(2016 02 07 1e) Kerkgroeibediening: Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21 ♪

Bid jy nog? Bid jy genoeg? Dink hy dit is regtig nodig om te bid?

Hoe begin jy bid? Hoe lyk jy wanneer jy bid? Waarvoor bid jy? Maak dit verskil dat jy bid?

In ons teks is ‘n man aan die woord wat meer as enigiemand anders gedoen het om die boodskap van Jesus Christus oor die hele wêreld uit te dra. Opmerklik is die aantal kere wat hy in hierdie brief die werkwoord, bid, gebruik (Ef 3:13, 20; 4:1; 6:18). Ons kyk na die antwoorde op die vrae hierbo soos wat dit in ons teks na vore kom.

Bid jy nog? Bid jy genoeg? Dink jy dit is regtig nodig om te bid?

Die eerste twee vrae is heel persoonlik. In watter mate geld die aanname jou dat ons wél bid, maar beslis nie genoeg nie.

Dink jy dit is regtig nodig om te bid? Hoe frustreer dit jou as jy sien iets pla jou huweliksmaat, maar hy / sy bly sê: “Daar is niks verkeerd nie!” Jy sien jou kind kry swaar en jy vra wat is fout. Aanvaar jy as hy / sy weier om te antwoord? In elke verhouding moet ons praat. Wanneer ek bid, praat ek met God. Ons bely dat ons bid omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis … (HK 45:116). God ons Vader eis dat ons bid.

Hoe begin jy bid?

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang (Ef 3:14, 1953 en MVB). Paulus begin sy gebed by God ons Vader. Hy is ons Vader, nie omdat ons onsself in sy goeie boekies gekry het nie. Inteendeel. Ons is sondaars wat weet ons verdien dat Hy ons straf. Ons kan net by God ons Vader begin, omdat Hy ons in sy genade uitverkies het om sy kinders en sy kerk te wees. Hy is ons Vader omdat Hy ons ook deur Christus verlos het.

‘n Vader het altyd ‘n gesin. Vroeër in dieselfde brief het die apostel geskryf: Julle is … medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God (Ef 2:19). Wie God sy vader noem, weet ons karakter is net aan Hom te danke. Ons is net hier danksy Hom. Die apostel sê elke geslag in die hemel en op die aarde ontvang sy naam van Hom.

Ons moet selfs wyer kyk. Ons wat as gelowiges leef, vorm saam met diegene wat in die geloof gesterf het, een groot familie; die familie van die Vader, die huisgesin van God.

Hoe lyk jy wanneer jy bid?

Die Jode se gebruik was om te staan en bid (vgl. Matt 4:5; Luk 18:11, 13). Die apostel skryf: … ek buig my knieë voor die Vader. Deur te kniel, het die bidder gewys hy is nederig, opreg en hy bewonder die Here. Hy het ook te kenne gegee sy gebed is dringend. Al kniel ek en jy die wanneer ons bid nie, moet ons nederig en opreg bid. Erken: die Here is die lewende God wat vereer moet word.

Deur in gebed te kniel, gee Paulus nie te kenne dat hy desperaat is en niks anders kan doen nie. Hy bid in die volle vertroue dat ons hemelse Vader ons gebed kan verhoor. Ons kan met vrymoedigheid tot Hom bid en Hy sal beslis alles vir ons gee wat vir ons goed is.

Waarvoor bid jy?

Die apostel bid baie spesifiek vir die gemeentelede van Efese. Hy bid vir verskillende sake:

1 Ek bid dat Hy deur sy Gees … aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, … (Ef 3:16; 1983). Christus het voor sy hemelvaart vir sy dissipels gesê dat die Heilige Gees gaan kom dat Hy vir hulle krag sal gee. Hier bid die apostel dat hierdie Gees wat woon in elkeen wat in Christus glo (Rom 8:9,10), ons in die innerlike mens sterk sal maak. Ek kan net kragtig en standvastig bly, danksy die Heilige Gees wat in my is.

Die Heilige Gees wil my hart beheer; Hy wil my hele persoonlikheid, my verstand en my wil beheer. Hy wil my hele lewe hervorm. Hy wil my ‘n nuwe mens, ‘n sterk mens, maak. Ek moet Hom nie keer nie, nie weerstand bied wanneer die Heilige Gees dit in my doen nie.

2 Ek bid … dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees (Ef 3:17).

Ons begin by die laaste gedeelte van hierdie frase: in sy liefde gewortel en gegrondves:

  • Ten einde stabiliteit te verseker, is wortels vir ‘n boom nodig. Die wortels moet in verhouding staan tot die verspreidheid van die takke. Die boom wat goed gewortel is verteenwoordig almal wat die Here liefhet – hy sal floreer en ook die regte vrugte dra

  • Die woord, gegrondves, is ‘n woord wat uit die boubedryf kom. ‘n Fondament is nodig wat die hele gebou kan dra. Die gebou wat hier aan die orde is, is ‘n gebou wat stelselmatig verder opgerig sal word as ‘n heiligdom vir die Here wat sy doel sal dien.

Ons is in die liefde gewortel en gegrondves. Die liefde is die aarde waaruit die boom of die gebou verrys. Alles het begin met God se liefde in Christus vir ons (Ef 1:4, 5; 1 Joh 4:19). In en deur Christus bewys God sy liefde aan my, hoewel ek dit nie verdien nie.

Christus woon in ons deur die geloof. In geloof gee ek my ten volle oor aan God in Christus. Ek verwag alles van God en laat alles aan Hom oor.

Die gedagte is dat Christus ons hele lewe, gedagtes, begeertes, woorde en dade tot die einde toe beheer.

Oor hierdie eerste twee bedes kan ons sê: Die gelowige wat bid, moet altyd weet: sonder dat die verheerlikte Christus in my woon en sonder die krag van die Heilige Gees is ek en jy heeltemal magteloos. Met Christus wat deur sy Gees in my woon, kan ek goed regkry wat ek nooit op my eie sal kan regkry nie. Die Heilige Gees verander my hele lewe. Hy lei my om in elke faset van my lewe gehoorsaam te wees aan die Koning van die kerk.

3 Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan (Ef 3:18, 19a).

Ons meet ruimtes met die woorde: wyd, ver, hoog en diep. Die apostel gebruik hierdie woorde om te sê: Christus se liefde is allesomvattend. Sy liefde het geen grens nie. In liefde het Hy sy lewe aan die kruis vir ons afgelê. Hy sê dit is bewys van die grootste moontlike liefde (Joh 15:13).

Die apostel bid dat ons hierdie liefde van Christus sal begryp (1983) of ken (1953). Hy bid vir kennis met my verstand, maar ook in ervaring. Dit is begrip / kennis met my hele wese.

Dit is ‘n begrip waartoe ek nie alleen kan kom nie. Ek het ook ander nodig wat net soos ek God se liefde in Christus ontvang het, sodat ons as gelowiges almal saam God se liefde in Christus in die vele dimensies daarvan kan verstaan.

Hierdie liefde kan nie anders nie, as om ook vrugte van liefde te dra in my verhouding met sowel God, as met my medemens. My liefde moet groei en deel wees van ‘n sirkel. “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly (Joh 15:9- 10).

Liefde is vrug van die Gees (Gal 5:22). Ons moet toelaat dat die Gees ons gedrag bepaal (Gal 5:25). Wie die Gees weerstaan, moet weet dit het verskriklike gevolge. Die verheerlikte Christus sê aan hierdie gemeente van Efese: Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat (Open 2:4, 5).

4 Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God (Ef 3:19e). Die gedagte is nie dat ons ooit by die punt sal kom dat enigeen van ons sal kan sê nie: ek is nou vervul met die volheid van God, ek het my doel bereik, ek is nou volmaak. Ons moet hoe langer hoe meer, vervul word met die volheid van God. Ons moet algaande al hoe meer soos God word. Hy is vol liefde, wysheid, en kennis. Ons moet voluit streef daarna dat ons al hoe meer vol liefde, wysheid en kennis word.

Maak dit verskil dat jy bid?

Sy gebed is dat die Here sal gee uit die rykdom van sy heerlikheid (:16). Daar is geen perke aan sy vermoë nie. Niks is vir ons God en Vader te groot om te gee nie. Ons kan onmoontlik meer in gebed vra as wat God in staat is om vir ons te gee. Saam met Paulus roep ons uit: Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen (Ef 3:20 – 21; 1983).

Slot

Ek het begin met die vrae: Bid jy nog? Bid jy genoeg? Dink hy dit is regtig nodig om te bid? Hoe begin jy bid? Hoe lyk jy wanneer jy bid? Waarvoor bid jy? Maak dit verskil dat jy bid?

Iemand sê: In Paulus se gebed is daar ‘n aangrypende diepte in gevoel, dit is ‘n gebed waarin God Drie-enig figureer. Dit is ‘n gebed wat konsentreer op die liefde van Christus. Hy bid dat deur die inwoning van die Gees van Christus, gelowiges algaande dieper kan delf in die wonder van Christus se liefde wat ons nuwe mense maak; mense wat geleer het dat sy liefde so ryk is dat ons dit nooit ten volle kan ken nie. Ons kan dit alleen maar dankbaar aanvaar.

Saam met Paulus kan ons ook bid dat:

  • God ons deur sy Gees die krag sal gee om innerlik sterk te word;

  • Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees;

  • ons sal begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek;

  • ons heeltemal vervul word met die volheid van God

Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, … tot in alle ewigheid. (Ef 3:20 – 21).

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg (2016 02 07) Kerkgroeibediening Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *