(2016 02 28 1e) Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente Ef 4 v11tot 15a ♪

Waarom is jy vanoggend hier? Iemand kan sê: “ek is hier om uit die Woord gevoed te word”. Iemand anders: “om padkos te kom kry vir die week”. Nog iemand: “As ek nie my week op ‘n Sondag in die erediens begin nie, voel ek heeltyd: iets kom kort.”

Natuurlik is ons hier om iets te kom kry. Die vraag is: Wat doen jy met wat jy kry? Miskien eerder: Wat verwag die Here moet jy doen wat jy kry? Kom kry jy vir jou persoonlike gebruik, of kom kry jy om daarmee diens te lewer? Kom kry jy vir jouself, of vir die gemeente en vir die wêreld?

Die boodskap van ons teks is: Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente. In ons teks sien ons dat gelowiges toerusting kry en wat ons met daardie toerusting moet doen.

Die toerusting van gelowiges

Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee … (Ef 4:7a). Jesus is die Christus, die beloofde Messias, die Gesalfde van God. Hy het vir ons sondes gesterf (Ef 1:7). Hy het uit die dood opgestaan. Hy is die groot Oorwinnaar.

Deur sy Gees gee die verheerlikte Christus aan elke gelowiges minstens een genadegawe. Hierdie gawes is nie die wyse waarop God erkenning aan ons gee vir ons getroue diens aan Hom nie. My en jou gawes is bedoel om tot opbou van die gemeente gebruik te word (Ef 4:14, vgl 1 Kor 12:7). Ons gawes is deel van ons toerusting.

Ons fokusvers bring ‘n ander vorm van gawes na vore: En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars (Ef 4:11). Die Grieks beklemtoon dat die Een wat hierdie gawes gee, die verheerlikte Christus is. Hy gee besondere persone as genadegawes vir sy kerk.

Hy noem 4 groepe persone: Apostels was gevolmagtigde getuies van die verlossing wat Christus deur sy dood en opstanding bewerk het. Profete moes die evangelie as God se wil laat hoor. In die verkondiging van die blye boodskap is die apostels deur die evangeliste bygestaan. Die herders het die gemeente as kudde van God versorg deur hulle in die lig van die evangelie te vermaan en te bemoedig, terwyl die leraars die heilsfeite noukeurig ken en aan leerlinge oorlewer wat dit op hul beurt weer in die gemeente geleer het. Die laaste twee in die Grieks in een asem genoem: herders en leraars.

Al vier funksies het te make met die Woord van God soos geopenbaar in die verlossing wat bewerk is deur Jesus, God se Gesalfde.

Die verheerlikte Christus het ‘n baie spesifieke taak vir hierdie besondere dienaars gehad: Sy doel daarmee was om die gelowiges (Lett: heiliges) toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus (Ef 4:12). Die eerste taak van die besondere dienaars is om die gelowiges / lett: heiliges toe te rus. Die woord heilig het in die Bybel die betekenis van afgesonder vir God, eenkant gesit vir Hom. Heiliges is mense wat bely: Ek behoort aan Jesus Christus.

Diegene wat in Christus glo as hulle Verlosser en Here, moet toegerus word. Die taak van Toerusting is die besondere dienste se verantwoordelikheid. Die selfstandige naamwoord, toerusting, kom net hier in die Nuwe Testament voor. Uit die buite-Bybelse gebruik kan ons aflei dat dit die betekenis het van iemand bekwaam maak om, as toegeruste heiliges / gelowiges dinge te doen.

Wat ons met ons toerusting moet doen

Sy doel daarmee was om die gelowiges (Lett: heiliges) toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus (Ef 4:12). Hier is dus twee stellings wat aandui wat ons met ons toerusting moet doen:

  • Gelowiges toegerus vir hulle dienswerk

Vanselfsprekend: As gemeentelid ontvang jy. Ander bedien jou. Jy het egter self ook ‘n roeping in die gemeente. Jy het self ‘n bydrae te lewer. Niemand anders in die wêreld kan jou persoonlike plek volstaan nie. Jou besondere taak kan niemand anders verrig verrig nie. Om jou plek te kan volstaan en jou funksie te kan verrig, het die verheerlikte Christus vir jou minstens een besondere gawe gegee waarmee jy jou dienswerk in die gemeente moet verrig.

Vra ons na hierdie dienswerk, moet ons onthou Jesus het sy dissipels twee maal uitgestuur:

Eers na die verlore skape van Israel (Matt 10:5, 6). Hulle moes die boodskap van die koninkryk van God gaan verkondig het, maar ook siekes gesond maak en mense bevry van die besetting deur bose geeste (Matt 10:7, 8). Elkeen van ons as gelowiges het ‘n verantwoordelikheid teenoor diegene in die gemeente wat nie regtig voluit hulle plek in die gemeente inneem nie. Ons moet hulle die liefde van Christus laat ervaar; ons moet hulle inbring om ook hulle plek in die gemeente as die liggaam van Christus in te neem.

Na sy opstanding uit die dood, pas voor sy hemelvaart, het die verheerlikte Christus, sy dissipels opdrag gegee: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels … (Matt 28:19a). As mense wat aan Christus behoort, moet ons ook erns maak met hierdie laaste opdrag van Christus. Ons moet ons dienswerk in die wêreld verrig, sodat mense Christus ontmoet. Die Here stuur ons na hulle toe met die boodskap van verlossing wat Christus bewerk het.

Voel jy nie opgewasse vir hierdie taak nie? Diegene in die besondere dienste (by ons die predikant, ouderlinge en diakens) moet jou toerus om jou plek te kan volstaan en jou funksie te kan vervul, om jou besondere gawe aan te wend in jou dienswerk in die gemeente en ook daarbuite.

  • Gelowiges toegerus vir die opbou van die liggaam van Christus

Die gemeente as liggaam van Christus word op twee maniere opgebou:

Persoonlike opbou van gelowiges en die gemeente

Hier gaan dit nie om groei in getalle nie, maar groei in geloof en in kennis van die Seun van God (Ef 4:13). Elke motorbestuurder weet hoe lekker dit is om jou bestuurderslisensie te kry. Tog is jy nie met daardie kaart in jou hand ‘n volmaakte bestuurder nie. Baie mense sê dat hulle eers regtig leer bestuur het nadat hulle hulle bestuurderslisensie ontvang het. So is jy nog nie volmaak as jy belydenis van geloof afgelê het nie. Jy moet daarna groei in geloof en in kennis van die Seun van God.

Ons staan nie elkeen hierin alleen nie. Ons behoort aan die Gesalfde wat die sonde en dood oorwin het. Danksy ons verbondenheid met Hom is ons ook aan mekaar verbonde. In die liggaam van Christus het elkeen van ons sy plek en sy taak. Elkeen het ‘n diens te lewer in belang van die eenheid waarvan ons deel is. Om hierdie diens reg te kan verrig, om vrugbare diens te kan lewer, moet elke lid van die kerk voortdurend toegerus word vir sy taak sodat deur die bekwame bydrae van elke lid die persoonlike opbou van elkeen, sowel as van die gemeente in geheel bewerk kan word.

Opbou deur aanvulling van buite

Wanneer die boodskap van verlossing in en deur Christus onder heidene ingedra word, is daar onder hulle diegene wat hulle in die geloof tot die Gesalfde en daarom ook sy kerk wend. Die opbou van die gemeente as liggaam van Christus moet voortgaan totdat almal wat volgens God se wil daarby hoort, Christus leer ken het en by die gemeente ingeskakel is. Wanneer almal wat die Here daar wil hê, ingebou is in die liggaam van Christus, sal die liggaam van Christus volgroei wees, sal die gemeente regtig volwasse wees.

Wanneer die liggaam van Christus opgebou word deur beide gelowiges wat persoonlik opgebou word en deur aanvulling van die gemeente van buite, sal twee goed gebeur:

Negatief: ons [ sal ] nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Stel jou die prentjie voor; ‘n klein kindjie loop op die strand. ‘n Groot brander kom aangespoel. Hy is nog onvas op sy voete. Die brander slaan sy voete onder hom uit. Hy rol op die strand.

Om te keer dat dit die prentjie van die gemeente en die kind van die Here is, moet die gemeente van die Here opgebou word. Ons geloofspiere moet opgebou word, sodat ons kan bly staan as die wind en die branders toeslaan. Vir die lede van die kerk beteken die opbou van die kerk dat hulle nie langer onbeholpe kinders sal wees nie. Elke brander van dwaling of wind van verandering moet ons nie van ons voete afwaai nie.

Dit teken die apostel positief vir ons: Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe (Ef 4:15a). Elkeen van ons moet in alle opsigte groei na Christus toe. Ons moet hoe langer hoe meer volwasse word, hoe langer hoe meer soos Christus wees. Dit bevestig die apostel ook elders: Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor 3:18m).

Ons sal twee kenmerke vertoon: Waarheid en liefde. Opmerklik dat waarheid en liefde hier in een asem genoem word: ons sal in liefde by die waarheid bly. Ons moet standvastig bly by die evangelie-waarheid wat ons aangeneem het. Wanneer ons leerstellings teenkom wat in stryd is met die evangelie, moet ons nie meer verward raak en koers verloor nie. Liefde moet ons hele bestaan en optrede in die gemeente, maar ook daarbuite beheers.

Waar pas ons gemeente in hierdie prentjie? Waar pas jy in hierdie prentjie? Is jy nog ‘n klein kindjie, onvas op jou voete? Dan gaan die branders en die wind jou van jou voete af kry. Oefen jou spiere. Laat jou opbou, sodat jy kan bly staan as die aanslae kom.

Hierdie opbouprogram wat gerig is, enersyds, op ‘n innerlike opbou in gelowiges en andersyds as die uitdra van die boodskap van verlossing na mense wat nog nie deel van die kerk is nie, word hier geteken as die taak, die dienswerk, van al die lede van die volk van God, die taak van gelowiges. Dit is die taak en roeping van diegene in die besondere dienste om elkeen toe te rus om sy plek in liggaam van Christus vol te staan en sy funksie te vervul

Slot

Aan die begin het ek gevra: Waarom is jy vanoggend hier? Natuurlik is ons hier om iets te kom kry. Wat verwag die Here moet jy doen wat jy kry? Kom kry jy vir jou persoonlike gebruik, of kom kry jy om daarmee diens te lewer? Kom kry jy vir jouself, of vir die gemeente, ook vir jou broers en susters in Christus?

Die boodskap van ons teks is: Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente. Die Here sorg dat ons toegerus is, sodat ons diens kan lewer in die kerk en in die wêreld; sodat ons kan bydra tot die opbou van die gemeente van binne, maar ook deur aanvulling deur nuwe gelowiges van buite.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *