(2016 05 15 1e) Die Gees is in sy volheid op ons uitgestort Titus 3 v 4tot7

Vandag is Pinksterdag. Die mense van die Ou Testament het al die Pinksterfees gevier. Op die spesifieke Pinksterfees in Hand 2 het die Here sy Gees uitgestort op Jesus se dissipels. ‘n Nuwe tydvak het vir die volk en die kerk van die Here aangebreek – dié tydvak waarin ek en jy ook vandag leef. Die tema van ons fokusgedeelte is die Gees is in sy volheid op ons uitgestort.

Dit kan ‘n mens laat vra: Watter rol speel die Heilige Gees in my en jou lewe as kinders van die Here? In watter mate woon Hy in my en jou en wat doen Hy in ons? Wat is die doel daarvan dat die Heilige Gees in ons woon en werk? In ons fokusgedeelte word baie gemaak van die verandering wat oor ons kom. Ons benader ons teks uit 2 hoeke: (1) Die Gees werk saam met die Vader en die Seun en (2) Hoedat die Seun en die Gees ons verander

Die Gees werk saam met die Vader en die Seun 

Die eerste vraag wat ‘n mens kan vra, is natuurlik: Waarom is dit nodig dat ons verander? Die antwoord lê in die prentjie wat ons soms in advertensies sien – voor en na die produk: Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat (Tit 3:3). Dit is ‘n donker prentjie, een van van ongeluk en hopeloosheid; een van ellende.

Die groot verrassing: die donker prentjie verander: Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn (Tit 3:4). Die ware en lewende God is die ware Verlosser van mense. Gewoonlik praat ons van Jesus Christus as Verlosser. Hier is die gedagte dat God Drie-enig – Vader, Seun en Heilige Gees – ons Verlosser is. God Drie-enig begeer nie die dood van die sondaar nie, maar dat hy hom bekeer en lewe (Rom 11:22; Ef 2:7; Tit 3:4). Ons lees God Drie-enig se goedheid en sy liefde het aan die mense verskyn.

  • Ø Danksy God se goedheid laat Hy nie die mens in die ellende waarin hy hom gedompel het nie. Hy ontferm Hom in genade oor die sondaar  in sy ellende.
  • Ø Liefde was in die oë van die Grieke ‘n deug wat veral diegene wat gesag uitgeoefen het, aan hulle medemens kon betoon. Hulle het die bevoegdheid gehad het om mense te begenadig. Paulus gebruik hierdie woord om die liefde van God vir alle mense (3:2) te omvat. Dus: ten spyte van die mense se sondigheid gaan sy liefde uit tot almal, die hele wêreld. In Joh 3:16 word ‘n ander woord gebruik om Goddelike liefde weer te gee. In sy vriendelikheid en liefde bied God redding, verlossing aan mense.

Die mens verydel nie deur sy sonde God se doel met hom nie. Ten spyte van die mens se rebellie en sonde, bly die Here God Almagtig as Here en Verlosser.

Die ware en lewende God is die ware Verlosser van mense (1 Tim 4:10). Hy bewerk die verlossing in en deur sy Seun, wat eweneens Verlosser genoem word. Christene aanvaar die verlossing wat Christus bewerk het in geloof en staan in die geloof (1 Tim 4:10, Tit 1:3).

Sy barmhartigheid gaan dié van mense te bowe. Deur sy lewe en kruisdood bring Christus die goedheid en mensliewendheid van God op die toneel. In en deur Christus het God se goedheid en liefde verskyn. Mense kan dit sien en beleef.

God se goedheid en liefde gaan ‘n stap verder: God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser (Tit 3:6). Dit het op die dag van die Pinksterfees waarvan ons in Hand 2 lees sigbare werklikheid geword. God het sy Gees sonder om enigsins terug te hou uitgestort en in sy volheid (ryklik / oorvloedig) en sonder uitsondering geskenk. Elkeen wat persoonlik tot geloof kom, kan weet: die Heilige Gees woon en werk in my (Rom 8:9). Daar is geen gebrek aan die teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees in my lewe as kind van God nie.

Opmerklik is die aanduiding dat die Gees deur Jesus Christus ons Verlosser oorvloedig op ons uitgestort is. Tussen Christus as Verlosser en die Heilige Gees is daar die nouste moontlike verband. Hierdie verband is al in die Ou Testament gelê.

  • Voor die uittog uit Egipte het die Here die Paasfees – die fees van die ongesuurde brood – ingestel (Eks 12). Jesus het tydens die Paasfees gesterf. Ons herdenk steeds sy dood en opstanding tydens die Paasfees. Die apostel spel selfs uit: Ons paaslam is immers geslag: dit is Christus (1 Kor 5:7).
  • Die Pinksterfees die fees van die weke – is sewe weke na die Paasfees gevier (Num 28:26). Tydens hierdie fees is die graanoffer uit die nuwe oes gebring. Die eerste brood is uit die opbrengs van die nuwe oes met suurdeeg gebak. Die Heilige Gees kon eers kom nadat die Seun van God sy taak op aarde het voltooi het en daarna in die hemel opgeneem is (Joh 16:7). Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort op al God se kinders. Ons leef nou as mense wat verlos is deur die bloed van Christus in die bedeling van die Heilige Gees.

Hoedat die Seun en die Gees ons verander

Die Seun en die Gees bewerk gesamentlik veranderinge in ons as gelowiges: Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee (Tit 3:4, 5). ‘n Skrifverklaarder wys daarop dat die grondteks beter weergegee kan word in die woorde: deur die bad van wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees. Dit gaan nie om twee gebeurtenisse of stadiums nie, maar om een.

Met bad / wassing word hier verwys na die doop (vgl Ef 5:26; 1 Kor 6:11). By die doop vind die oorgang plaas uit die ou lewe van sonde na die nuwe lewe van kindskap van God. Die doop word beskryf as ‘n sterwe met Christus en ‘n opstaan tot die nuwe lewe (Rom 6:3, 4).

Die verandering wat ‘n mens ondergaan, word beskryf as ‘n wedergeboorte. Dit behels ‘n volstrek nuwe begin, ‘n innerlike herskepping, sodat die ou mens by wyse van spreke soos vuil klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek word.

Alleen die Heilige Gees kan dit in die mens tot stand bring. As gelowige leef ek nie meer onder die mag van die sonde en my ou sondige natuur nie (vgl :4), maar onder die vernuwende en bevrydende mag van God se genade (vgl Rom 8:2, 9, 16, 26).

Ons staan in ‘n heeltemal nuwe verhouding met God. Die apostel omskryf dit:                        So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag (Tit 3:7). Nou is dit vir my onmoontlik om verder onder die mag van die sonde en die Satan te leef. As ek dit wél doen, moet ek my daarvan bekeer. Ek stel my lewe, doelgerig en doelbewus onder die heerskappy van die Heilige Gees (Rom 8:2, 9, 16, 26). Hy lei my om uit te leef wat Christus my gemaak het: ‘n verloste mens; ‘n nuwe mens; ‘n mens wat aan die Here behoort. Ek volg met my hele hart sy leiding.

Dit raak die wyse waarop ons hier en nou leef, so sien ons in die gedeelte wat op ons teks volg:

  • Positief: Die een wat in Christus glo en deur die Heilige Gees nuut gemaak word, lê hom toe om te doen wat goed en nuttig vir ander is (Tit 3:8).
  • Negatief: Maar jy moet jou nie inlaat met dwase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos (Tit 3:9). Die een wat heeltyd fout soek; die een wat voortdurend kwaad aanstig, leef nie as nuwe mens nie; leef nie onder beheer van die Heilige Gees nie. As verloste sondaar in wie die Heilige Gees werk, sal ek my van sulke dinge bekeer.

Slot

Vandag is Pinksterdag. Dit is sewe weke na Paasfees. Op Goeie Vrydag het ons gedink aan Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Op Paassondag het ons gedink aan sy opstanding uit die dood – ons het deel aan die oorwinning wat Hy daarmee oor die sonde, die dood en die Satan behaal het.

Op die Pinksterfees het die Here sy Gees op Jesus se dissipels uitgestort. ‘n Nuwe tydvak het vir die volk en die kerk van die Here aangebreek – dié tydvak waarin ek en jy ook vandag leef – dié tydvak waarin die Heilige Gees in al God se kinders woon en werk. Hy maak ons volledig nuwe mense wat ook as nuwe mense leef.

Leef jy as nuwe mens? Ons roeping is om die leiding van die Gees te volg en voluit as nuwe mense te leef.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-format. Kliek op die naam wat volg: (2016 05 15) Die Gees in sy volheid op ons uitgestort Titus 3 v4tot7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *