(2015 12 13 1e) Die belangrikste Persoon nog Mark 1 v7tot8 ♪

Die skoolkind hoef nie meer te hardloop tussen skool, sportveld, ekstra klasse, kultuuraktiwiteite … nie. Die student kan ontspan en lekker laat slaap. By die werk het die verskriklike druk skielik verdwyn. Dit is tyd vir ontspan, samesyn, inkopies en feesviering. Kersliedjies klink oral op.

Toe die wanklank: pres Zuma het, Nene, die gerespekteerde minister van finansies, afgedank. Hy het aanvanklik geen rede gegee nie. Zuma het gewys hy is nommer een, die belangrikste persoon in die land.

‘n Geldige vraag nou – veel wyer as die week se gebeure – is: Wie is regtig die belangrikste? Ook meer persoonlik: Wie is regtig die belangrikste persoon in jou lewe?

In ons teks is Johannes die doper aan die woord. Van hom het Jesus gesê: onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie … (Luk 7:28). Hierdie groot profeet vestig ons aandag op die belangrikste Persoon nóg. Ons let agtereenvolgens op: (1) Johannes die doper; (2) Johannes oor sy eie waardigheid teenoor die Een wat kom; (3) twee soorte doop

Johannes die doper

Die profetiese boeke is nie in tydsvolgorde in die Bybel geplaas nie. Maleagi was egter die laaste profeet van die tydvak van die Ou Testament en sy boek is wél laaste in die Ou Testament gerangskik. Maleagi se eerste woorde as profeet aan God se volk was: Ek het julle lief, sê die Here (Mal 1:2a). Daarmee het die Here vir sy volk gesê: “Ek het julle liefgehad van die ou tyd af, Ek het julle nou lief en sal julle altyd liefhê.”

Van hulle kant af het die volk nie aan die Here hulle God die eer gegee wat Hom as Vader en as Here toekom nie (Mal 1:6). Hulle het die Hom moeg gemaak. Die profeet spel die redes vir hierdie oordeel van die Here uit: Julle het dit gedoen toe julle gesê het: “Vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense, Hy hou van hulle,” of toe julle gevra het: “Waar is die God wat reg moet laat geskied?” (Mal 2:17).

Tog verdoem die Here nie sy volk nie, Hy beloof: Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak (Mal 3:1a). Maleagi neem hierdie belofte verder in die slot van sy profesie: Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen sodat Ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie (Mal 4:5, 6).

Een jaar het op die ander gevolg – ‘n hele 400 van hulle! Geen boodskap van die Here nie. Geen profeet nie. Geen Elia nie.

Toe breek dié dag aan. Die bejaarde, kinderlose priester, Sagaria, is deur die lot aangewys om in die tempel wierook op die altaar te brand. ‘n Engel van die Here het beloof dat hy en Elizabeth ‘n seun sou kry wat hulle Johannes moes noem. Die engel sluit sy boodskap af: En hy sal voor die Here uit gaan in dieselfde gees en krag as Elia, … om so vir die koms van die Here ‘n volk voor te berei (Luk 1:17). Johannes die doper was die beloofde Elia, die voorloper van die Messias. Jesus spel dit uit: Dit is hy van wie daar geskrywe staan: “‘Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.’ Ek sê vir julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy” (Luk 7:27, 28).

Johannes die doper was dus iemand wie se koms God eeue vooraf aangekondig het. Die Here se engel het dit ook voor sy geboorte aan sy bejaarde pa bekend gemaak. Sy geboorte was ‘n wonder. Hy was die laaste profeet van die bedeling van die Ou Testament. Volgens Jesus was hy die grootste onder diegene wat op die aarde gebore is.

Johannes oor sy eie waardigheid teenoor die Een wat kom

Hy (Johannes) het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie (Mark 1:7). Die hoogaangeskrewe Johannes het geweet: Hy is nie die eintlike een nie. Iemand kom na hom. Hy noem daardie een sy meerdere, letterlik: die sterker een. Hiermee verwys Johannes, onder andere, terug na die profeet wat die Seun wat gebore sou word, benewens ander benamings, noem: magtige (1983) / sterke (1953) God.

Onder die profete, onder die mense wat op aarde gebore is, was niemand groter as Johannes nie. Die Een na hom was groter, sterker. Hy is die beloofde Messias, Jesus Christus.

Johannes voer die vergelyking tussen hom en die Een na hom verder. Hy gebruik ‘n tipies Oosterse beeld: Destyds is rabbi’s deur hul leerlinge gedien. Tog was daar sekere goed wat ‘n leerling nie vir sy leermeester sou doen nie. So was dit ‘n slaaf se werk om te buk om sy meester se stowwerige sandale los te gespe wanneer hy tuis kom. Johannes sê: Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Die verskil tussen hom en Jesus was selfs groter as die verskil wat daar destyds tussen ‘n slaaf en sy baas was. Teenoor die Een wat kom, was Johannes te gering om selfs slawediens vir Hom te verrig. Ons weet dat Jesus die Seun van God is en daarom verstaan ons dié verskil waarvan Johannes praat.

Tog is daar mense wat met ander oë na Jesus kyk. Hulle beskou Hom bloot as mens, sommige sê Hy is ‘n groot profeet – selfs die grootste onder die profete.

Dié man wat volgens Jesus self groter was as enige ander profeet, erken Jesus as oneindig groter en sterker as hy. Johannes het besef hy is slegs ‘n dienaar, ‘n wegbereider, ‘n stem – niks meer nie. Hy het net maar die nuwe tyd aangekondig. Hy het vooruit gewys. Die Een wat na hom gekom het, het die nuwe tyd gebring. Die Een wat sou kom, is die Sterke God. Jesus het afgehandel wat Johannes begin het. Jesus het vervul wat Johannes voorberei het.

Sien jy hierdie verskil tussen Johannes en Jesus? Sien jy die verskil tussen jou en Jesus? Erken jy Hom as die Seun van God?

Twee soorte doop

Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop (Mark 1:8). Johannes bestempel die doop wat hy bedien het as ‘n doop met water. Die doop met water was bekend in die tyd toe sy bediening begin het. Bekeerlinge tot die Joodse geloof en hulle gesinne het die sogenaamde proselietedoop ondergaan. Simbolies het hulle hulself van hulle heidense verlede gereinig. Johannes het die proselietedoop ‘n stap verder gevoer. Hy het die Jode begin doop. Ook Jode moet gereinig word. Paulus sê vir die Efesiërs oor sy doop: Johannes het met die doop van bekering gedoop (Hand 19:4, 1953). Die waterdoop was simbool van bekering en die afwassing van sondes. Iets meer was nodig as die blote simbool van die afwassing van die sondes.

Volgens Joodse beskouing het die Heilige Gees met die laaste profeet van die Ou Testament, Maleagi, verdwyn. Die Joodse verwagting was dat een van die wonderlikste kenmerke van die laaste dae juis sou wees dat God aan al sy kinders die Heilige Gees sou gee (Joël 2:28).

Johannes kondig aan: Met die Een wat kom, die Messias, kom ook die Heilige Gees. Johannes die doper se boodskap is dus: die beloofde tyd van verlossing is naby. Die Messias gaan met die Heilige Gees doop. Ons lees dat Jesus tydens sy doop met die Heilige Gees gesalf is (Mark 1:10). Volgens sy belofte is die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort (Hand 2, vgl Petrus se verklaring Hand 2:16 – 21, vgl Joël 2:28-32).

Markus onderstreep vir ons een groot waarheid: Jesus se koms was dié grootste gebeurtenis in die hele wêreldgeskiedenis. Dit was die hoogtepunt van God se planne met die wêreld. Ek en jy kan ook weet: Jesus se koms is ook die hoogtepunt van God se planne met my en jou.

In die adventtyd heers selfs vandag ‘n feesstemming. Kersliedere en vol winkelrakke met die begeerlikste goed probeer ons sover kry om ons beursies wyd oop te maak. Hoor jy regtig die boodskap van Johannes die doper? Jesus se koms is die hoogtepunt van God se plan met die wêreld; die hoogtepunt van sy plan met my en jou.

Slot

In die tyd wat pres Zuma gewys het hy, nommer een, is die belangrikste persoon in die land, stel ons teks ons voor die vraag: Wie is regtig die belangrikste? Heel persoonlik: Wie is regtig die belangrikste persoon in jou lewe?

In ons teks is Johannes die doper aan die woord. Van hom het Jesus gesê: onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie … (Luk 7:28). Hierdie groot profeet wys na die belangrikste Persoon nóg. Daarmee wys hy weg van homself na Jesus – die belangrikste Persoon ooit.

Jesus se koms was die hoogtepunt van God se planne met die wêreld – en ook die hoogtepunt van sy planne met jou. Beklee dié Jesus wie se koms nou op die liturgiese kalender aandag geniet regtig die belangrikste plek in jou lewe?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 12 13) Die belangrikste Persoon nog Mark 1 v7tot8

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

One Reply to “(2015 12 13 1e) Die belangrikste Persoon nog Mark 1 v7tot8 ♪”

  1. Baie dankie vir die bladsy. ek kry veral baie geestelike hulp van dit wat u plaas en kan dit weer met ander deel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *