(2015 11 29 2e) Geloof, hoop en liefde bly 1 Kor 13 veral v13 ♪

Te midde van ‘n stroom van verandering in elke faset van ons lewe, verlang ‘n mens na iets wat blywend is. Skeermeslemmetjies en sneesdoekies beland op die ashoop nadat dit hulle doel gedien het. Ewige trou word beloof, maar in die meeste gevalle in die skeihof beëindig.

Ons teks hou aan ons voor wat vir die kind van die Here blywend is. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ons gaan die volgende paar aanddienste stilstaan by hierdie drie goed wat vir en in die kind van die Here blywend is. Ons staan vanaand veral stil by die grootste hiervan, die liefde. Dit blyk die liefde (1) moet, (2) doen en (3) saam met geloof en hoop bly dit.

Die liefde moet

Ons sukkel om in een asem die twee woorde te sê: Liefde en moet. Ons opvatting oor die liefde is tog dat dit iets is wat eenvoudig met ons gebeur. As jy jou kom kry, besef jy dat jy iemand liefhet; of dan weer opgehou het om daardie een lief te hê. Ons wil nie die opdrag hoor dat ons moet liefhê nie.

Tog haal die Here Jesus in antwoord op die vraag oor die groot gebod, uit die Ou Testament aan. Hy sê: “`Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: `Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat” (Matt 22:37 – 40). Vir elk van die twee tafels van die wet geld: Jy moet … liefhê. Liefde is die groot gebod. Weereens in een asem: gebod en liefde. Ons moet liefhê. Ons moet hierdie Goddelike liefde hê vir God bo alles en almal en vir ons medemens soos onsself. Die liefde moet.

Ook die lied oor die liefde sê duidelik dat hierdie Goddelike liefde moet. Wanneer dit ontbreek, is alles wat ‘n mens is of doen, waardeloos. In drie beelde in 1 Kor. 13:1 – 3 wys die lied oor die liefde hoe waardeloos iets is sonder die liefde:

  • Tale van mense en engele – die gawe van spreek in tale is hoog geag in gemeente in Korinte. Volgens die Joodse oorlewering het die engele ‘n heilige spraak en ‘n kragtige stem wat tot aan die eindes van die aarde kan deurdring. Die engeletaal sou dus die hoogste taal wees waarna ‘n mens kon reik. Klinkende metaal verwys na ‘n blaasinstrument en galmende simbaal na ‘n slaginstrument. Sonder die Goddelike liefde is die tale wat die Korintiërs en die Jode so hoog aanslaan, net hol klanke.

  • Profesie; kennis van geheimenisse en geloof – al sou ‘n gelowige besondere gawes van die Heilige Gees hê, sou hy sonder die liefde steeds niks wees nie. Dit is dus nie die gawes van die Gees (charismata) wat iemand tot iets in die gemeente maak nie, maar wel sy liefde. Liefde moet sy hele lewe, ook die aanwending van die gawes van die Heilige Gees, beheers en daaraan ‘n Christus-kwaliteit gee.

  • Die offer wat ‘n mens bereid is om te bring; die bereidheid om al jou aardse besittings prys te gee ter wille van die armes of die bereidheid om as martelaar vir ‘n bepaalde saak te sterf, sou niks baat, sonder die liefde nie. ‘n Mens kan dus selfs die volstrekte offer in die skyn van liefde bring. Net wat met liefde gevul is, het egte kwaliteit.

Die liefde doen

Liefde is meer as ‘n blote gevoel. Die liefde is konkreet. Die liefde gaan grond toe. Die liefde kan nie anders nie, as om te handel, te doen. Die lied oor die liefde spel vir ons uit hoedat dit praktyk word. Die liefde doen sekere dinge en doen ander dinge weer nie.

Kom ons luister goed hoedat die liefde doen en nie doen nie. Kom ons toets ons liefde hieraan. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles (1 Kor 13:4 – 7).

Hoe hanteer ons dit? Ons hou dit so maklik vir altyd teen so iemand. Ons sien nie kans om onsself weer bloot te stel aan die moontlikheid van ‘n herhaling van seergemaak te word nie. Die toets vir die Goddelike liefde, die liefde wat die gawe van die Heilige Gees aan ons is, is volgens ons fokusgedeelte: Die liefde is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie (1 Kor 13:5); en: Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles (1 Kor 13:7).

Ons liefde skiet tekort. Ons lewe toon so min van hierdie Goddelike liefde wat die Here in ons lewens soek. Die lied van die liefde roep ons daarom tot bekering. Ons moet in liefde doen.

Ons kan by ‘n enkele aspek stilstaan. Ons is in die gemeente saam as gelowiges in Christus. Ons is en bly egter steeds sondaars. Daarom doen ons soms iets wat ‘n medegelowige dwars in die krop steek, wat hom of haar seermaak.

Hoe hanteer ons dit? Ons hou dit so maklik vir altyd teen so iemand. Ons sien nie kans om onsself weer bloot te stel aan die moontlikheid van ‘n herhaling van seergemaak te word nie. Die toets vir die Goddelike liefde, die liefde wat die gawe van die Heilige Gees aan ons is, is volgens ons fokusgedeelte: Die liefde is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie (1 Kor 13:5); en: Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles (1 Kor 13:7).

Ons liefde skiet tekort. Ons lewe toon so min van hierdie Goddelike liefde wat die Here in ons lewens soek. Die lied van die liefde roep ons daarom tot bekering. Ons moet in liefde doen.

Saam met geloof en hoop bly die liefde

Die gemeente in Korinte het die gawe om in tale te spreek, besonder hoog aangeslaan. Die apostel plaas weer die besondere gawes van die Heilige Gees in perspektief in 1 Kor 12 – 14. In hoofstuk 14 beklemtoon hy self die belangrikheid van die gawe van profesie.

Die gawe van profesie vergaan, omdat ons tog gaan ervaar wat geprofeteer is. Die gawe om in tale te spreek, om deur die gees alleen met God te praat, verloor sy nut wanneer ons altyd in God se teenwoordigheid is. Ook die gebrekkige kennis wat ons nou het, sal uitgedien raak, omdat ons kennis ten volle sal wees.

Die uitstaande kenmerk van die dinge van die huidige bedeling is dat dit net ten dele / gedeeltelik is; nie volledig is nie; dat dit tekortskiet. Wanneer Christus weer kom, sal alles wat gedeeltelik is, wat net aan hierdie bedeling eie is, tot niet gaan.

Die huidige, die tydperk voor Christus se wederkoms, is soos ‘n kind in vergelyking met ‘n man van die toekomstige bedeling, die bedeling ná Christus se wederkoms. Ons sien nou alles in ‘n waas van raaiselagtigheid. In die nuwe bedeling sien ons alles ten volle.

Teenoor die verganklike gawes van die huidige bedeling staan drie dinge wat Paulus ook elders (Kol 1:3 – 5; 1 Tess 1:3) in een asem noem: En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde (1 Kor. 13:13)! Terwyl goed soos die gawe van tale of profesie uiteindelik bykomstighede is, hoort geloof, hoop en liefde by almal en elkeen wat God geroep het om hul bestemming te bereik.

Geloof rig hom op die kruis van Christus as die enigste grond vir ons verlossing (vgl Heb 12:2). Sonder geloof kan ‘n mens God nie behaag nie (Heb 11:6, 1953).

Hoop strek hom uit na die toekoms om die volle erfenis van die heerlikheid te verkry.

Die liefde bly hier en nou werksaam in die uitvoering van die hoogste wet: Liefde tot God en die naaste. Die liefde behoort tot God se wese (1 Joh 4:8e). Omdat God die wêreld liefhet, het Hy sy Seun gegee (Joh 3:16). Omdat Hy liefhet, het Christus sy lewe vir sy vriende gegee (Joh 15:13). Dit is die eerste vrug van die Heilige Gees. Van die drie dinge wat bly, is die liefde die grootste.

Slot

Te midde van ‘n stroom van verandering in elke faset van ons lewe, verlang ‘n mens na iets wat blywend is. Terwyl goed soos die gawes van tale en profesie vir die gemeente in Korinte en vir Paulus van belang was, was dit goed wat verbygaan. Dit was in finale instansie blote bykomstighede. Ons teks hou aan ons voor wat vir die kind van die Here blywend is. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 11 29) Geloof, hoop en liefde bly 1 Kor 13 veral v13

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *