(2015 12 27 1e) Bevry tot diens aan God en aan Christus Jer 30 v8tot9 ♪

Regeringsbesluite raak gewoonlik een of twee groepe. Selde raak dit almal in die land. In die laaste maand is jonk, middeljarig en oud; ryk, middelklas en arm, werkendes, werkloses en pensioenarisse intens geraak deur pres Zuma se eierdans rondom die minister van finansies. Die #ZumaMustFall-veldtog het momentum opgetel en weer in die feestyd begin taan. Die reaksie van die regerende party laat ‘n mens wonder: is daar hoop?

Die Jode in Babilon het hierdie gevoel geken. In ons teks sê die Here God vir hulle: Daar is hoop. Hy gaan hulle bevry. Destyds het die bevryding behels dat die ballingskap tot ‘n einde sou kom. Dit was ‘n voorspel tot die groot bevryding uit die mag van die sonde wat God deur Christus bewerk het.

Die gevolg van God se bevryding is dat diegene wat bevry is, Hom, sowel as die nasaat van Dawid, Jesus Christus, dien.

Ons tema vanoggend: Bevry tot diens aan God en aan Christus. Ons let op: (1) Die Here bevry sy onderdrukte volk; (2) Sy volk dien Hom en Christus

Die Here bevry sy onderdrukte volk

Die Here gee aan die begin van hierdie hoofstuk aan Jeremia die opdrag: Skryf alles wat Ek met jou gepraat het, in ‘n boek (Jer 30:2). Die opdrag om alles in ‘n boek op te teken, kan aantoon: Alles gaan nie sommer gou gebeur nie.

Iewers, in moontlik die verre toekoms, gaan God sy ryk op aarde hervestig. ‘n Tyd van angskrete, vrees en onvrede lê vir God se volk voor. Hierdie moeilike tyd is die geboorteproses van die hervestiging van God se ryk. Soos met ‘n geboorte kom die angs en pyn tot ‘n einde. Bevryding, veiligheid en vrede gaan aanbreek.

Dit gaan nie die gevolg wees van historiese evolusie of politieke besluite nie. Dit gaan die resultaat wees van die Here God se regstreekse ingryping. Hy gaan die wonder van herstel bewerk. Hy kan dit doen, omdat Hy die wêreldgeskiedenis beheer. Hy noem Homself: die Here, die Almagtige. Die Here, die almagtige God, se soewereine handelinge loop soos ‘n goue draad deur die Skrif. Die Bybel begin en eindig daarmee. Op die eerste bladsy staan geskryf: In die begin het God die hemel en die aarde geskep (Gen 1:2). In die tweede laaste hoofstuk lees ons: Kyk, Ek maak alles nuut (Open 21:5).

Die toekoms van die wêreld, die toekoms van die kinders van die Here is nie in die hande van ‘n despotiese politikus of van ‘n dinamiese hervormer nie. Die Here, die Almagtige, bepaal die toekoms. Hy het die eerste en die laaste woord (Jer 30:8).

Ons teks lui: Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal Ek die juk van die vyand afgooi van julle nekke af en julle vry maak (Jer 30:8). Hy gebruik ‘n beeld wat vroeër in die boek gebruik is. Die Here het Jeremia opdrag gegee: Maak vir jou jukke met skeie en stroppe en sit een daarvan op jou nek (Jer 27:2). Die ander jukke met skeie en stroppe moes Jeremia vir koning Sedekia van Juda en sy bondgenote, die konings van Edom, Moab, Ammon, Tirus en Sidon gee met die opdrag dat, wou hulle lewe, hulle onder die juk van die koning van Babel moes buig en hom moes dien. Die jukke met skeie en stroppe was dus simbolies van die heerskappy van Babel oor hulle. Babel se heerskappy was God se wil. Sy volk en hulle bondgenote moes die Here se beslissing aanvaar en onder die juk van Babel buig.

Die Here God beloof in ons teks ‘n dag, iewers in die toekoms, waarop Hy alles gaan verander. Hy gaan die juk van Babel, die vyand van sy volk, afgooi. Hy gaan sy volk bevry. Hy is die Here, die Almagtige. Hy kan dit doen. Hy beloof Hy gaan dit doen.

Sy volk moenie hulle heil soek in bondgenote, in politieke en militêre strategieë nie. Hulle heil lê in die Here en in sy handeling. Hy bevry sy volk.

Die Here beloof vir sy volk: Daar is hoop! Julle het ‘n toekoms! Hy sorg vir hulle toekoms.

In ons teks geld dit die tweestammeryk, Juda, wat volgens God se belofte uit ballingskap bevry sou word en weer na die beloofde land sou terugkeer. Hulle moes op die Here wag. Ook ons wat die besluit van ons president aan die lyf gevoel het, moet weet: nie die president nie, nie politieke partye nie, maar die Here, die Almagtige, bepaal ons toekoms. Ook ons moet op die Here wag.

Die bevryding uit die ballingskap wat God in ons teks beloof het, was ‘n voorspel tot die groot bevryding uit die mag van die sonde wat God deur Christus bewerk het. God bewerk steeds die bevryding van iemand wat in die slawebande van die sonde vasgevang sit. Hy maak vry, Hy verlos. Hy doen dit in en deur sy Seun.

Die Here God handel steeds. Die vraag aan my en jou adres is: sien jy God se handelinge in die politieke gebeure in die wêreld, in ons land, in die kerk, in mense, ook in jou? Laat ons die Here bid om deur sy Gees ons oë oop te maak om te sien dat Hy in die geskiedenis handel, maar ook in sy kerk, ook in ons, sy kinders, se lewe.

God se volk dien Hom en Christus

Ons moet onthou: Die profesie van ons teks is gerig aan die adres van God se volk wat in ballingskap was omdat hulle afgode gedien het. Hulle het die profete wat die Here na hulle toe gestuur het se oproepe tot bekering eeue lank geïgnoreer. Hulle het in hulle afgodediens volhard. So het hulle die Here se verbond met hulle verbreek.

Die Here het toe uiteindelik sy dreigement uitgevoer. Sy volk is in ballingskap weggevoer. Hulle het hulle vyand in die vreemde gedien.

God beloof in ons teks Hy gaan hulle ballingskap tot ‘n einde bring. Hy gaan hulle knegskap in die vreemde beëindig. Twee goed met sy volk gebeur wanneer die Here dit doen:

  • hulle sou ophou om hulle menslike vyande, die Babeloniërs, te dien.

  • Hulle sou die Here hulle God dien. Jeremia beloof: … julle sal die Here julle God en julle koning Dawid dien. Ek sal hom koning maak oor julle (Jer 30:9).

Die Here kondig in ons teks aan dat ‘n groot verandering sou plaasvind – dit sou ‘n hartsverandering van die volk behels. Hulle sou hulle van hulle afgodery bekeer. Die volk sou die Here God weer as die enigste, die ware, die lewende God erken. Hulle sou Hom dien.

Daarmee sê die Here dat Hy die verbondsverhouding tussen Hom en sy volk wat hulle verbreek het, weer sou herstel. Die groot belofte van die God van die verbond sou waar wees: Julle sal my volk wees, en Ek sal julle God wees (Jer 30:22; vgl 31:1, 33; 32:38).

Daaraan voeg die Here ‘n spesifieke stelling toe: … julle sal die Here julle God en julle koning Dawid dien wat Ek vir hulle sal verwek (Jer 30:9, 1983 en 53). Wie is hierdie koning Dawid?

Die antwoord moet ons in die vroeër hoofstukke van Jeremia soek. Oor koning Jojagin, die laaste koning van Juda, het die Here gesê: … niemand van sy nageslag sal op die Dawidstroon sit nie … (Jer 22:30). Die Here het dus bevestig: die einde van die ryk van koning Dawid het met Jojagin aangebreek.

Wat dan van die Here se belofte? Ons weet uit die Nuwe Testament dat die Here se belofte van ons teks vervul is met die geboorte van Jesus Christus, die nakomeling van Dawid, die Seun van God. Deur Christus het God ons met Hom versoen. Christus het al ons sonde op Hom geneem, die skuld daarvan kom betaal deur aan die kruis daarvoor te sterf. Hy het uit die dood opgestaan. Hy het deur sy opstanding die sonde en die dood oorwin.

Deur Hom het God sy verbond met sy volk herstel. Danksy Hom kan ons in verbondenheid met die Here God leef. Ons kan die Here God met oorgawe en heelhartig dien. Ons bely dat Jesus Christus die Koning van sy kerk is. As kerk moet ons Hom ons Here en Koning onder leiding van die Heilige Gees dien.

Slot

Is daar hoop? So het ons die afgelope tyd telkemale gewonder.

Die Jode in Babilon het hierdie gevoel geken. In ons teks sê die Here God vir hulle – en vir ons: Daar is hoop. Hy het sy volk bevry. Destyds het dit ‘n radikale politieke verandering behels. Sy volk se ballingskap het tot ‘n einde gekom. Ook ons toekoms is nie in die hande van ‘n politikus of ‘n politieke party nie. Die Here, die Almagtige, bepaal dit.

Die bevryding van God se volk uit ballingskap destyds was ‘n voorspel tot die groot bevryding uit die mag van die sonde wat God deur Christus bewerk het. Ons het vanoggend nogeens die wonder van ons verlossing in en deur Christus bely.

Die gevolg van God se bevryding is dat diegene wat bevry is, die Here God, sowel as die nasaat van Dawid, Jesus Christus Christus, dien. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons God en Christus met ons hele hart dien. Weet jy wat? God Almagtig is met niks minder as dit tevrede nie. Moet jou nie mislei nie. Ons is bevry tot diens aan God en aan Christus. Dit moet ons lewensdoel wees.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: http://gkvocoza.ipage.com/wp-content/uploads/2015/12/(2015%2012%2027)%20Bevry%20tot%20diens%20aan%20God%20en%20aan%20Christus%20Jer%2030%20v8tot9.pdf

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *