(2016 02 07 2e) Ons fokus: ons goed, ander mense en God 1 Tim 6 v17tot19

Stel jou voor: julle het langs die pad stilgehou. Jy sien ‘n pragtige prentjie van ‘n natuurtoneel met ‘n motor op die voorgrond, ‘n groot vlakte in die middel, met ‘n pragtige berg in die agtergrond. Jy besef: jy kan ‘n prysfoto neem.

In só ‘n foto moet ‘n mens kies: wat is die fokuspunt van die foto: die voorgrond – jou motor; die middelste gedeelte, die vlakte; of die berg in die agtergrond. Is jou fokuspunt die persoon op die voorgrond, is die ander twee dele van die foto nie so skerp in fokus nie.

Ons teks teken vir ons ‘n prentjie met drie vlakke: ons goed, ander mense en God. Al drie vlakke is deel van die prentjie. Kamera in die hand moet ek en jy kies op watter van hierdie drie vlakke ons gaan fokus. Dit is duidelik: die fokus van ons foto gaan uiteindelik bepaal of ons die groot prys gaan kry, of nie. Ons kyk na ons fokus en hoedat elk van die drie vlakke in die prentjie inpas. Ons sluit af met die prys.

Fokus op ons goed

Die verkeerde vlak van die prentjie, is baie duidelik: Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie ... Vroeër het die apostel reeds daarop gewys dat die een wat ryk wil word, in versoeking val (1 Tim 6:9). Erger nog, hy sê geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad (1 Tim 6:10). Efese, die stad waarin Timoteus gedien het, was ‘n vooruitstrewende hawestad. Natuurlik het die Christengelowiges ook in die voorspoed van Efese gedeel. Daar was waarskynlik ook heelwat vermoënde lidmate in hierdie gemeente.

Rykdom word deur onsekerheid gekenmerk en dit is net vir hierdie aardse lewe van belang. Jesus self het die waarheid hiervan in die gelykenis van die ryk dwaas geteken (Luk 12:16 – 21). Die ryk dwaas het planne gemaak hoedat hy al sy besittings kon opberg, sodat hy homself uiteindelik daarin sou kon verlustig. God het egter vir hom gesê: `Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ (Luk 12:20). Jesus se toepassing is vir ons van belang: So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie” (Luk 12:21). ‘n Mens neem geen besittings saam na die lewe hierna nie. Dit maak dus geen sin om jou hoop op die rykdom te vestig nie. Dit is verganklik en onseker.

Die apostel gee ook in die Here se Naam aan Timoteus opdrag om die rykes te waarsku om nie hooghartig te wees nie. My besitting moenie my ‘n groot kop laat kry nie. Ek moenie hoogmoedig word oor dit wat ek het nie. Wat jy het is nie jou vrypas om jouself te beskou as beter as die armer Christene nie.

Die waarskuwing teen rykdom wat telkens in die Skrif voorkom, beteken nie dat God ‘n negatiewe houding teenoor die aardse besittings het nie. Trouens, rykdom kan ook positief wees. Tog moet ‘n mens nie jou hoop daarop vestig; jou vertroue in jou goed stel en nie in God nie, vgl. Matt 6:24 e.v. Op so ‘n onseker saak kan ek en jy nie ons vertroue stel nie. Wie sy toekoms op rykdom bou, kom bedroë daarvan af (vgl. Spr 23:4, 5).

Fokus op God

Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet (1 Tim 6:17). Die lewende God, staan teenoor die onseker en verganklike rykdom. Dieselfde teenstelling tussen rykdom en God opereer ook in Ps 52:9; 49:7 e.v. God is getrou en en is daarom ons vertroue waardig.

Hy is die bron van alle lewe en die beskik oor alles wat ons nodig het. Hy beskik daarom ook oor dié mate van welvaart wat elkeen van ons het. Die gelowige weet ons Vader in die hemel gee aan ons as sy kinders alles wat ons nodig het (Matt 6:32), sodat ons sonder bekommernis oor die aardse goed die lewe kan deurgaan en soek na die rykdom wat in die hemel is, ‘n skat waar mot en roes nie kan verniel nie (Matt 6:20).

Op die oog af skuif armoede, gebrek en ontbering in tussen God en sy kind. Dit maak egter nie sy troue sorg, sy almag en liefde tot niet nie. Ons word in die eerste been van ons fokusgedeelte gewaarsku om ons nie laat verlei om ons vertroue af te trek van Hom wat alles gee nie en dit dan op sy gawes te stel nie.

God se gawes is allermins minderwaardig. As die Een wat alle dinge gee, gee nie karig nie. Hy het nie daarvoor teruggedeins om sy Seun vir ons te gee nie. Saam met Hom is Hy gewillig om ons alles te gee wat ons nodig het (Rom 8:32). Hy gee al die goeie gawes van die lewe vir sy skepsels.

Dit wat God gee en die mate waarin Hy dit gee, is nie bedoel om slegs gebruik te word nie. Wie op God hoop, sal genoeg hê. Hy gee, sodat ons dit kan geniet. Jesus het immers gesê: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10).

Ander mense kom in die prentjie

Wat hier gebeur is nie ‘n verskuiwing van ons fokus weg van God af na die medemens toe nie. Wie regtig die lens skerp op God fokus, sien dat die medemens noodwendig ook ‘n prominente plek in die prentjie inneem. God betoon sy goedheid en guns aan alle mense. Ons moet Hom daarin navolg. Dit verwoord Jesus só in sy bergpreek: Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen (Matt 5:44, 45).

Soos wat God rojaal gee, so moet ook dié wat ryk is, met hul gawes goeie dinge doen. Met dit wat ons uit die hande van die Here ontvang, moet ons vrygewig en mededeelsaam wees. In daardie opsig moet diegene wat danksy God wat voorsien ryk is, ryk wees in goeie werke. Rykdom is nie bloot ‘n stoflike saak nie. Dit gaan hier veral om die hulp wat aan ander verleen word.

Deur goed te doen, deur hulp te verleen, tree ons met ons goed in diens van God. Ook wat ons het, moet ons tot eer van God en tot voordeel van ons medemens aanwend. Doen ons dit, is ons reg gefokus.

Die prys

In die inleiding het ek gesê: Kamera in die hand moet ek en jy kies op watter van die drie vlakke (ons goed, God of ons medemens) ons gaan fokus. Waar ons reg fokus, val die ander elemente van die foto ook reg in plek.

Die fokus gaan uiteindelik bepaal of ons die groot prys gaan kry, of nie. Hierdie prys kom in die slotgedeelte van ons teks ter sprake: So vergader hulle vir hulle ‘n skat as ‘n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry (1 Tim 6:19).

Deur rykdom aan te wend soos wat die apostel dit in die naam van die Here voorhou, vergader die ryke vir homself ‘n skat in die hemel (Matt 6:20). Hy lê ‘n goeie fondament vir die toekomstige lewe.

Die beeld van die skat is nie dié van ‘n slaaf wat iets met buitengewone prestasie verdien of van ‘n besigheidsman wat ‘n groot transaksie beklink wat hom ryk gaan maak nie. Die prentjie van diegene wat die prys behaal is die prentjie van kinders wat ons hemelse Vader navolg deur aan almal goed te doen. Die prys is dat ons deel kry aan die ware lewe in sy teenwoordigheid.

Slot

In ‘n foto van ‘n natuurtoneel kies ‘n mens die fokuspunt van die foto: die voorgrond; die middelste gedeelte; of die agtergrond. Jou fokuspunt kom skerp in beeld, terwyl die ander dele van die foto wel ‘n plek kry, maar nie so skerp in fokus is nie.

Ons teks teken vir ons ‘n prentjie met drie vlakke: ons goed, ander mense en God. Al drie vlakke is deel van die prentjie. Kamera in die hand moet ek en jy kies op watter van hierdie drie vlakke ons gaan fokus. Die fokus van ons foto bepaal of ons die groot prys gaan kry, of nie.

Die opdrag van ons teks is dat ons ons hoop op God moet vestig – dus op Hom moet fokus. Tog bly dit wat ons het en ander mense deel van die prentjie. Die Here verwag van ons om te erken dat Hy vir ons alles gee wat ons nodig het en dan soveel daarvan dat ons dit ook met ander mense moet deel.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 02 07) Ons fokus ons goed, ander mense en God 1 Tim 6 v17tot19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *