(2015 12 27 2e) Die Kindjie bestem tot ‘n val en ‘n opstanding Luk 2 v34 ♪

Die engele het in die nag van Jesus se geboorte gesê: Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” (Luk 2:14). Sommige mense hoor: vrede op aarde, punt. Die gedeelte wat praat van mense in wie Hy ‘n welbehae het, pas nie. Hulle gooi hierdie sinsnede weg.

Hulle gooi daarmee, by wyse van spreke, die hemelpoorte wyd oop. Hulle doen dit vir Jood en Moslem, vir filantroop en groene, vir gay en ateïs, vir vrome en goddelose, vir egbreker en rower, dief en moordenaar Almal moet eenvoudig weet hulle is, soos hulle is, welkom.

Vandag klink Simeon se profesie vir sulke mense onverdraagsaam, fundamentalisties. Dit is ‘n vals noot in die simfonie van verdraagsaamheid.

Tog was hierdie profesie destyds geldig en bly dit geldig. Jesus is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding. Die evangelie staan dikwels reg teenoor ons voorkeure en oortuigings. Dit gee daarom aanstoot aan wie glo en ook aan diegene wat nie glo nie. Ons moet nooit poog om die aanstoot van die evangelie weg te wens of weg te verklaar nie. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons die aanstoot van die evangelie handhaaf soos God wil.

Ons tema: Die Kindjie bestem tot ‘n val en ‘n opstanding. Ons sien: (1) Jesus – ‘n val en ‘n opstanding vir baie in die volk; (2) Jesus – ‘n teken wat weerspreek word.

Jesus – ‘n val en ‘n opstanding vir baie in die volk

Ons teksgedeelte speel hom af toe Josef en Maria een en veertig dae ná Jesus se geboorte volgens die opdrag van Lev 12 na die tempel in Jerusalem toe gegaan het, sodat sy godsdienstig gereinig kon word.

Terwyl hulle daar was, het die bejaarde profeet, Simeon, hulle teengekom. Hy sê vir Maria: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding vir baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word (Luk. 2:34 – 35). Maria hoor: Jesus bring skeiding. Hy is tot ‘n val. Hy is ook tot ‘n opstanding.

Jesus het dit self so verstaan. Hy het by geleentheid gesê: Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek …Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, Ek sê vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar vyf mense in een huis onderling verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie. Hulle sal verdeeld wees: vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder (Luk. 12:49, 51 – 53). Later antwoord Hy die Fariseërs se vraag oor die koninkryk só : Ek sê vir julle: Dan sal twee mense op een bed slaap, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal koring maal, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word (Luk. 17:34, 35).

Natuurlik staan Jesus Christus se koms in die teken van die liefde, barmhartigheid, ontferming en genade van God. Ja, Hy het gekom om sondaars te verlos, om hulle heil in tyd en ewigheid te bewerk.

Tog moet ons weet dit is net die een kant van die saak. Ons het met die lewende, heilige God te make. Voor Hom staan ons in al ons naakte sondigheid. Voor Hom verdien ons niks nie. Hy is nie net die God van verlossing en genade nie. Hy is ook die God van toorn en oordeel.

Sommige Christene wil vandag die hemelpoorte wyd oopgooi. Hulle wil Jood en Moslem, filantroop en groene, gay en selfs ateïs, , vir egbreker en rower, dief en moordenaar verwelkom. Hulle beoordeel Simeon se profesie as onverdraagsaam, fundamentalisties. Dit is ‘n vals noot in die simfonie van verdraagsaamheid. Hulle aanvaar die profesie dat Jesus bestem is tot ‘n opstanding. Hulle trek ‘n streep daardeur dat Jesus ook bestem is tot ‘n val. Volgens hulle is God die God van genade en verlossing, maar nie van toorn en oordeel nie. God moet inpas binne die grense van hulle denkraamwerk oor Hom – nie soos Hy is nie.

Die evangelie swem dikwels stroomop, teen ons voorkeure en oortuigings in. Dit gee daarom aanstoot aan diegene wat nie glo nie, en heel dikwels ook aan diegene wat wél glo. Die pogings wat mense vandag aanwend om die aanstoot van die evangelie weg te wens of weg te verklaar, is uiteindelik vrugteloos. God verander nie om by die gees van elke tydvak aan te pas nie. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons die aanstoot van die evangelie hanteer soos God wil.

Daar kom ‘n stadium waarop die lewende God vir die volhardende sondaar sê: “Laat jou wil geskied”; ‘n stadium waarop Hy sy genade en sy Gees van die goddelose onttrek. Hy is God.

In ons teks staan die Jode, ook die stam waaruit Dawid kom, voor ‘n waterskeiding. Weereens sal daar vir hulle geleentheid wees om òf in hulle sonde en ongeloof te volhard, òf te glo dat Jesus die verwagte Messias is wat sy volk sal verlos – nie onder die Romeinse heerskappy uit nie, maar uit die sonde en ellende waarin hulle hulself gedompel het.

Volgens die woord van die vrome Simeon daar in die tempel in Jerusalem plaas God sy Seun, Jesus, só te midde van die Joodse volk, dat Hy sal veroorsaak dat baie, ooreenkomstig sy wil, sal val en verlore gaan. Dit is die geval van diegene wat volhard daarin om God se genade in Christus te verwerp (Mark. 16:16; Jes. 8:14; Matt. 21:42, 44; Rom. 9:33).

Hulle het immers die openbaring van God in die Ou Testament ontvang. Aan hulle het die Here belowe dat Hy tot in ewigheid toe hul God sal wees. Aan hulle het Hy ook die eis gestel dat hulle getrou aan sy verbond, tot die eer van sy Naam moet leef. Hulle het halsstarrig geweier om uit hierdie beloftes te leef; om aan hierdie eise van die troue Verbondsgod gehoor te gee.

Hier, toe Jesus nog maar ‘n baba is, laat Simeon blyk dat die grootste deel van Israel nie straffeloos kan voortgaan om God se liefde te vertrap en sy verbond van genade te minag nie. Die Here het ‘n punt bereik met hierdie ongelowiges uit sy volk dat Hy vir hulle sê: Laat julle wil dan geskied. Hy bepaal dat hulle nie sonder ernstige gevolge kan voortgaan om sy Seun te verwerp nie.

Weet verseker, wanneer Christus met sy genade en verlossing by jou kom, het dit beslissende betekenis vir jou: òf jy dien Hom, ons Here en Koning, heelhartig en gehoorsaam, òf jy aanvaar nie dat Hy seggenskap het oor jou lewe nie; òf jy glo in Hom en lewe; òf jy weier om te glo en gaan verlore. Solank iemand in ongeloof en ongehoorsaamheid volhard, gaan so een verlore.

Wanneer God deur Christus sy aangesig oor ons laat skyn en sy liefde en genade op ons uitstort, moet ons dit gelowig en dankbaar aanvaar en daaruit leef. Wie dit nie doen nie, kan seker wees dat God sy toorn en oordeel oor hom of haar sal uitmeet.

Jesus – ‘n teken wat weerspreek word

Simeon noem die Seun ‘n teken, omdat sy persoon en werk sal staan in die teken van verlossing vir Israel en inderdaad mense uit alle volke (Luk 2:32). Baie mense uit die volk Israel sal hierdie teken sien en alles wat Hy be-teken, maar sal volhard in hul weiering om Hom gelowig te aanvaar vir Wie Hy is: die enigste en volkome Verlosser. Selfs die meerderheid van die volk sal Hom as Messias verwerp.

Aan die ander kant blyk God se trou, blykens Simeon se woorde, ook daaruit dat baie uit Israel sal opstaan en gered word. Dit is diegene wat deur die genade van God oorwin word, wat God dan uit die dood laat opstaan in ‘n nuwe lewe (Ef. 2:5, 6).

God hou juis deur die redding van baie van sy volk wat oor die jare heen ontrou aan Hom was, sy beloftes in stand. Die getal van die oorblyfsel van sy volk wat Hy, volgens die profete gesê het, gered sal word, is diegene wat Jesus gelowig as enigste en volkome Verlosser sal aanvaar.

Saam met diegene wat die Here uit die heidendom as sy kinders uitverkies het, sal hierdie Jode die volle getal uitmaak van diegene wat op grond van Jesus Christus se verdienste verlos word; van diegene wat vir ewig by God sal woon.

Ook ons wat pas Kersfees gevier het en wat die Kersfeesboodskap gelowig aanvaar, maak deel uit van hierdie baie wat deur Jesus Christus verlos is.

Ook vandag kom mense te staan voor die Jesuskind. Ook ons het vandag, deur die aanhoor van die Woord van die Here, voor Hom te staan gekom. Wanneer ‘n mens voor Christus te staan kom, kan dit nie anders nie, sy gesindheid kom aan die lig.

Teenoor Jesus Christus kan ‘n mens nie anders nie, as om standpunt in te neem. Óf jy glo in Hom en wéét dat jy lewe – tot in ewigheid toe lewe; óf jy glo nie en wéét dat, solank jy in die ongeloof volhard, nie die lewe nie, maar die dood vir jou wag. Óf jy glo en leef in gehoorsaamheid aan Jesus Christus ons Here en Koning, of jy glo nie en volhard in ‘n lewe van ongehoorsaamheid.

Die woorde van Simeon oor die Christuskind in ons teks stel dit onomwonde: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding vir baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word (Luk. 2:34).

    1. Slot

Mense wil steeds die boodskap van die engele in die geboortenag van Jesus hoor: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” (Luk 2:14). Hulle hoor: vrede op aarde, punt.

Mense gooi die laaste sinsnede weg. Hulle gooi daarmee, by wyse van spreke, die hemelpoorte wyd oop. Hulle doen dit vir Jood en Moslem, vir filantroop en groene, vir gay en selfs ateïs, vir egbreker en rower, dief en moordenaar Almal moet eenvoudig weet hulle is, soos hulle is, welkom.

Vandag klink Simeon se profesie vir sulke mense onverdraagsaam; fundamentalisties. Volgens hulle klink dit na ‘n vals noot in die simfonie van verdraagsaamheid.

Tog was hierdie profesie destyds geldig en bly dit geldig. Jesus is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding. Die evangelie staan dikwels reg teenoor ons voorkeure en oortuigings. Dit gee daarom aanstoot aan wie glo en ook aan diegene wat nie glo nie. Ons moet nooit poog om die aanstoot van die evangelie weg te wens of weg te verklaar nie. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons die aanstoot van die evangelie handhaaf – God het aan ons bekend gemaak: Jesus is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: http://gkvocoza.ipage.com/wp-content/uploads/2015/12/(2015%2012%2027)%20Die%20Kindjie%20bestem%20tot%20’n%20val%20en%20’n%20opstanding%20Luk%202%20v34.pdf

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *