(2016 01 24 2e) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Matt 7 v21tot23 ♪

Ons leef in ‘n wêreld tussen mense wat niks van God of sy gebod wil weet nie. In die lied van ons tyd klink die note van ons geloofslied vals. Moet ons aanhou sing? Wat moet die inhoud van ons lied wees?

Volgens die teks is ons, gelowiges, burgers van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel. Uiteindelik gaan almal by die ingang tot die koninkryk kom. Daar vel die verheerlikte Christus die oordeel.

Dit is duidelik: ken Hy jou nie as ‘n burger van die hemelryk nie, gaan jy nie in nie. Ken Hy jou, gaan jy in. Vandaar ons tema in vraagvorm: Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Ons let eers op ‘n vergissing insake ons verhouding met Christus. Daarna sien ons hoe lyk die regte verhouding met Christus.

Vergissing insake ons verhouding met Christus

Ek en jy staan nou voor die vraag: Hoe ken Jesus jou? By geleentheid het Hy gesê: “Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My (Joh 10:14 ). In ons fokusgedeelte praat Hy oor mense wat baie seker is dat Hy hulle sy ryk moet laat binnegaan.

Sy uitspraak is dat hulle nie kwalifiseer nie. Dit is duidelik dat hulle dit nie verwag nie. Jesus teken die toneel: Baie sal daardie dag vir My sê: `Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Hulle is verwonderd dat Hy hulle so negatief beoordeel. Hulle begryp glad nie dat Hy hulle veroordeel nie. Hulle berus nie in sy uitspraak nie. Hulle meen dat hulle gronde vir toelating het.

Kyk hoe spreek hulle Hom aan: Here, Here … Wanneer hulle Hom Here noem, erken hulle sy mag. Dit het ook nie by die blote erkenning van sy mag gebly nie. Hulle het sy Naam gebruik. Hulle het groot dinge gedoen, selfs bose geeste uitgedryf. Daarbenewens het hulle wonders gedoen – baie wonders. Almal kon tog sien dat dit wat hulle doen, nie deur menslike krag gedoen kan word nie. Drie maal na mekaar sê hulle vir Jesus wat hulle in sy Naam gedoen het.

Iemand in hulle skoene, sou ‘n beroep kon doen op die Bybel: Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens sy wil (Heb 2:4). Die apostel Paulus beroep hom trouens op dieselfde dinge om die gemeente in Korinte te oortuig dat hy wél ‘n apostel van Christus is: Die dinge wat ‘n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig: tekens en wonders en kragtige dade (2 Kor 12:12).

Die Alwetende God kan tog nie onbewus wees nie daarvan dat iemand in sy Naam optree; in sy Naam wonders doen. Die mense voor Hom as Regter, verwag tog dat die Seun van God hulle moet só moet ken.

Jesus se uitspraak is egter: Ek het julle nooit geken nie (Matt 7:23a) .

Waarom hierdie skokkende uitspraak? Elders hoor ons van allerlei bymotiewe waarom mense dinge in die Naam van die Here doen.

  • Ene Simon het die apostels geld aangebied as hulle hom ook hulle vermoë gee, naamlik om mense die hande op te lê sodat hulle die Heilige Gees ontvang. Die ander Simon wat Petrus geword het, het egter gesê dat hy met sy geld verderf toe moet gaan. ‘n Mens kan nie die gawe van God kan met geld koop nie (Hand 2:18 – 20). Hy het gedink kan die Gees van God met sy geld sy eiendom maak.

  • Die seuns van Skeva wou ook bose geeste in die Naam van Jesus uitdryf. Hulle het egter bedroë daarvan afgekom, omdat hulle Jesus se naam bloot as ‘n toorformule wou gebruik (Hand 19:11 ev).

  • Wat is jou motief? In watter gesindheid dien jy die Here? Is jou motief en gesindheid regtig suiwer?

Tussen die oordeel van mense en dié van Jesus is daar ‘n onoorbrugbare kloof. Sy oordeel staan teenoor die mens s’n. Ons lees wat Hy sê: Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree” (Matt 7:23).

Jesus ken elke dryfveer. Hy ken die gesindheid van ons hart. Hy vel sy oordeel daaroor. Sy oordeel is finaal. Daar is geen appèl moontlik teen sy uitspraak nie. Dit staan vir ewig vas. Hy waarsku: “Nie elkeen wat vir My sê: `Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is (Matt 7:21).

So lyk die regte verhouding met Christus

As ek die wil van die Vader in die hemel moet doen, beteken dit ek moet die Woord van God met ‘n fynkam deurgaan en mooi kyk wat God se wil is; dat ek sy reëls moet identifiseer en my lewe nougeset daarvolgens moet inrig?

Die Skrifgeleerdes en Fariseërs het juis dit probeer doen. Jesus het baie met hulle te make gehad. Hy noem hulle huigelaars en skynheiliges; witgepleisterde grafstene, omdat hulle in hulle poging misluk het.

Jesus hou twee kante aan ons voor:

Die negatiewe sy: Die wil van God is dat ek en jy bewus word van ons onvermoë om te doen wat hy wil. Hy het sy Gees gestuur juis om ons te oortuig van hierdie onvermoë. Ons moet ons sonde en onvermoë in berou voor Hom bely; ons voor Hom verootmoedig.

Die positiewe sy: Ons moet in die geloof die verdienste van Christus as die enigste grond van ons saligheid aanvaar, ons hoop op sy verdienste alleen bou. Die apostel sê: Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees (1 Kor 12:3). Trouens, ons hoor wat op die jongste dag sal gebeur: … elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader (Fil 2:11). Ek en jy moet Christus erken as Here, as die Koning van die konings; as die Een wat seggenskap oor ons het; seggenskap het oor ons lewe. Die ware belydenis dat Christus die Here is, is die deur na die hemelryk.

Wie sê: Here, erken daarmee dat daar ook dienaars moet wees; Wie bely: Jesus is die Koning van die konings, erken daarmee dat almal sy onderdane is. Wie Jesus Here noem, sê: Ek is U dienaar; wie bely Jesus is Koning, sê daarmee: Ek is sy onderdaan.

Dan moet ek en jy as sy dienaars bereid wees om Hom met ons hele hart en wese te dien. Ek en jy moet voortdurend een gebed op die lippe neem: Here, wat, wil U hê, moet ek doen? Deur sy Gees wys Hy vir my die wil van God aan. Sy Gees gee my die vermoë om God se wil te doen. Ek moet die leiding van die Heilige Gees volg in die uitleef van God se wil.

Ken Jesus jou as iemand wat:

  • bely: Hy is Verlosser en Here?

  • Vra: “Wat, wil U hê, moet ek doen?” en wat, onder leiding van sy Gees, sy wil dan met jou hele hart doen – uit dankbaarheid vir wat Christus vir jou gedoen het? Dit is die wyse waarop ons die wil van die Vader doen.

Slot

Ons leef in ‘n wêreld tussen mense wat niks van God of sy gebod wil weet nie. In die lied van ons tyd klink die note van ons geloofslied vals. Moet ons aanhou sing? Wat moet die inhoud van ons lied wees?

By die ingang tot die koninkryk vel die verheerlikte Christus die oordeel. Sy beslissing word bepaal deur die antwoord op die vraag: Ken Hy jou as burger van die koninkryk van die hemel? Dit is duidelik: ken Hy jou nie as ‘n burger van die hemelryk nie, gaan jy nie in nie. Ken Hy jou, gaan jy in.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg:(2016 01 24) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel Matt 7 v21tot23

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *