(2016 04 17 1e) My verhouding met Christus en sy gemeente 9 v3tot6

Is dit regtig belangrik om deel van ‘n gemeente te wees? Dit lyk nie asof mense in ons tyd so dink nie.

Belangriker is die persoonlike vraag: hoe lyk jou verhouding met die Here God? … en met sy gemeente? Wys jou doen en late dat die Here en sy gemeente wel vir jou belangrik is?

Sou iemand hierdie soort vrae aan Saulus stel, kon hy antwoord: “Kyk net na my ywer vir die Here en vir sy volk! Ek vervolg die klomp ketters bekend as ‘die Weg’. Dit wys tog die Here en sy volk is vir my ‘n prioriteit!”

Maar tog … Die Here het anders geoordeel – verskriklik anders. In die gebeure van ons teks gryp die verheerlikte Christus wonderbaarlik in. Hy praat oor sy eie verhouding met sy gemeente en stuur Saulus ook na die plaaslike gemeente toe. Na die ontmoeting met Jesus Christus in sy heerlikheid, het Saulus se verhouding met Hom, sowel as met sy gemeente, totaal verander.

Nogeens persoonlik: Stempel jou ontmoeting met Jesus Christus ons Verlosser en Here jou verhouding met sy gemeente? Die verheerlikte Christus se boodskap is ook op ons van toepassing. Dit gaan om my verhouding met Christus en sy gemeente. Ons gee aandag aan die gebeure en wat dit sê oor Christus se verhouding met sy gemeente en hoedat dit ons raak.

Die gebeure van ons teks

Daar was ‘n aanloop tot ons teks. Die kerk van Christus in Jerusalem het gegroei (Hand 2). Petrus en Johannes is gevange geneem en voor die Joodse Raad gedaag (Hand 4:1 ev). Die apostels is vervolg (Hand 5:17 ev) en een van die eerste diakens, Stefanus, is met klippe doodgegooi (Hand 6:5, 6:8 ev en 7:54 ev). Gelowiges is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria (Hand 8:1). Wat het hulle toe gedoen? Die antwoord: Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig (Hand 8:4).

Saulus se naam duik ‘n hele paar keer op. Hy het die moord op Stefanus goedgekeur (Hand 8:1) en die kerk probeer uitroei (Hand 8:3). Hy het selfs soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig (Hand 9:1). Hy wou keer dat vlugtende gelowiges die evangelie verder versprei. Hy was oortuig dat die lewende God dit van hom verwag.

Damaskus, was ‘n belangrike handelstad sowat 240 km Noordoos van Jerusalem af. Dit is deur ‘n netwerk van handelsroetes aan die ander belangrike stede in die Romeinse Ryk verbind. Saulus wou die Christene daar uitwis om te keer dat die Christendom na die res van die Romeinse Ryk versprei. Hy het die hoëpriester daarom gevra vir bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus. Hy sou die aanhangers van die leer van die Here in Damaskus gevange neem en Jerusalem toe vat.

Die gebeure self word kort en kragtig beskryf: toe Saulus en sy metgeselle naby Damaskus kom, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal. Hierdie lig was verblindend, selfs helderder as die sonlig om 12:00 (Hand 22:6; 26:13). Dit het Saulus tydelik blind gemaak (Hand 9:8, 9; 22:11).

Hy kon nie bly staan nie. Hy wat ‘n oomblik tevore die mag gehad het om mense te dreig en gevange te neem, het in een oomblik heeltemal magteloos geword. Hy het op die grond neergeval. Hy hoor toe ook ‘n stem: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” (Hand 9:4). Die herhaling van sy naam in Hebreeus (Hand 26:14) beklemtoon die erns van die saak.

Wie is U, Here?” vra hy toe (Hand 9:5a). Waarskynlik was Saulus beleefd en noem die Een wat praat Meneer. Die stem antwoord toe: “Ek is Jesus, … dit is vir My wat jy vervolg” (Hand 9:5e).

Dit was in een oomblik vir Saulus duidelik hy het hom heeltemal vergis:

  • Hy was onder die indruk dat Jesus se liggaam iewers in ‘n graf dood gelê het. Die Een wat met hom praat, lewe beslis. Sy heerlikheid stel selfs die skerp sonlig in die skadu.

  • Hy was onder die indruk dat die lewende God van hom verwag om die kerk van Christus te vervolg. Hy het ontdek hy tree strydig met God se wil op. Die ergste is dat hy met al sy godsdienstige geesdrif besig was om die lewende Here te vervolg. Die Here verander Saulus se lewe in ‘n oogwink.

Natuurlik staan ek en jy hier voor die vraag: doen jy wat jy wil, of wat die Here wil hê jy moet doen? Is die wyse waarop jy met die gemeente van die Here omgaan, soos jy wil, of is dit soos Hy wil? Hoe lyk jou verhouding met Christus en met sy gemeente?

    1. Verhouding: Christus en sy gemeente – só raak dit ons

Hier kom twee fasette na vore: Eers kom die verheerlikte Christus se eie verhouding met sy gemeente sterk na vore en tweedens stuur Hy Saulus juis na Damaskus toe, na die gemeentelede toe wat hy wou vervolg:

1 Saulus was op pad Damaskus toe om mense wat in Jesus glo gevange te neem en saam met hom terug te vat Jerusalem toe. Toe hy die lig sien en die stem hoor, het Saulus gevra: “Wie is U, Here?” “Ek is Jesus, … dit is vir My wat jy vervolg” (Hand 9:5) het die stem geantwoord. Voor hierdie gebeure weet ons het Jesus gesterf; Hy het op die derde dag uit die dood opgestaan en na veertig dae na die hemel opgevaar. In die hemel is Hy met heerlikheid en majesteit beklee.

Die stem wat Saulus gehoor het, was dié van die verheerlikte Christus. Dit is merkwaardig dat die Seun van God wat niks van enigiemand nodig het nie sê: dit wat iemand aan sy kerk, sy gemeente, sy kinders doen, doen hulle aan Hom, die Here aan wie die kerk behoort. Hy het dit ook in sy profetiese preek oor die laaste oordeel gesê: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het (of nie gedoen het nie), het julle dit aan My gedoen (nie aan My gedoen nie) (Matt 25:40, 45). Die verheerlikte Christus identifiseer Hom in hierdie woorde volledig met sy kerk, met sy gemeente. Elders in die Woord word die gemeente meer as een keer die liggaam van Christus genoem (1 Kor 12:12; Ef 4:4, 15-16). Tussen Christus en sy gemeente is daar die nouste moontlike verhouding.

‘n Mens moet daarom mooi dink wat jy aan die kerk, die gemeente, of die kind van die Here doen, want Hy beskou dit as iets wat jy aan Hom doen.

Ek en jy sê in ons visie ons is toegewy om Jesus te volg. Volg jy Jesus ook daarin dat jy jouself volledig identifiseer met sy gemeente: die Gereformeerde Kerk Vereeniging?

2 Ook die verheerlikte Jesus se afsluiting van sy kort gesprek met Saulus is vir ons belangrik: Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen (Hand 9:6). Hierdie maar is ‘n keerpunt in hierdie gesprek. Daarmee sluit Jesus af met wat Hy wou sê oor die pad waarop Saulus hom tot op daardie tydstip bevind het. Hy kyk weg van Saulus se verlede af, die toekoms in. Soos ek en jy, kon Saulus niks doen om sy optrede tot op daardie oomblik uit te wis nie. In sy genade het Christus die losprys vir al ons sondes volledig betaal. Ons kan daarom die toekoms in – op die pad waarop die Here ons stuur, waarop sy Gees ons lei.

Die verheerlikte Christus onderrig nie self die man wat Hy met sy heerlikheid verblind het nie. Die verheerlikte Christus stuur die verblinde Saulus wat sy gemeente in Damaskus wou vervolg juis na daardie gemeente toe; na daardie gelowiges wat hy wou vang. Hulle sal sê wat hy moet doen.

Trouens, die gemeente en die gelowiges is die Here God se instrument wat die evangelie in Handelinge uitdra.

  • Hand 8 sluit af met Filippus wat in opdrag van ‘n engel van die Here die evangelie oordra aan die ontmande man van Etiopië.

  • Die gelowiges wat weens vervolging moes vlug, het oral die evangelie uitgedra.

  • In die proses het ‘n gemeente ook in Antiogië ontstaan. Dit was die gemeente wat Paulus in opdrag van die Heilige Gees op sy sendingreise uitgestuur het (Hand 13:2). Paulus en sy medewerkers het gemeentes geplant waar hy gekom het en op elke plek het hulle ouderlinge gekies (Hand 14:23). Gedring deur die Heilige Gees skryf hy die meeste van sy briewe ook aan gemeentes – in vyf gevalle gebruik hy die woord gemeente in die opskrif (1 en 2 Kor; Gal en 1 en 2 Tess).

Die gemeente van die Here is die instrument in sy hand waardeur Hy gelowiges toerus vir hulle diens en waardeur Hy die evangelie laat voortgaan die hele wêreld in.

Ek en jy is deel van die Here se gemeente hier in die Gereformeerde Kerk Vereeniging. Is die gemeente die plek waar jy jou toerusting kry om onder leiding van die Heilige Gees as volgeling van Jesus te gaan leef? Neem jy as gemeentelid volledig deel in die uitvoer van God se plan om die evangelie uit te dra hier in Vereeniging, maar ook daar waar jy werk en leef? Is jy gemotiveerd deel van die Here se plan om ‘n gemeente in die middestad van Vereeniging te plant?

Slot

Dit lyk nie asof dit in ons tyd regtig nog vir die mense belangrik is om deel van ‘n gemeente te wees nie. Hoe lyk jou verhouding met die Here God? … en met sy gemeente? In die gebeure praat die verheerlikte Christus oor sy eie verhouding met sy gemeente. Hy identifiseer Hom in so ‘n mate met sy gemeente dat Hy sê dat wat iemand aan sy gemeente doen, hy dit aan Hom doen. Na sy kort gesprek met hom, stuur Hy Saulus na die plaaslike gemeente in Damaskus toe.

Die verheerlikte Christus, die Here en Koning van die kerk, verbind my en jou aan sy gemeente hier: die Gereformeerde Kerk Vereeniging. Stempel jou ontmoeting met Jesus Christus ons Verlosser en Here jou verhouding met sy gemeente? Beantwoord jou verhouding met die Here se gemeente aan die eise van ons verheerlikte Here?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 04 17) My verhouding met Christus en sy gemeente Hand 9 v3tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *