wondertekens sien wat Hy gedoen het (Joh 2:23). Hy het egter nie vertroue in hulle  gestel nie, omdat niemand nodig gehad het om teenoor Hom oor die mens te getuig nie, want Hy het self geweet hoe mense is (Joh 2:24, 25).

Hoofstuk 3 begin met die letterlike woorde: Daar was ‘n mens uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, ‘n leier van die Jode. Die naam Nikodemus, is ‘n Griekse naam – iets wat destyds baie Jode gegeld het. Hy het een nag na Jesus toe gekom. Die rede vir die nagtelike besoek word nie gegee nie.

Hy kom nie met ‘n vraag na Jesus toe nie, maar hy skop die gesprek af met ‘n stelling:           Rabbi, ons weet dat u ‘n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie (Joh 3:2). Die Jode het algemeen aanvaar dat tekens en wonders wat iemand doen, net moontlik is as God met hom is. 

Nikodemus, self ‘n leermeester van Israel, spreek Jesus aan as Rabbi. Hierdie leermeester van Israel erken Jesus as ‘n nog groter leermeester – iemand by wie hy bereid is om te leer. Hy is nie alleen nie, duidelik sê hy: ons weet …  Hy spreek die oortuiging van hom en ander uit dat Jesus van God af kom , dat God by Hom is.

Hierdie Fariseër met die Griekse naam, Nikodemus, word hier as voorbeeld genoem van mense in Jerusalem wat op grond van Jesus se wondertekens geglo het (Joh 2:23 – 25). Tog  lees ons nog twee keer in die Johannesevangelie van Nikodemus. Toe die Joodse  kom nog twee keer in hierdie evangelie voor. Toe die Joodse Raad diegene wat met Jesus beïndruk was hierdie vervloekte klomp mense noem, het Nikodemus, as lid van die Joodse Raad, gesê: “Volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie” (Joh 7:51). Na Jesus se dood word Nikodemus genoem as een van die mense wat na vore gekom het om te sorg dat Jesus ‘n eerbare begrafnis kry (Joh 19:39).

‘n Mens kan nie anders nie as om te vra: hoe het Nikodemus se verhouding met Jesus regtig gelyk? Het hy regtig in Jesus geglo, of nie? Natuurlik stel dit my en jou ook voor die vraag: hoe lyk jou verhouding met Jesus regtig? Glo jy regtig in Hom, of is jy een van die mense wat op een of ander grondslag glo, maar nie regtig in ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus as Here en Verlosser leef nie?

Volgens Jesus moet ‘n mens weer gebore word

Jesus reageer op Nikodemus se stelling dat Jesus se tekens bewys dat God met Hom was: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh 3:3). Op die oog af is Jesus se reaksie nie regtig van pas nie. Tog sien ons dit is: Jesus kyk verby die wondertekens en praat van die sien van die koninkryk van God. Daarmee plaas Hy sy optrede in ‘n konteks waarin God nog op ‘n ander, meer beslissende wyse met Hom was as wat Nikodemus en die baie van Jerusalem gedink het.

Soms hoor ’n mens iemand spog: “Ek is ’n wedergebore Christen!” Dit klink asof so iemand soos ‘n bergklimmeer op die piek hande in die lug gooi en sê: “Ek het dit gedoen!”

Ek en jy wat bely dat ons aan die Here behoort is nie bergklimmers wat die piek bereik nie. Niks wat ek en jy kan bied of doen kan vir ons toegang gee tot die koninkryk van God nie. ons is immers in sonde ontvang en gebore (Ps 51:7).  Die wonderlikste geestelike prestasies; die grootste geloof, die innigste toewyding, … is uit die mens – daarom nietig. Ons kan nie daarmee voor God gaan staan nie.

Kom ons fokus goed op wat Jesus vir Nikodemus sê. Kom ons kyk watter prentjie die Here n sy Woord van die wedergeboorte teken. ’n Mens kan sien dat Nikodemus nie mooi verstaan het wat Jesus bedoel met die woorde wat in die 1953-vertaling weergegee is met weer gebore. Nikodemus sê dat ’n ou mens tog nie weer in die skoot van sy moeder kan kom en weer gebore word nie.

Jesus gebruik in die grondtaal ’n woord wat nie net met weer vertaal kan word nie, maar ook met van Bo. Letterlik sê Hy dan: as iemand nie van Bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Opmerklik hoedat ons praat: Ons sê: “’n kind word gebore”, of: “Ek is op so ’n dag en tyd gebore”. Altyd in die passief. Net so min as wat jy self aktief in jou geboorte was, net so min is jy aktief in jou wedergeboorte. Daar is net Een aktief in jou wedergeboorte: God! 

Jesus sê hiermee wat ons reeds in die eerste hoofstuk van die Johannesevangelie lees: … aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore (Joh. 1:12, 13; vgl ook I Joh.2:29; 3:9; 4:7; 5:1). In die wedergeboorte gaan dit nie om jou aktiwiteit nie, maar om dit wat God met jou doen. Hy maak ’n heeltemal nuwe begin met jou – asof jy nuut gebore is. Die wedergeboorte is iets wat met jou gebeur. God laat dit met jou gebeur. Die wedergeboorte is iets wat jy ontvang – as gawe uit vrye guns alleen. God skenk dit aan jou. Daar is net een wat die sondaar nuut kan maak, weergebore laat word: God doen dit!

Die Here beskryf ook elders hierdie nuutwording van ’n mens. Die apostel sê bv. dat God ons geskep het as nuwe mens na die beeld van God (Ef 4:24) om ons lewe te wy aan die goeie dade waartoe Hy ons bestem het (Ef 2:10).

As Nikodemus dit nie verstaan nie, sê Jesus dit in ander woorde: jy moet uit water en Gees gebore word (:5). Die verwysing na die geboorte uit water word verskillend verklaar.  Baie uitlêers van die Skrif sê dat dit ’n verwysing is na die doop: dié van Johannes die doper, of die Christelike doop. Ander sê weer dat dit met jou ontstaan as mens te make het, of met jou geboorte waar jy sommer gou gereinig word. Iemand koppel dit ook aan die feit dat Jesus in Joh. 4 vir die Samaritaanse vrou dat hy vir haar lewende water kan gee. Jesus verwys volgens hierdie standpunt na Homself en sy verlossingswerk – dit is tog ook waarom dit in die doop gaan. Ons is sondaars diep in die ellende, maar tog sondaars wat glo: Christus het alles gedoen om ons uit ons sonde te verlos. Wie dit glo, is ’n Christen; hy is wedergebore. Jy glo juis omdat jy weergebore is.

Hoe werk hierdie wonder, die geboorte van bo af? Jesus gee die antwoord: Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is” (Joh. 3:8). Soos wat die wind waai, só werk die Heilige Gees. Hy staan nie onder die mens se beheer nie. Hy is vrymagtig om te kom en gaan soos Hy wil  (:7 – 8). Hy maak my nuut. Hy bewerk die geboorte van bo af.

Soos wat die wind waai, maar ’n mens nie die wind self kan sien nie, so werk die Gees van die Here ook onsigbaar. Tog kan ons sien hoedat die sterk wind die boomtoppe ombuig. So werk die Heilige Gees ook onmiskenbaar. Hy bewerk onsigbaar, maar onmiskenbaar jou geboorte van bo af. Hy maak jou die nuwe mens; dié mens wat volgens God se wil en tot sy eer wil leef. 

Ek en jy moet die Here dank vir die genadewerk van sy Gees in ons lewe. Ons moet ons lewe ook ten volle skik soos Hy ons lei. So leef ons dan as nuwe mense, wedergebore mense.

Slot

Elke kind en elke werker wil graag presteer en vir ons prestasie erkenning kry. Elkeen sou ook graag na die koninkryk van God wou opklim en, daar aangekom, soos ‘n bergklimmer wat die piek bereik, hande in die lug wou gooi en sê: “Ek het dit gedoen!” Miskien dink jy: Jesus ken die geheim. Hy kan vir my sê: Doen net dit, dat en die ander ding en jy sal kan sê: “Ek het dit gedoen!”

Jesus skok ons egter. Twee maal sê Hy: “Jy kan nie!” Tog blus Hy nie daarmee ons hoop nie, Hy gee juis hoop. Hy dui ’n pad aan. Hy wys die oop deur. Hy sê: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh 3:3). Hy sê: jy kan nie die koninkryk sien of ingaan nie, behalwe as jy opnuut gebore, weer gebore is, van bo af gebore is.

In die verloop van sy gesprek met Nikodemus, maak Jesus duidelik dat opnuut gebore of weer gebore word, behels dat God ons deur sy Gees nuut maak.

AMEN

Bespreking

Die preek is in .pdf format ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 05 15) God maak ons deur sy Gees nuut Joh 3 v3 v5 v6 v8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *