(2016 02 14 2e) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5 ♪

Ons beleef tans groot ontstuimigheid. Twiets, T-hemde en geverfde gesigte haal die voorblaaie. Universiteitsowerhede reageer òf heeltemal belaglik, òf glad nie. Ekonomiese onsekerheid heers. Die land het leierskap nodig, maar in die parlement heers chaos. Onsekerheid is groot.

Dit het in Jesaja se tyd sleg met God se volk gegaan. Die Assiriërs van wie die koning van Juda, Agas, sy bondgenoot wou maak (2 Kon 16:7; Jes 7:17), het reeds die gebiede van die Noordelike koninkryk se stamme, Sebulon en Naftali ingeneem. Onsekerheid was aan die orde van die dag.

Watter boodskap is in ontstuimigheid en onsekerheid nodig? ‘n Sterk leier wat ons kan vertrou? Sal dit ons bly maak?

Die Here verras ons met ’n Kind wat Koning is. Ons tema: buig bly voor die Kind wat Koning is.

Duisternis en lig

Die Assiriërs het die gebiede van die Noordelike koninkryk se stamme, Sebulon en Naftali ingeneem. Veral vir die mense in hierdie twee stamme was dit letterlik nag. In die greep van die heersende droogte en ekonomiese knyptang begryp ons hierdie duisternis.

Vir die volk gee die Here juis op daardie tydstip ‘n belofte van hoop. Die profeet sê: hierdie donkerte gaan tot ’n einde kom. So vas staan dit, dat hy dit beskryf asof dit reeds in die verlede gebeur het. In die naam van die Here sê hy: Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn (Jes 9:1). Lig verdryf die duisternis heeltemal, soos wat die son die nagdonker verdryf.

Ons lees in die Nuwe Testament van hierdie lig. Dit is nie net lig vir die gebiede van Sebulon en Naftali nie. Die apostel Johannes beskryf dit só: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie [ … ] Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe (Joh 1:5, 9). Jesus Christus is die ware lig, dié lig wat elke sprankie duisternis finaal verdryf.

Die duisternis wat heers tot die vervulling van hierdie belofte toe, was ’n tyd vol benoudheid. Die benoudheid wat geheers het, kom tot ’n einde. Dit word met vreugde vervang.

Met twee beelde beskryf die profeet hierdie vreugde:

  • Die oes span die kroon op die harde werk van die planttyd, die sorg oor die maande daarna. Die oestyd was vreugdetyd. Die vreugde is soos dié van die oestyd.

  • Soldate wat die oorlog gewen het, het geleentheid gekry om die oorlogsbuit onder mekaar te verdeel. Na die gevaar van die gevegte was die verligting groot, dit was louter vreugde om te weet: ons het die oorlog oorleef, dit gewen en nou deel ons die buit.

Die Seun wat vreugde bring

Die vreugde wat met die beelde beskryf is van oestyd en die verdeling van buit het ‘n bron: Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:5). Hierdie Kind sal Koning wees. Hy word gebore, so sê die profeet, om oor alles en almal te regeer.

In ons tyd setel staatsgesag nie meer in ’n koning nie, maar in ’n regering. Kyk ’n mens na die regeerders van die wêreld – ook van ons land – sien ons soveel korrupsie, omkopery, selfsug – soveel sonde – dat ons ons moeilik kan indink in ’n situasie waar daar werklik niks negatief oor iemand in ’n regeringsposisie gesê kan word nie. Die Kind wat koning is, is ’n regeerder van totaal ander stoffasie as dié van ons regeerders.

Hierdie kind sal ’n Naam hê; eintlik Name. ’n Naam in die Bybel is altyd met betekenis gelaai. Wanneer hier verskillende Name van die komende Verlosser bekend gemaak word, is die doel om daarmee sy aard en sy werk goed te beskryf.

Elke Naam wat in ons fokusgedeelte genoem word, bestaan uit twee dele. Die een verwys na die Goddelike natuur van Christus en die ander na sy menslike natuur.

Teen hierdie agtergrond kan ons nou daartoe oorgaan om nader te let op elk van hierdie Name – die vier name en hul betekenis:

  • Wonderbare Raadsman

Toe die engel van die Here aan Manoag verskyn het, vra dié na sy Naam. Sy antwoord is: Waarom vra jy my Naam? Dit is te wonderlik om uit te spreek (Rig 13:18). Hiermee gee die Engel van die Here in Simson se voorgeskiedenis duidelik te kenne dat Hy self God is.

Ook in ons Fokusgedeelte dui hierdie woord nie slegs aan dat die beloofde Messias iemand buitengewoon is nie, maar Iemand wat in sy wese ’n wonder is. Sy grootheid oorskry menslike gedagtes en vermoëns. Hy is Self God.

Die Kind is Wonderbare Raadsman. Anders as die vorste van hierdie wêreld, hoef hierdie Kind op wie se skouers die heerskappy oor die ganse wêreld rus, Hom nie van ’n klomp raadgewers te omring nie. Hy is Self Raadsman; Goddelike Raadsman. Hy het altyd raad.

  • Magtige God

In die grondtaal staan eintlik: God, Magtige. Die God van Israel word, vanweë sy majesteit en heerlikheid, dikwels in die Ou Testament in die meervoudsvorm, letterlik Gode, aangedui. Jesaja gebruik – ook in ons fokusgedeelte – die enkelvoudsvorm as aanduiding van die Lewende God en van Hom Alleen.

‘n Voorbeeld hiervan is terug te vind in die Naam van die Kind, volgens Jes 7:14: Immanuel. Die samestelling, magtige God, kom presies net so voor in Jes 10:21 waarin uitsluitlik na God verwys word. Ons lees daar: Daar sal ’n oorblyfsel terugkom na die magtige God toe, die oorblyfsel van Jakob. Die Here, die God van Israel, en hierdie Magtige God is Een ware God. Die Kind wat gegee, die Seun wat gebore word – vir ons – is God, God van mag. Christus bevestig hierdie waarheid net voor sy hemelvaart wanneer Hy sy dissipels verseker: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.

  • Ewige Vader

Regeerders kyk na hulself – dikwels ten koste van hul onderdane se belange. So maklik oorskry ’n regeerder na ’n hele aantal jaar in regering die grens na tirannie.

Wanneer die beloofde Kind / Seun hier genoem word Ewige Vader, word daarmee aangedui dat die beloofde Messias teenoor sy volk sal optree soos ’n vader. Die aanduiding: Ewige Vader, beteken dan dat die beloofde Kind / Seun sy volk beskerm en in hulle behoeftes voorsien. Hier kry liefde, sorgsaamheid en bemoediging gestalte – soos dié van ’n Vader vir sy kind – vir ewig.

  • Vredevors

Die Kind wat Koning is, is gans anders as die konings en regeerders wat ons ken. Hy bevestig sy mag nie in oorlog nie, maar juis in vrede! Die vrede waarvan hier sprake is, behels veel meer as die tydelike opskorting van vyandelikhede. Jesaja kondig in die Naam van die Here blywende vrede en voorspoed aan. Dit kan en sal nooit as te nimmer weer deur vyandelikhede onderbreek word nie.

Hierdie vrede is om een rede moontlik en dit is omdat die bron van vyandelikheid, die menslike neiging tot die haat en die sonde, uitgewis is. Die Seun wat gebore is, doen juis dit. Deur sy volkome versoeningswerk stel die beloofde Kind ware en blywende vrede daar tussen God en die mens en ook tussen ons as mense onderling.

Hoe is dit moontlik dat sondaars soos ek en jy ons hulp elders kan soek as in magtige menslike bondgenote? Self kan ons dit nie doen nie. Die Here doen dit ook. Sy Heilige Gees wat in ons woon, maak ons bewus van die omvang van die erns van ons sonde; laat die besef tot ons deurdring dat ons eie en ons medemens se pogings om ons eie verlossing uit die sonde te bewerk, futiel is. Hy maak ons geloofsoog oop om ons antwoord te vind in die woorde van ons fokusgedeelte: Vir ons is ’n Kind gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Slot

Soos ou Israel beleef ons tans groot ontstuimigheid en onsekerheid. Ons het ‘n behoefte aan leierskap, maar niemand tree na vore nie.

Die Here verras ons met ’n Kind wat Koning is. Vanaand roep die Here my en jou op: buig bly voor die Kind wat Koning is.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg (2016 02 14) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *