(2016 05 05) Jesus Christus deel as Oorwinnaar en verheerlikte Koning gawes uit Ef 4 v7tot11

‘n Rugbyspan wat die wêreldbeker wen, gaan op ‘n triomftog deur die land. Massas kom vol bewondering na hul helde met hulle trofee kyk. Hulle juig hulle span toe.

‘n Soortgelyke toneel het hom vroeër afgespeel na ‘n suksesvolle militêre veldtog. Fier en trots op sy perd het die koning die triomftog gelei. Die topstruktuur van sy weermag het hom gevolg, na hulle die soldate, uiteindelik hulle krygsgevangenes. Sy onderdane het so ‘n koning toegejuig en hom met geskenke oorlaai.

In Ps 68 sing Dawid oor so ‘n triomftog na ‘n suksesvolle oorlog. Paulus gebruik Ps 68:19 om Jesus as die Koning op sy triomftog te teken. Nadat Hy sy werk op aarde voltooi het, het Hy as Koning na die hemel opgevaar. Anders as in Ps 68 deel Hy geskenke uit. Ons tema vanaand: Jesus Christus deel as Oorwinnaar en verheerlikte Koning gawes uit! Ons let op: (1) Die triomftog van ‘n koning en sy geskenke; (2) Jesus Christus die Koning wat triomfeer en (3) as verheerlikte Koning gawes uitdeel.

    1. Die triomftog van ‘n koning en sy geskenke

Ons nasionale rugbyspan het twee keer die wêreldbeker gewen. Hulle het die land deurkruis. Massas mense het die span oral toegejuig. In die Bybelse tyd en lank daarna het ‘n soortgelyke toneel hom afgespeel wanneer ‘n koning na ‘n suksesvolle militêre veldtog huis toe gekom het.

Dit is die toneel in Ps 68:19 wat in Ef 4:8 aangehaal word. Ps 68 is een van 15 geskiedenispsalms wat Israel aan God se wonderwerke moes herinner. So is verseker dat die nageslag dit sou onthou en hulle sou help om self staande te bly teen die aanslae wat hulle sou tref. Presies wanneer Ps 68 afgespeel het, is onduidelik. Hoofsaak vir ons is: in Ps 68 sing Dawid oor ‘n triomftog na ‘n suksesvolle oorlog.

Kyk ‘n mens fyn, sien jy ‘n groot verskil tussen Ps 68:19 en Ef 4:8. Die rolle word omgeruil. In Ps 68 gee die mense en ontvang die koning; in Ef 4 gee die koning en ontvang die mense.

Paulus gebruik in Ef 4:8 die manier van interpretasie van die Ou Testament wat onder sekere rabbynse tradisies gebruiklik was. Volgens hierdie rabbyne het Moses op die berg Sinai geklim. Daar het hy die wet van God op twee kliptafels ontvang. Toe Moses onder by die mense kom, het hy die wet wat hy van God ontvang het, aan die mense gegee. Daarom het die rabbyne gesê: Nadat hy (Moses) na bo gegaan het, het hy geskenke aan die mense gegee.

Paulus het die rabbyne se verandering van die Psalmwoorde gebruik: hy het gawes aan die mense gegee. Anders as die rabbyne dink Paulus nie aan Moses nie, maar aan Jesus Christus. In ons teks bring Paulus sy lesers – dus ook ons – te staan voor:

    1. Jesus Christus die Koning wat triomfeer

Daartoe gedring deur die Heilige Gees is Paulus se fokus nie op Ps 68 nie, maar op Jesus Christus en die verlossing wat Hy bewerk het. Daarom sê hy: “Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee.” Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar” veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul (Ef 4:9, 10). Voor die triomftog van ons verheerlikte Koning, Jesus Christus, het Hy eers neergedaal na wat laer is. Hy het eers mens geword. As mens het Hy op aarde geleef. Aan die kruis kon Hy met sy dood as mens die losprys van die sonde van die mense betaal.

Elders skryf die apostel ook oor hierdie twee kante: Christus Jesus het Homself eers verneder tot die dood aan die kruis. Die hoogtepunt van sy verhoging sal wees wanneer Hy weer kom en elke knie voor Hom sal buig en elke tong sal erken dat Hy Here is (Fil 2:6 – 11).

Tydens sy aardse bediening het Jesus sy dissipels by verskillende geleenthede aangekondig dat Hy sou sterf en uit die dood opstaan (Matt 16:21; 17:22; 20:17 – 19). Dit het werklikheid geword. Op die derde dag na sy dood het Jesus opgestaan. In die loop van 40 dae het Hy aan verskillende mense en groepe verskyn (1 Kor 15:3 – 8).

Ons weet dat Hy tydens sy laaste verskyning aan die apostels in die hemel opgeneem is terwyl hulle dit sien (Hand 1:9). Twee mans in wit klere het daarop gesê: Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het (Hand 1:11). Ons teks fokus op hierdie Jesus wat … na die hemel toe opgeneem is.

Op hierdie Jesus pas Paulus die rabbynse gebruik van Ps 68:19 toe deur te skryf: Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee (Ef 4:8). Sy hoogte is veel meer as die tempelberg – dit is die hemel as die woonplek van die Here God.

Jesus Christus het die sonde oorwin deur die losprys daarvoor met sy kruisdood te betaal. Hy het die dood as straf op die sonde oorwin deur daaruit op te staan. Hy het die Satan oorwin en hom gebind tot op die dag wanneer Hy weer in heerlikheid kom en almal – ook die Satan – sal oordeel en na sy plek van straf toe stuur (kyk na Op 20 – vgl vir sy straf :10). Satan en al sy magte, ook diegene wat Hom nie as hulle Verlosser en Here erken nie, is die krygsgevangenes van die triomfantlike Koning, Jesus Christus.

Ons teks beklemtoon aan die hand van Ps 68 vir die Efesiërs en vir ons: Jesus Christus se hemelvaart is die triomftog van die Koning wat die finale oorwinning behaal het.

Ons glo dat Jesus Christus die losprys vir ons sonde met sy dood aan die kruis betaal het. Ons bely dat hy uit die dood opgestaan het en na die hemel opgevaar het. Ons is sy onderdane wat Hom as die groot Oorwinnaar toejuig; wat Hom vir sy oorwinning vereer. Is sy oorwinning vir jou ‘n werklikheid? Erken en vereer jy Hom as die Oorwinnaarkoning?

Die verheerlikte Koning deel gawes uit

As die groot Oorwinnaarkoning, as die Seun van God in heerlikheid, het Hy niks van enigiemand nodig nie. Hy ontvang daarom nie geskenke soos die koning van Ps 68 nie. Nee, Hy deel gawes uit. Hy doen dit soos Hy wil. Deur sy Gees skenk Hy genadegawes aan sy kinders en aan sy gemeente.

Ons teks noem twee soorte gawes:

1 Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het (Ef 4:7). Ek en jy kan weet: die verheerlikte Koning, Jesus Christus, gee vir elkeen van ons ‘n genadegawe. Ja, Hy het jou nie oorgeslaan nie. Sou jy dink dat jy nie enige erkenning van Hom, ons verheerlikte Koning, verdien nie, is jy reg. Hy skenk aan elkeen ‘n genadegawe. Hy gee soos wat Hy wil. Die rede waarom Hy dit gee, spel die apostel vir ons uit: ons kry genadegawes sodat ons ons funksie kan vervul en sodat die liggaam van Christus onder Hom as Hoof opgebou kan word (Ef 4:16).

Elders kom dieselfde gedagte sterk na vore: Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal (1 Kor 12:7). Die Gees van die verheerlikte Christus slaan geen gelowige oor nie. Hy deel nie dekorasies vir troue diens uit nie – Hy gee gawes met die doel dat almal wat aan die Here behoort deur daardie gawes bevoordeel moet word.

Sien jy vanaand ons verheerlikte Koning, Jesus Christus in die geloof? Sien jy die gawe wat ons verheerlikte Koning vir jou gegee het in jou hande en in jou lewe? Gebruik jy dit tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die gemeente?

2 En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars (Ef 4:10). Diegene wat geroep is tot die besondere dienste in sy kerk, is die verheerlikte Christus se gawes aan sy gemeente. Ek as bedienaar van die Woord, jy as ouderling of diaken staan in diens van Christus, die verheerlikte Koning. Hy regeer steeds oor sy kerk. Ek en jy in die besondere dienste is die instrumente waardeur Hy sy regering uitoefen. Sy doel met die besondere dienste is om die gelowiges – elkeen van ons – toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus (Ef 4:12).

As die roepstem tot die besondere diens kom, hoor jy die stem van die verheerlikte Koning, Jesus Christus? As jy antwoord, antwoord jy regtig op sy roepstem? Verrig jy die besondere diens waartoe die Here en Koning van die kerk jou geroep en deur sy Gees toegerus het?

Slot

‘n Rugbyspan toer met die wêreldbeker deur die land. Die mense bewonder hulle en juig hulle toe. So het die koning fier en trots op sy perd die triomftog gelei na sy oorwinning in die oorlog. Bewonderende onderdane het hom met geskenke oorlaai. In Ps 68 sing Dawid oor ‘n triomftog na ‘n suksesvolle oorlog.

Paulus teken Jesus as Koning op sy triomftog.

Voor sy triomftog het Hy intense vernedering tydens sy lewe op aarde ondergaan. Daardie vernedering het sy dieptepunt bereik met sy dood aan die kruis. Met sy kruisdood het Hy die volle losprys vir ons sonde betaal.

Op die derde dag is Hy opgewek uit die dood. Veertig dae later het Hy as Koning na die hemel opgevaar. Anders as Dawid deel Hy, die Oorwinnaar, geskenke uit. Ons tema: Jesus Christus deel as Oorwinnaar en verheerlikte Koning gawes uit!

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 05 05) Jesus Christus deel as Oorwinnaar en verheerlikte Koning gawes uit – Hemelvaartdiens Ef 4 v7tot10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *