(2016 01 17 1e) Die Here sê Ek stuur jou Ek is by jou Rigt 6 v14 en 16 ♪

Ons missie as gemeente is: Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg.

n Mens kan vir jouself die vraag stel: is ek regtig geskik om Jesus te volg? Wanneer is ek reg daarvoor dat die Here my as instrument kan gebruik?

  • Moet ek 16, of 25, of 40 jaar oud wees?

  • Moet ek reeds ’n groot mate van volwassenheid in die geloof bereik het?

  • Meer persoonlik: is ek ’n geskikte werktuig?

Die Here gee vir ons ’n duidelike antwoord in ons fokusgedeelte. Ons tema: Die Here sê: Ek stuur jou … Ek is by jou. Hy lig die sluier oor die geheim daarvan dat ’n mens ’n werktuig in sy hand kan wees. Voordat ons die geheim bekyk, is dit nodig dat ons eers kyk na die redes waarom die vraag ontstaan: is ek die regte persoon?

Redes vir die vraag: is ek geskik om ‘n instrument vir die Here te wees?

Daar is twee redes in ons teks vir hierdie vraag:

‘n Mens sien nie dat die Here by jou is nie

Die Here het sy volk uit Egipte verlos. So het hy die belofte aan hul voorvader, Abraham, nagekom. Hy het ook sy belofte nagekom om die land vir Abraham se nageslag te gee. Elke stam het op sy eie grondgebied gaan bly. Na 40 jaar in die woestyn het hulle die grond benut, uit die opbrengs daarvan geleef.

Hulle het verkeerd begin doen. Hulle het van die Here vergeet.

Die Midianiete het op die toneel verskyn. Hulle het die Israeliete se oeste vernietig, hulle vee doodgemaak en die land gestroop. Die Israeliete het in grotte op ontoeganklike plekke gaan bly.

Die Israeliete sou seker kon vra: waar is die Here ons God wat hierdie land vir ons gegee het? Gideon vra dit ook (Rig. 6:13). Die antwoord is gegee: Hy (die Here) het hulle sewe jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete (Rig 6:1e).

Die volk se nood het hulle leer bid: toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp (Rig. 6:6e). Dit alles gebeur omdat die Here sy volk, sy kerk, sy kind, nie toelaat om van Hom vervreemd te raak nie. Die almagtige God het die heidene, die Midianiete, instrument in sy hand gemaak om sy volk te help onthou, om hulle sover te kry om weer te bid.

Ons moet weet: die Here staan in ’n dinamiese verhouding met ons. Hy het een doel voor oë: dat ons leef as sy kerk, dat elkeen van ons ook leef as sy kind. Wanneer die kwaliteit van ons verhouding met Hom tekortskiet, stel Hy alles in die werk om dit beter te maak. Daarom ervaar ons sy tugtiging. Hy wil ons sover kry om, weg van die kwaad en sonde af, na Hom te draai. Wanneer ’n mens van Hom vergeet, sorg Hy dat jy onthou.

Die Here hoor, net soos vroeër in Egipte, sy volk se hulpgeroep. Hy tree ook op. Hy self kom roep Gideon om die volk uit die hand van die Midianiete te verlos.

Menslike oordeel verskil van God s’n

Destyds het die boere die koring op die dorsvloer gedors. Die dorsvloer was gewoonlik op ’n hoogte geleë. As daar baie koring was, het die boer ’n os ingespan wat die koring uitgetrap het. As die wind opsteek, het die boer die koring en kaf met ’n graaf opgetel en die lug ingegooi. Die wind het die ligte kaf weggewaai en die swaarder koringpitte het terug op die dorsvloer geval.

Ons fokusgedeelte teken ’n heeltemal ander prentjie. Gideon is besig om koring uit te slaan. Daar was nie genoeg om ’n os in te span nie. Die osse wat daar was, is weggevoer. Onthou, die Midianiete het die land gestroop. Hy doen dit in die parskuip, die plek waar druiwe getrap en die sap opgevang is om wyn van te maak, wat in die laagte geleë was. Geen Midianiet moes hom sien nie.

Waar hy koring in die parskuip uitslaan, het die engel van die Here met Gideon gepraat: Die Here is by jou, dapper man! Gideon vra toe waarom die volk se omstandighede so haglik is as die Here by hulle is. Die Here het een antwoord vir Gideon – tog antwoord Hy nie Gideon se vraag nie: “Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!” ’n Man wat by die parskuip vir die vyand wegkruip dapper? Moet hy in die krag wat hy het, die volk van God uit die mag van die Midianiete gaan red?

Gideon sê dat die Here by die verkeerde adres uitgekom het. Hy sê dat hy self die geringste is onder die geringes. Soos Moses sê Gideon vir die Here: Ek is nie as werktuig geskik nie.

Die Here maak nooit ‘n fout nie. Hy gebruik mense in sy diens. Elkeen wat hy vir besondere taak roep, is ’n unieke mens met beide bepaalde gawes en beperkinge. Hy roep wie Hy wil. Hy roep mense soos ek en jy. Toe Jesus by geleentheid Petrus opdrag gee om Hom te volg, het Petrus na Johannes gewys en gevra: wat van hom. Jesus se opdrag was: Volg jy My (Joh 21:22). Die Here sien ’n mens raak, soos wat Hy jou kan maak.

Kan jy aanvaar dat die Here met dieselfde oë na jou kyk? Wil Hy jou as ouderling of diaken gebruik, as kategeet, as kinderbegeleier, as kleingroeplid of -leier, instrument in sy hand – ook in hierdie gemeente? Hy wil jou wat nog jonk is en jy wat al oud is, in hierdie gemeente en omgewing in sy diens gebruik.

Twyfel jy daaraan? Dink jy: die Here kan nie regtig vir my gebruik nie? Aanvanklik het Gideon ook getwyfel. In sy twyfel en onsekerheid was hy ’n struikelblok in die verlossing wat die Here op daardie tydstip aan sy volk wou skenk.

Tog weet ons dat Gideon uiteindelik wél ’n instrument in die Here se hand was om die Midianiete se mag te breek en sy volk te bevry.

Die geheim daarvan dat ek ’n instrument in die Here se hand kan wees

Wat is die geheim daarvan Gideon hierdie groot roeping vir ’n klein mannetjie uitgevoer het? ’n Mens sou kon sê dat hy, ten spyte van sy aanvanklike kritiese vrae, tog gewillig was om dit te doen.

Die Here werp in sy Woord ook lig op Gideon se gewilligheid. In die hoofstuk oor die geloofshelde lees ons oor mense soos, onder andere, Gideon: Deur die geloof het hulle … in swakheid krag ontvang, (hulle) was sterk in oorlog en het die leërs van vreemdes op die vlug gejaag (Heb 11:33, 34). Ons kleingeloof en ongeloof verlam ons dikwels in die uitvoer van ons roeping. Glo eenvoudig: die Here wat roep, is getrou, Hy sal dit doen.

Tog moet ek en jy verby Gideon kyk om die groot geheim, die ware geheim te ontdek. Hierdie geheim is die engel en die Here self se woorde aan Gideon. Toe die Engel van die Here aan hom verskyn, sê hy vir Gideon: Die Here is by jou, dapper man (Rigt 6:12). Later gee die Here self vir hom die versekering: “Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie” (Rigt 6:16).

By geleentheid het die Here vir Moses gesê dat Hy nie verder met sy volk wou saam trek nie. Moses het gesê: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. [ … ] Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde.” (Eks 33:15, 16). Dawid sing in sy oorwinningslied: Met u hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie (Ps 18:30).

Die groot geheim dat ek jy jy groot dinge doen, is dat die Here by ons is. Dit geld nie net vir Gideon! Nee, voor sy hemelvaart het Christus twee beloftes gemaak:

  • Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20e). Die verheerlikte Christus, Hy wat die Satan, die sonde en die dood oorwin het, is by ons. Ons moet in die geloof opkyk en raaksien wie ons roep, wie ons stuur, wie ons verseker dat hy by ons is.

  • julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees (Hand 1:8). Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort (Hand 2). Sedertdien woon en werk die Heilige Gees in elkeen wat glo dat Christus sy Verlosser is (Rom 8:9). Deur die Heilige Gees gee die Here ons die krag en toerusting om te kan doen wat Hy van ons verwag. Wees bereid om die leiding van die Heilige Gees te volg.

Slot

Ons missie as gemeente is: Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg.

n Mens kan jouself afvra: is ek regtig geskik om Jesus te volg? Is ek ’n geskikte werktuig?

Dit is menslik om aan jouself te twyfel. Moet egter nooit twyfel aan die vermoë wat God het om jou in sy diens te gebruik nie.

Christus het na die hemel toe opgevaar, van waar Hy oor alles en almal regeer. God het sy Heilige Gees, die ander Trooster, gestuur om by ons te wees, ons toe te rus vir ons roeping en ons te lei om dit te vervul. Ons moet die leiding van die Heilige Gees volg.

Doen ons dit, gebruik ook ek en jy, soos Gideon, die geheim van ware roepingsvervulling. Dan is ook ek en jy ’n besondere instrument van Hom wat ons verseker in die woorde van ons tema: Ek stuur jou … Ek is by jou!

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 01 17) Die Here se Ek stuur jou – Ek is by jou Rigt 6 v11tot16

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *