(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. Dit is ons missie as gemeente. In watter mate is dit ook jou persoonlike missie? ‘n Veel belangriker vraag is: Klop jou missie as gemeentelid en ons missie as gemeente met God se missie? Ons tema daarom: Ons missie en God s’n.

Uit ons teks blyk: ‘n mens kan te gou sê: “Ja, dit klop!”

Die apostels was blootgestel aan Jesus se intensiewe onderrig in ‘n tydperk van drie jaar indiensopleiding. Pas voor sy hemelvaart stel hulle die vraag: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” (Hand 1:6). Jesus maak daar en dan regstellings op hulle vraag.

Wat ons as gemeentelede en as gemeente sê en doen, moet klop met Jesus, die Here en Koning van die kerk, se wil en voorskrifte. Ons teks beantwoord die vrae oor ons missie en God s’n: wanneer, wie, hoe en waar?

Wanneer?

Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” (Hand 1:6). Die apostels stel die wanneer-vraag aan die orde. … is dit nou die tyd …? Die Jode was daarvan oortuig dat die koms van die Messias ‘n nuwe tydvak in hulle geskiedenis as volk van God sou inlui. Alles sou in plek val; sou vir hulle reg verloop. As Jode was die apostels, tereg, oortuig daarvan dat Jesus die Messias is. Hulle het aanvaar dat die profesieë van die Ou Testament in vervulling moes gaan. Die nuwe tyd, die heilstyd, die tyd van volmaaktheid kon uiteindelik deurbreek. Hulle vra daarom: het die oomblik nou aangebreek? Hulle meen die tyd daarvoor is ryp.

Die apostels meen dat hulle die reg het om ingelui te word in die geheim van wanneer die beloftes van God volle werklikheid sal word.

Jesus se antwoord bevat verskillende regstellings. Die eerste daarvan: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie (Hand 1:7). Dit is die apostels nie beskore om te weet wat die besondere tye van die evangelie is nie. Dit is die terrein van God die Vader. In sy profetiese preek het Jesus selfs gesê: Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit (Matt 24:36).

Hoe het die Joodse wanopvatting ontstaan? Die profete het dit wat die Here aan hulle gewys het, gesien soos wat ons op pad n bergreeks in die verte sien. Wanneer ons nader kom, blyk dit dat ons eintlik twee bergreekse gesien het en dat die een ‘n hele ent agter die ander een lê. Die profete het die koms van die Messias as een geleentheid gesien waar die heilstyd in sy volheid sou aanbreek. Van nader beskou sien ons dis eintlik ‘n koms en ‘n wederkoms. Die volle heilstyd breek eers aan met die wederkoms van Christus.

Wie?

is dit nou die tyd dat U vra die apostels. Jesus het op daardie tydstip die dood en die sonde met sy opstanding oorwin. Dit was voor sy hemelvaart. Hy kon, wat hulle betref, wonderlike doen doen. Hy kon die beloftes van God aan Dawid daar en dan werklikheid maak. Hy kon die koninklike heerskappy van Dawid beslag gee. Hulle wou weet of Hy dit op daardie tydstip sou doen.

Jesus se reaksie behels ‘n tweede regstelling. Hy antwoord: Maar julle …. Hy sê daarmee: Julle gaan U is die verkeerde vraag. Die eintlike vraag is wat gaan julle doen?

Ons kyk graag na wat God die Vader se taak is, na wat die verheerlikte Jesus gaan doen. Graag kyk ons ook na ander. In die kerk vra ons: wat doen die kerk vir ons kinders, ons jongmense, ons senior lidmate, vir die mense in nood? Ons bedoel daarmee: wat doen die predikant, die ouderlinge, die diakens, ander? Volgens Jesus moet ons eerder sê: “Ek sal …

Is jy bereid om weg te kyk van wat God gaan doen, weg te kyk van wat ander gelowiges doen? Is jy bereid om te doen wat die Here God van jou verwag?

Die apostels het nog ‘n wie in die oog: is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Jesus se antwoord is ‘n verdere regstelling. Hy wys die apostels op wat die Here eeue tevore al aan sy volk bekend gemaak het: Ek maak jou ‘n lig vir die nasies sodat die redding wat Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik (Jes 49:6). Natuurlik is ons nie Jode nie. Ons trap egter maklik in dieselfde slaggat as hulle. Ons het in God se genade die verlossing ontvang wat Christus bewerk het. Ons dink daarmee dat alles afgehandel is. Ons saak is reg. Ons is nou burgers van die koninkryk van God. Asof dit ook God se missie was om dit te verseker. In werklikheid is God se missie dat die redding wat Hy bewerk van ons af verder moet gaan. Dit moet mense bereik wat nog nie bereik is nie. Die verlossing wat Hy bewerk moet mense tot aan die uiterste van die aarde bereik.

Hoe?

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees … (Hand 1:8). Jesus stel God se missie vir sy apostels en vir ons: Maar julle … Eers is die hoe aan die orde: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom … Vir die uitvoering en uitleef van die missie van die kerk het die apostels en ons krag nodig. Jesus praat hier van die Gees se koms oor hulle as iets wat in die toekoms sou gebeur. Dit het op Pinksterdag gebeur (Hand 2). Dieselfde Petrus wat voor die kruisiging met ‘n eed ontken het dat hy Jesus ken (Matt 26:74), het op Pinksterdag onverskrokke opgestaan en Jesus as die Messias verkondig. Van hierdie krag vertel die apostel Paulus ook vir die jongman, Timoteus: Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing (2 Tim 1:7).

… julle sal my getuies wees … so het Jesus gesê. Hy gebruik ‘n woord uit die regswêreld. In ‘n hof kan ‘n mens net getuig van wat jy self gesien, gehoor, of persoonlik ervaar het. Hoorsêgetuienis is onaanvaarbaar. Die apostels se roeping was om te getuig van dit wat hulle gesien en gehoor het. Johannes spel dit in soveel woorde uit: Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle … (1 Joh 1:3).

Die apostel Paulus wys die gemeente in Korinte daarop dat Jesus in die sentrum staan van wat hy en ander aan hulle verkondig het: Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna … (1 Kor 15:3 – 5). Die werklikheid van Christus se dood en opstanding is die inhoud van ware getuienis.

Skrifverklaarders wys ons daarop dat Jesus se laaste woorde aan die apostels beide ‘n toesegging as ‘n opdrag is. Julle sal my getuies wees is Lukas se weergawe van die sendingopdrag in Matt 28:19, 20.

Ook ons is getuies van Jesus – ons het ook die opdrag om van Hom te getuig. Ons moenie van hoorsê getuig nie, maar oor wat ons proefondervindelik op grond van God se Woord weet Christus vir ons gedoen het. Die Heilige Gees wat in ons woon en werk (Rom 1:9) laat ons die boodskap van die Woord in geloof vir onsself toeëien. Hy gee ook aan my en jou die krag om getuies vir Christus te wees. Ervaar jy die krag van die Gees in die vervulling van jou missie om Christus te verkondig as Verlosser en Here?

Waar?

Ons het reeds gekyk na Jesus se regstelling van die ou opvatting onder die Jode dat die redding net hulle, die volk van God van die ou bedeling in die oog het. Ons het reeds gesien dat hulle die boodskap van die profeet Jesaja vergeet het. Jesus sluit hierby aan wanneer Hy bekend maak waar sy kerk moet getuig: in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Jerusalem was die sentrum van die godsdiensoefening van die Jode. Dit was die plek waarheen hulle gegaan het vir al die feeste van die Ou Testament. Daar moes die evangelie van die koninkryk weerklink.

Dit moes egter verder gaan, die hele Judea moes in fokus kom. Die volgende fase moes Samaria wees, die plek waar die gemengde bevolking, die mense wat voorwerp van die Jode se veragting was. Jesus sluit die waar af met die woorde wat God reeds deur sy profeet Jesaja bekend gemaak het: die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8, Jes 49:6). Ons moenie besluit ons het die laaste grens bereik met ons taak om van Christus te getuig nie. God se missie is die uiteinde van die wêreld.

Dat die apostels dit so verstaan het, sien ons juis in die res van die boek handelinge. Hulle het letterlik stap-vir stap Jesus se opdrag as die program vir hulle werk uitgevoer. In Hand 2 – 7 word die evangelie uitgedra in Jerusalem; in Hand 8 – 9 in Judea en Samaria en in Hand 10 – 28 kring hulle getuienis stelselmatig wyer uit – uiteindelik tot in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk. Vandaar kon die hele destydse wêreld die blye boodskap hoor: Jesus Christus is die Verlosser van sondaars; Hy is die Here en Koning oor almal.

Slot

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. In watter mate is dit ook jou missie as lidmaat van die gemeente? ‘n Veel belangriker vraag is: Klop jou missie as gemeentelid en ons missie as gemeente met God se missie?

Wat ons as gemeentelede en as gemeente sê en doen, moet klop met Jesus, die Here en Koning van die kerk, se wil en voorskrifte. In ons teks kry ons antwoord op die vrae: oor ons missie en God s’n: wanneer, wie, hoe en waar? God se missie is duidelik: gelowiges is geroep om te verkondig dat Christus die dood oorwin het. Ons moet in ons omgewing begin, maar onthou God se missie is gerig op die uithoeke van die wêreld. My en jou missie moet met God s’n klop.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 01 24) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *