(2015 12 20 1e) Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld (Joh 1:9)

Ek is bang!” So sê ‘n kind wat viervoet vassteek voor die donker gang. Ook grootmense skrik na ‘n nagmerrie in angs wakker. As die lig aangaan, word jy stadig maar seker rustig. Wanneer iemand in die nag baie siek is, slaak die een wat by hom sit ‘n sug van verligting as die eerste lig deurbreek.

Dwarsdeur die Bybel lees ons van lig en donkerte. Lig en donker is simbole van God en Satan, van goed en kwaad, van lewe as dankbare verlostes en lewe in sonde. Ons teks noem Jesus die ware lig wat die elke mens (elke sondaar) verlig. Ons tema: Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld. Ons let op: (1) God en lig; (2) duisternis teenoor lig en (3) stryd tussen lig en duisternis

God en lig

Ons kyk vlugtig na 4 verskillende tydvakke in die Woord van God waarin lig in verskillende betekenisse aan die orde kom:

In die eerste hoofstuk van die Bybel lees ons dat die aarde, nadat dit geskep is, onbewoonbaar en in donkerte gehul was (Gen. 1:2). Sommer die volgende vers gee die heel eerste ding weer wat God gesê het: “Laat daar lig wees!” (Gen. 1:3). Hy grens die lig en duisternis van mekaar af. God het nie net lig geskep nie. Ons lees elders: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie (1 Joh. 1:5).

Die profeet het eeue voor ons teks reeds voorspel: Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn (Jes 9:1). Die donkerte hier is ‘n metafoor vir teenspoed en hopeloosheid, lig vir ‘n persoon wat hoop bring. Die profeet lig die sluier oor hierdie persoon: Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:5). Heelwat later hoor Israel: Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het (Jes 60:1). Vir die volk in ballingskap sou die lig daag, lig wat nasies na hulle sou trek.

Johannes die doper het die pad vir Christus kom gereed maak. Hy was nie die lig nie, maar moes van die lig getuig (Joh 1:8). Ja, hy het lig uitgestraal, maar dit was soos dié van die maan wat die lig van die son weerkaats.

In die gedeelte wat ons gelees het, word Jesus Christus in een asem genoem met die lig, trouens, die apostel noem Hom in ons teks die ware lig. Hy is – meer selfs as die son – die bron van lig. Niks en niemand kan met hom vergelyk word nie. Geen aanspraakmaker kan met Hom meeding nie. Jesus het self by geleentheid gesê: Ek is die lig vir die wêreld (Joh. 8:12).

As Johannes ons nader aan die einde van sy lewe ’n kykie gee in die lewe hierna, skryf hy: Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig … (Open. 22:5).

Lig is sinoniem met God, dit is simbool van God en van die Seun van God, ons Here Jesus Christus. Lig bring hoop.

Duisternis teenoor lig

Dikwels lees ons in die Bybel dat die donkerte simbool van die sonde is. Dit is glad nie toevallig dat ‘n mens juis in die donker gaan kwaad doen nie – omdat niemand kan sien nie.

Dawid was die man na God se hart. Tog was hy ook ’n sondaar. Hy het, by wyse van spreke, vir die Here probeer wegkruip. Hy skryf daaroor: Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig (Ps 139:11, 12). Dawid het besef: God staan allermins magteloos voor die duisternis. Soos wat Hy in die begin gesê het dat daar lig moet wees en die duisternis verdryf het, stel Hy ook paal en perk aan die duisternis van die sonde.

Natuurlik kan ’n stikdonker vertrek jou verskriklik bang maak. Die oomblik wanneer iemand egter die lig aanskakel, is die donker weg. Onmiddellik verdwyn die angs. Jy voel dadelik gerus.

Dit gebeur ook met die duisternis van ons sonde. Christus is die lig vir die wêreld wat gekom het om die duisternis van die sonde te verdryf. Deur sy dood en opstanding haal Hy die duisternis van sonde uit ons lewe. Hy het die hoop en lig van die ewige lewe aan die mensdom kom gee.

Christus is die lig vir jou lewe. Jy hoef daarom nie meer in die duisternis doelloos voort te strompel nie. Wie in Jesus glo, wie in sy lig leef, kan sien waar hy heengaan en sal nie in die strikke van die sonde trap nie. Christus verlig ons pad deur sy Gees, sodat ons kan sien hoe om te lewe.

Stryd tussen lig en duisternis

Die Satan, die vader van die duisternis van sonde, laat vaar nie sommer sy poging om die duisternis van sonde te laat voort tier nie. In hierdie stryd doen hy homself selfs voor as die engel van die lig (2 Kor. 11:14).

Ons staan in die brandpunt van die stryd tussen lig en duisternis. Trouens, hierdie stryd woed in elkeen van ons. Ons is en bly immers sondaars. Ons neig om die donkerte op te soek om ons sondigheid te probeer wegsteek. Tog glo ons. Ons is sondaars wat glo.

In hierdie stryd gee God ons ’n wonderlike versekering: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie (Joh. 1:5). Al probeer die sonde en die groot aanstigter daarvan, die Satan, alles om ons in die donker en sonde rond te laat ploeter, kan die donkerte nie die lig uitdoof nie. Dit bly altyd skyn, omdat God, die Lig, ewig en almagtig is.

God het sy Seun gegee om die donker sonde te verdryf; om ons te verlos, om vir ons die lewe in sy volheid te gee.

Johannes skryf dat Hy aan kom is na die wêreld toe. Ons weet dat die ware lig wat elke mens verlig inderdaad reeds gekom het. Wat Hy gedoen het, is genoegsaam om elke sondaar op hierdie aarde te kan verlos. Ons kan in Hom glo; ons vertroue op Hom alleen bou.

Ons is hier byeen as gelowiges. Klein en groot, oud en jonk deel in die belydenis dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is.

Ons hoef nooit bang te wees nie – ook nie vir die duisternis van die sonde en die Satan nie. Ons Here Jesus Christus is die ware lig. Ons behoort aan Hom.

Gee gehoor aan die oproep van die apostel: Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig (Ef. 5:8). Laat ons dan leef as mense wat aan Hom behoort; as mense van die lig.

Laat ons ook hierdie Kersfees vier as mense vir wie Christus ook gesê het: Julle is die lig vir die wêreld. [ … ] Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik (Matt 5:13a en 16).

Wanneer ons in die lig leef, wanneer ons ons lig in die wêreld laat skyn, gee ons blyke daarvan: ons behoort aan die Here, ons is mense van die lig.

Slot

Donkerte is ‘n bron van vrees en onsekerheid. Lig bring gemoedsrus en hoop.

In die Bybel is lig en donker simbole van God en Satan, van goed en kwaad, van lewe as dankbare verlostes en lewe in sonde. Ons teks noem Jesus die ware lig wat die elke mens (elke sondaar) verlig. Ons tema: Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld. Ons het gelet op: (1) God en lig; (2) duisternis teenoor lig en (3) stryd tussen lig en duisternis. Ons het gesien Christus, die lig, oorwin die duisternis van die sonde.

As mense wat deur Christus verlig is, is ons roeping om lig vir die wêreld te wees en voluit as mense van die lig te leef. Laat ons dit in hierdie Kersfeestyd doen.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 12 20) Jesus, die ware lig, se koms na die wêreld Johannes 1 v9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *