(2016 01 03 1e) Ons en ons kinders het ‘n toekoms Jer 31:17 ♪

Ekonome en politieke kommentators waarsku: 2016 gaan ‘n baie moeilike jaar wees. Politieke besluite teen die einde van 2015 en die gevolge van die ernstige droogte gaan ons laat swaarkry. Volgens berigte is die matriekslaagsyfer laer. Studente gaan terug universiteit toe – die universiteitsfooie bly dieselfde as verlede jaar. Is dit volhoubaar? Werkloosheid bly kommerwekkend hoog. Die situasie in die Vaaldriehoek lyk duister.

Dit is natuurlik om in sulke omstandighede te vra: “Wat hou die toekoms in?” of selfs: “Het ons en ons kinders ’n toekoms?”

Die Here antwoord in ons teks: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag. Dit is die Here se belofte aan sy volk in ballingskap. Hulle hoor dus in uiters moeilike omstandighede die Here se belofte. Hulle en ons kan dit glo, omdat die Here God, die Almagtige, die getroue God van die verbond, dit verseker. Daar is ook ‘n ander kant. Die Here stel aan my en jou die eis: bewandel die pad van bekering.

    1. Die Here, die Almagtige, die God van die verbond verseker ons toekoms

Die omstandighede waarin God se volk hulle bevind het toe God die belofte van ‘n toekoms vir hulle nageslag gemaak het, is vir ons van belang. ‘n Groot deel van die volk was al as ballinge in Babel. In koning Sedekia se regeringstyd het nog ‘n groep op die punt gestaan om in ballingskap na Babel weggevoer te word. Trouens, pas in Jer 28 het die profeet Jeremia vir Gananja, wat te kenne wou gee dat daar geen ballingskap sou wees nie, as valse profeet ontmasker. Jeremia het die woord van die Here aan Gananja oorgedra: Jy het houtjukke stukkend gebreek. In plaas daarvan sal jy ysterjukke dra. Pas in Jer 29 het die Here se woord per brief aan die ballinge gekom: Bou vir julle huise en bewoon dit, lê vir julle tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. En asof dit nie genoeg is nie: Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir hierdie stad, want sy belange is ook julle belange (Jer 29:5-7).

Nieteenstaande die ballingskap wat hulle voorland was, verseker die Here sy volk: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag. Sy belofte destyds het dus nie beteken dat sy volk en hulle nageslag net voorspoed sou beleef nie. Dit was juis ‘n belofte in die konteks van die ballingskap. God se belofte in ons teks beteken natuurlik ook nie dat ons kinders van swaarkry gevrywaar sal word nie; ook nie dat ons kan glo dat dit elke dag met elkeen van ons kinders voor die wind sal gaan nie. Nee, soos wat die volk in Jeremia se tyd in hulle moeilike omstandighede die versekering ontvang het, ontvang ook ons wat bely dat ons aan die Here behoort, sy versekering in ons eie onseker en moeilike omstandighede.

Waarom kon die volk van God van Jeremia se tyd en ons – volk van God vandag – hierdie versekering aangryp dat daar vir ons nageslag ’n toekoms is? Die Here sê oor sy volk in ballingskap: Ek was gretig om hulle uit te ruk en af te breek, om hulle plat te slaan en te vernietig, om rampe oor hulle te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en te plant, sê die Here (Jer 31:28 – 29). God wat sy volk weens hulle sondes en oortredinge in ballingskap laat wegvoer het, was ook die God wat hulle weer sou terugbring. Dit is dus duidelik: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag, omdat die Here God, die Almagtige, dit verseker. Hy wat eise aan ons stel en waaraan ons nie gehoor gee nie, Hy wat ons tugtig vanweë ons oortredinge, Hy bly nie kwaad nie. Ja, saam met die Psalmdigter kan ons as kinders van die Here, ook vandag sing: Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie (Ps 103:9).

Waarom bly die Here nie toornig nie? Waarom vergewe Hy sy volk hulle oortredinge? By monde van sy profeet gee die Here ons ’n kykie in sy hart. Luister wat sê Hy: Efraim is nie my troetelkind nie, ’n kind in wie Ek My verlustig nie, en tog, elke keer as Ek hom bestraf, dink Ek met hartseer aan hom, want Ek het hom baie lief, sê die Here (Jer 31:20).

Daar is ’n toekoms vir jou nageslag, omdat God hulle regtig liefhet. Jongmense, daar is ’n toekoms vir julle, omdat God julle regtig liefhet. Luister na die versekering: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (Joh 3:16). Ja, ons wat sondaars is, kan en mag, danksy die genade van God wat Hy in Christus aan ons bewys, glo dat ons en ons nageslag ’n toekoms het. Ons lees: … God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Rom 5:8).

Jesus Christus is by uitstek die bewys van God se liefde aan ons. Sy kruisdood is ook die bewys by uitstek dat ook ons vandag troos kan put uit die Here God se versekering uit die mond van die profeet Jeremia: Ek het hom baie lief, sê die Here.

Ons en ons nageslag het selfs in moeilike omstandighede en in onseker tye ‘n toekoms, omdat die Here ons God ons liefhet. Hy die Almagtige, die God wat altyd getrou is, wat altyd sy verbond getrou nakom, verseker dat ons en ons nageslag ‘n toekoms het.

    1. Bewandel die pad van bekering

Maar wat dan van ons sondes? Wat dan van ons sondige aard? Wat van al die versoekings? Ja, ons gee aan die versoekings toe. Van tyd tot tyd struikel elkeen van ons en val selfs diep in die sonde.

Ons teks laat blyk dat die Here ons ook sal bestraf en tugtig. Hy laat ons dus nie toe om eenvoudig op die ou pad, die pad van sonde, opstand en ongehoorsaamheid te volhard nie. Hy kanselleer nie met sy versekering eenvoudig die gevolge wat sy volk vir hulle sonde moes dra nie.

Die Here praat met sy volk waarvan ‘n groot groep al in Babel was en ‘n volgende groep op pad soontoe. Hulle moes Babel toe vanweë hulle sonde en opstand. Die Here gee by monde van sy profeet die opdrag: Rig vir jou padwysers op, bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die grootpad, op die pad wat jy moet loop. Kom terug, Israel, kom terug na jou stede toe (Jer 31:21).

In die lewe van die kind van die Here sal daar altyd sonde wees. Sonde het tot gevolg dat die Here ook sy ongehoorsame kinders tugtig. Tog is die laaste woord wat oor God se kinders gespreek word nie die woord van hulle sondes en die Here se tugtiging daarvan nie.

Nee, in sy genade en liefde neem die Here die hart van klip uit ons binneste en vervang dit met ’n vleishart. In sy genade verander die Here ons harte deur sy Gees en daarom begin ons ook om hoe langer hoe meer die sonde te haat en daarvan weg te vlug. In sy genade werk die Heilige Gees hoe langer hoe meer nie net die wil tot ware gehoorsaamheid in ons harte nie, maar lei Hy ons ook om tot die daad oor te gaan – om ’n lewe van gehoorsaamheid te lei.

Jy sal soms vreemde paaie bewandel en daarom ook ervaar dat die Here jou as gevolg daarvan tugtig. Wanneer jy dit ervaar, gee gehoor aan die opdrag: … rig vir jou padwysers op, bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die grootpad, op die pad wat jy moet loop.

Uiteindelik is daar maar vir ons, kinders van die Here, een moontlikheid oop en dit is om terug te keer – terug te keer na die Here toe! Ons moet sy pad vir ons weer in die oog kry; ons moet let op die padwysers en rigtingborde terug na Hom toe – terug tot gehoorsame onderwerping aan sy wil vir ons lewe. Die pad van bekering is die pad waarlangs ons en ons kinders beleef dat daar vir ons ’n toekoms is.

Ons moet weet: Die een wat onbekeerd is, is een sonder toekoms, sonder hoop. Dit is egter omdat die Here vir sy kinders ’n wonderlike toekoms voor oë het, dat dat die Here ook bestraf en tugtig. Dit is om ons daardie toekoms te laat beërwe, dat Hy ons wat sondaars is, telkens weer oproep tot bekering

Op die oog af vernietig die Here se tugtiging ons. In werklikheid dien dit ons tot verlossing. Deur sy ongehoorsame kinders te tugtig, herstel die Here God in sy genade weer die band tussen ons en Hom.

Die terugkeer van die volk van God uit die ballingskap na die beloofde land is ’n wonder. Die terugkeer tot God van elkeen van sy kinders wat die pad byster geraak het, is ’n ewe groot wonder. God skep iets nuuts. Hy maak van sondaars soos ons nuwe mense.

Dit kan ons danksy sy genade, glo. Dit kan ons ook, danksy sy genade, bely.

    1. Slot

Vir 2016 lyk die situasie in ons land en spesifiek in die Vaaldriehoek duister. Dit is natuurlik om in sulke omstandighede te vra: “Wat hou die toekoms in?” of selfs: “Het ons en ons kinders ’n toekoms?”

Die Here antwoord in ons teks: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag. Dit is die Here se belofte aan sy volk in ballingskap. Hulle hoor dus in uiters moeilike omstandighede die Here se belofte. Hulle en ons kan glo: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag, omdat die Here God, die Almagtige, die getroue God van die verbond dit verseker. Tog stel die Here aan jou die eis: bewandel die pad van bekering. Mag Hy ons deur sy Gees op daardie pad lei.

AMEN
Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: http://gkvocoza.ipage.com/wp-content/uploads/2016/01/(2016%2001%2003)%20Ons%20en%20ons%20kinders%20het%20’n%20toekoms%20Jer%2031%20v17.pdf

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *