(2016 01 31 1e) Die Here is my deel daarom hoop en op Hom Klaagl 3 v 22tot42 veral v24

Party van ons verhoudings is kortstondig: soos met die kassier in die supermark. Daar is, aan die ander kant van die spektrum, ook langtermynverhoudings. ‘n goeie vriend; ouer-kind; die huwelik. Selfs wanneer twee skei, kom hulle tot die besef: My eks bly altyd my eks.

‘n Langtermynverhouding verg meer van my en jou. Konflik ontstaan en moet hanteer word. Wanneer die verhouding geskaad word, moet beide werk maak om die verhouding te herstel.

Waar pas ons verhouding met die Here in hierdie spektrum van verhoudings in? Die Here tree in ‘n verhouding met ons. Hy beloof om tot in ewigheid ons en ons nageslag se God te wees. Dit behels dus selfs meer as ons gewone langtermynverhoudings.

Wanneer ons in sonde val, word ons verhouding met die Here geskaad. Dit het met Israel gebeur en hulle het groot teenspoed ervaar. In moeilike omstandighede sê die profeet: Die Here is my deel, daarom hoop ek op Hom. Saam met die profeet-digter loop ons vanoggend die pad van hoop via skuldbelydenis en geloofsbelydenis.

Daar is hoop selfs in moeilike omstandighede

Ons ervaar probleme: werkloosheid, ‘n geweldige gaping tussen arm en ryk, onderrig in Afrikaans word bedreig, ekonomiese vooruitsigte lyk sleg … 2016 strek donker voor ons uit. In Jeremia se tyd was ‘n groot deel van God se volk reeds na Babel weggevoer. Die wat agtergebly het, het ellende beleef. Tydens die beleg van Jerusalem het vroue hulle eie kinders geëet. Toe die stad ingeneem is, is vroue in die strate verkrag. God se volk was verneder.

Hulle en die digter het gewéét: dit is die Here hulle God wat hulle in hierdie ellende gedompel het. Tog kon hulle nie die Here God daarvoor verwyt nie. Hy het dit oor hulle gebring om hulle weens hulle jarelange sonde en ongehoorsaamheid te tugtig.

Ons moenie sommer dadelik ‘n reguit lyn tussen ou Israel en ons trek nie. Dit sou ons doen as ons sommer sê: “die Here tugtig ook ons deur ons moeilike omstandighede.” Dit is egter ewe onvanpas om te sê: “ons moeilike omstandighede is nie die gevolg van die Here se tugtiging nie”.

Laat ons versigtig loop en eerder aan die hand van ons teks vra: Is daar hoop vir iemand wat moeilike omstandighede beleef? Is daar hoop vir iemand vir wie die Here tugtig?

Die antwoord van ons fokusgedeelte is: Daar is hoop, want die Here is my deel! Die uitdrukking: Die Here is my deel kom uit die geskiedenis toe elke stam van Israel sy eie grondgebied gekry het. Die stam van Levi was die enigste uitsondering. Die Here het vir Aäron, verteenwoordiger van die stam Levi, gesê: Ek is jou deel (Num 18:20).

Ons weet uit die Woord en ook uit ons eie ervaring dat die Here se tyd en wyse altyd en elke keer vir ons die beste is. Dit toon hierdie alfabetiese lied mooi. Elke sin van die groepe van drie verse, begin in Hebreeus met dieselfde letter. In :25 – 27 begin die drie sinne in die grondtaal telkens met dieselfde woord, die woord, goed. Hoor net: Goed is die Here vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; goed is dit om geduldig te wag op die hulp van die Here; goed is dit vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra (Klaagl. 3:25 – 27). Die middelste vers sê daar is in moeilike omstandighede net een moontlikheid: Wag op die Here! Die wag op die Here was belangrik in die ou verbond (Ps. 37:9; Hos 12:6; Sef. 3:8), sowel as in die nuwe (Rom. 8:25; Gal. 3:8).

Om op die Here te wag, beteken nie jy doen niks nie. Nee,

Skuldbelydenis is nodig

Vanselfsprekend kan jy nie op die Here hoop, as jy nie beoog om volgens sy wil te lewe nie. Ons het reeds gesien die volk se moeilike omstandighede was die gevolg van hulle volharding in hulle sondes. Wanneer die digter dus hier sê: Die Here is my deel, is dit daarom eerstens ‘n skuldbelydenis.

Vanweë die volk van God se opstand en ongehoorsaamheid, het hulle alles verloor. Dat hulle omstandighede selfs nie slegter was nie, was net te danke aan God se genade. Is dit nie ook van ons waar nie? Ons is en bly sondaars wat die Here se straf nou reeds en en ook in ewigheid verdien. Dat die kind en die kerk van die Here nie vergaan het nie, is net te danke aan die Here God se genade en sy trou.

Die Here laat ons nie aan onsself oor nie. Deur sy Heilige Gees oortuig Hy ons van ons sonde, dring Hy ons om dit in berou voor Hom te bely; laat Hy ons na Hom toe draai om Hom met volle oorgawe te dien.

Ek en jy moet, onder leiding van die Gees van God, bestek van ons lewe neem. Slaan ag op die oproep van die digter: Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer, laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely: “Ons het sonde gedoen en was opstandig; … ” (Klaagl 3:40 – 42). Juis God se goedheid, sy genade wat Hy in en deur sy Seun ook aan jou betoon het, moet jou bring tot berouvolle skuldbelydenis.

Wat moet ons houding wees teenoor die instrument wat die Here gebruik om ons te tugtig; die slaanding in sy hand; die een wat direk ons swaarkry veroorsaak? Volgens :30 moet jy jou wang te draai vir die een wat jou slaan. Deur jou wang te draai simboliseer jy jou absolute oorgawe aan die Here se wil vir jou lewe. Jy buig voor die Here.

Ons moet weet: wanneer die Here tugtig, doen Hy dit sodat ons na Hom toe terugkeer. Hy wil immers nie die dood van die sondaar nie, maar dat hy hom bekeer en lewe. Ons moet telkens weer wegdraai van die sonde af en in geloof na God toe draai.

Ons geloofsbelydenis

Van die land het omtrent niks oorgebly nie. Die Israeliete het omtrent alles verloor – selfs hulle vryheid. Wanneer die digter hier sê: Die Here is my deel, sê hy daarmee dat, al is alles van hom weggeneem, hy nog die Here het. Sy stelling: die Here is my deel, is dus ook ‘n geloofsbelydenis.

Die digter verwoord hier sy geloof in die onfeilbare genade en trou van die Here God. God is liefde (1 Joh 4:8, 16). Hy is en bly getrou. Hy wat beloof het dat Hy tot in ewigheid toe die God van Abraham en sy geloofsnasate sal wees, hou Woord. Al sou ek dus alles verloor wat ek het, kan ek die belangrikste van alles behou: die Here.

Hoe kan ek wat my sonde bely tog sê dat die Here my deel is? Dit is alleen op grond van die feit dat God sy Seun gegee het dat ons dit kan doen. Hy het die volle losprys vir ons sonde betaal. Hy het ons met God versoen. Net op grond van sy verdienste kan ons sê: Die Here is my deel!

Al sou al die ander goed van my weggeneem word, bly een ding vas staan: Jesus Christus het sy lewe vir my afgelê. Op Hom alleen is my hoop gebou.

Hoor die versekering: Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring (Klaagl 3:31 – 33). Niks kan met my gebeur, geen ellende kan my tref, sonder dat God daarvan weet nie. Ook die teenspoed kom as uit sy Vaderhand oor ons.

Teenspoed en ellende is egter nie God se finale wil vir sy volk nie. Hy sal ons omstandighede verseker verander – weliswaar nie altyd op die tydstip en wyse waarop ons wil hê nie. Hy doen dit op sy eie tyd en wyse. Ons weet uit die Woord en ook uit ons eie ervaring dat sy tyd en wyse altyd en elke keer vir ons die beste is (Rom 8:28).

Die rivier van God se genade gaan geen oomblik staan nie. Dit vloei aaneen! Dit is elke môre nuut. Selfs in die diepste ellende ervaar ons steeds die Here se ontferming en die waarheid van sy beloftes.

Slot

Ons staan in sowel kortstondige as langtermynverhoudings. ‘n Langtermynverhouding verg meer van my en jou. Die Here se verhouding met ons behels selfs meer as ons gewone langtermynverhoudings.

Wanneer ons in sonde val, word ons verhouding met die Here geskaad. Dit het met Israel gebeur en hulle het groot teenspoed ervaar. Saam met die profeet-digter het ons vanoggend die pad van hoop via skuld- en geloofsbelydenis geloop.

Het ons hoop? Verseker ja. Ten spyte van jou omstandighede, ja, al het jy jou vryheid, jou goed, jou lewe, alles verloor – dan nog is die Here jou deel. Selfs al is Hy die Een wat ons tugtig, is Hy ook die Een wat genees. Ons kan gehoor gee aan die oproep van die profeet: Kom ons gaan terug na die Here, want Hy het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak, Hy het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind (Hos 6:1). By die Here alleen is daar hoop vir ‘n mens; vir sy kind en ook vir sy kerk. Ons het vanoggend saam met die profeet-digter via skuldbelydenis en geloofsbelydenis, die pad van hoop geloop. Die Here is my deel, daarom hoop ek op Hom!

AMEN
Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 01 31) Die Here is my deel daarom hoop ek op Hom Klaagl 3 v22tot42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *