(2015 11 29 1e) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1tot5 ♪

Die Stomp van ‘n afgekapte boom slaan ‘n troostelose prentjie. ‘n Era – soms eeue – het tot ‘n einde gekom. Die skuiling van diere en mense teen die son en onweer is daarmee heen. Voëls wat veiligheid daarin gevind het, moet elders neste bou en eiers uitbroei. Vandag weet ons ‘n hele ekosisteem gaan met die val van ‘n boom tot niet. God kies dit as ‘n prentjie van sy volk wat Hy met sy oordeel tref oor hulle opstand teen en ongehoorsaamheid aan Hom.

Tog is die stomp van die boom in ons fokusverse nie net troosteloos nie. ‘n Oënskynlik dooie stomp hout van die boom het oorgebly (Jes 6:13b). Dit blyk: die stomp is nie dood nie. Daar is nog lewe! ‘n Takkie sal, volgens die profeet, daaruit spruit en ‘n loot uit die wortel begin groei en uiteindelik vrug dra.

Dit is duidelik dat hierdie takkie iemand is uit geslag van die groot koning van Israel, Dawid. Soos Dawid, sal Hy goed regeer, nog meer, hy sal volmaak regeer. Die burgers van elke land sou graag die vervulling wou sien en beleef van ‘n regeringshoof wat volmaak regeer.

Ons weet: hierdie belofte van die Koning wat, as nakomeling van Dawid, volmaak regeer, is en word in Jesus Christus vervul. Ons tema: God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer. Ons teks bring na vore: (1) die eenvoudige oorsprong; (2) die besondere toerusting en (3) die regering van die beloofde Koning

Die eenvoudige oorsprong van die beloofde Koning

Jesaja profeteer die geboorte van Immanuel (Jes 7:14) wat ten volle vervul is met die geboorte van Jesus. Hy word in die eerste hoofstukke in Jesaja in heerlikheid geteken, bv: Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:5).

Later in die boek skets die profeet die prentjie van die Messias as die dienaar van die Here wat ons lyding op Hom geneem en ons siektes gedra het (Jes 53, veral :4). Dáár begin die profeet met die beeld: Die dienaar was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit, soos ‘n plant wat wortel skiet in droë grond (Jes 53:3a). Ons fokusgedeelte begin só: ‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra (Jes 11:1). In hierdie woorde is die voorspel opgeteken daarvan dat die beloofde Messias nie net heerlikheid sal ken nie. Sy oorsprong is baie eenvoudig.

Soos in die inleiding gesê, slaan die stomp van ‘n afgekapte boom ‘n troostelose prentjie. Opvallend word die stomp verbind aan Isai, Dawid se pa. Dawid was by uitstek dié koning van Israel wat vir elke koning die bes moontlike rolmodel sou wees. Dit is aan Dawid wat die Here die belofte gemaak het dat sy koningskap vir altyd vas sou staan deurdat iemand uit sy nageslag op sy troon sou sit (2 Sam 7:12, 16). Jerusalem was bekend as die Dawidstad (2 Sam 5:7).

Vandaar dat nie Dawid nie, maar sy pa, Isai, in ons fokusverse genoem word. Isai was uit Betlehem, Efrata, klein onder die families in Juda (Miga 5:1). Die naam Isai benadruk dus die eenvoudige oorsprong van die Messias wat sou kom. So openbaar ons fokusgedeelte die eerste heenwysing na wat later duidelik openbaar word: die dienaar van die Here gaan ook ly.

Die Assiriërs, die vyand van die Judeërs, was die Here se instrument om sy volk oor hulle afvalligheid te tugtig. Teenoor die troostelose stomp wat van Isai oorgebly het, word Assirië as ‘n bos geteken (Jes 10:34). Volgens die profesie gaan die Here die groot bome van die Assiriese bos laat val. Niks gaan van hulle oorbly nie.

Die stomp van Isai steek dus nie so sleg af by die Assiriese bos nie. Uit die stomp ontspring lewe – die Messias ontspring daaruit en Hy gaan vrug dra – Hy gaan as volmaakte Koning regeer.

Die besondere toerusting van die beloofde Koning

Volgens die profeet gaan die Gees van die Here op hierdie takkie, hierdie loot, rus: Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here (Jes 11:2). Die Gees van die Here het op Dawid gekom nadat hy as koning gesalf is (1 Sam 16:13). Dieselfde Gees sal volgens die profesie werksaam wees in hierdie Nakomeling van Dawid.

Die Gees van die Here is die bron van al die gawes wat die takkie nodig sou hê om sy taak as Messias te vervul. Hierdie gawes / eienskappe van die Gees word in drie pare voorgehou:

Wysheid en verstand / insigWysheid behoort aan God en word van Hom afgelei. Wysheid behels die vermoë om die regte besluite op die regte tyd te neem, sodat ‘n mens ooreenkomstig wat reg is, optree. Wysheid is praktiese lewensvaardigheid. Verstand / insig – behels insig in die ware aard van dinge, veral van die menslik hart. Van Jesus lees ons: Hy het nie nodig gehad dat iemand Hom iets van ‘n mens vertel nie, want Hy het self geweet hoe mense is (Joh 2:25). Die Messias sou toegerus wees met die wysheid en insig wat die Gees van die Here bewerk.

Die Gees wat raad en sterkte gee In elke situasie kies die beloofde Koning die regte middele en neem die regte besluit. Hy beskik ook oor die sterkte om uitvoering te gee aan sy wyse besluite. Ons lees die Emmausgangers het Jesus genoem: … ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk (Luk 24:19b).

Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here Ons lees: Kennis begin met die eerbied vir die Here (Spr 1:7). Om God te kan dien, moet ‘n mens Hom ken. Eerbied vir die Here is die hart en kern van geloof wat op die Bybel gegrond is. Ek besef dat ek teenoor die heilige God nietige skepsel, ja, blote stof is. Daarom het ek die grootste moontlike eerbied en ontsag vir Hom. Ontsag vir God stel die Messias in staat om sy magtige taak te verrig. Waar Hy ware ontsag vir God teenkom, vind Hy behae daarin (Jes 11:3).

Die regering van die beloofde Koning

Ons sien op TV, in foto’s by koerantberigte en ook in spotprente die beeld van ‘n president wat giggel. Oral ter wêreld is mense sinies oor regeringshoofde wat probeer om die maksimum persoonlike voordeel uit hulle posisie te verkry en om hulle getroue ondersteuners goed te beloon. Politici word wêreldwyd beskuldig dat hulle net ter wille van eiebelang hul posisies beklee. Hulle skroom nie om leuens op te dis nie.

Die hooftaak van die Koning wat God beloof, is om reg te oordeel en te regeer. Mense gebruik hulle oë en ore om inligting te bekom op grond waarvan hulle hul oordeel kan vel. Die beloofde Koning se oordeel berus nie op uiterlike gronde nie. Hy beskik oor absolute kennis van die waarheid. Ons weet daaruit dat die Koning wat beloof is, meer is as blote mens. Hy is die Alwetende Seun van God wat volmaak oordeel.

Dit is algemeen bekend dat die beste regsverteenwoordiging vandag net vir die rykste onder die rykes bekostigbaar is. Die armes se belange kom selfs nie in ons verfynde regstelsel ten volle tot sy reg nie. In die regspraak van die beloofde Koning van ons teks kan die armes seker wees dat hulle billik verhoor sal word (Jes 11:4a).

Ons beleef dikwels dat die vegter in ‘n hofsaak die beste daarvan afkom. Die beloofde Koning van ons teks oordeel regverdig oor die ootmoediges wat nie graag die strydbyl opneem nie (Jes 11:4m).

In ons tyd waarin reg en verkeerd dikwels omgekeer word, kom die goddelose mense wel skotvry in ‘n regsaak daarvan af. Die beloofde Koning van ons teks is anders. Hy laat die goddelose verantwoording doen. In finale instansie maak juis hulle goddeloosheid dat hulle die dood skuldig is.

Die profesie sluit af: Hy sal regverdig en betroubaar regeer (Jes 11:5). Ons wat gedurende 2016 ‘n munisipale verkiesing en in 2018 ‘n algemene verkiesing gaan beleef, het al geleer dat dit ‘n ydele hoop is dat diegene wat ons met ons stemme in regering stel, regverdig en betroubaar sal regeer.

Die Koning wat in ons teks beloof word, sal egter wél regverdig en betroubaar regeer. Terwyl dit uit die profesie lyk asof dit reeds met die aanvang van sy regering sou saamval, weet ons dat dit finale werklikheid sal word wanneer Jesus Christus weer kom. Elke knie sal dan voor Hom buig (Fil. 2:10); Hom as Here en Koning erken. Dan sal ons in sy heerlike teenwoordigheid leef en sy regverdige en betroubare regering ervaar.

Slot

Die Stomp van ‘n afgekapte boom slaan ‘n troostelose prentjie. God kies dit as ‘n prentjie van sy volk wat Hy met sy oordeel tref oor hulle opstand teen en ongehoorsaamheid aan Hom. Tog het ‘n stomp oorgebly. En daar is nog lewe in die stomp! ‘n Takkie sal, volgens die profeet, daaruit spruit en ‘n loot uit die wortel begin groei en uiteindelik vrug dra.

Dit is duidelik dat hierdie takkie iemand is uit geslag van die groot koning van Israel, Dawid. Soos Dawid, word sy regering gekenmerk deur regverdigheid en betroubaarheid. Ons tema: God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer.

Ons weet: hierdie belofte van ‘n nasaat van Dawid, hierdie Koning wat volmaak regeer, is reeds en word by sy wederkoms finaal in en deur Jesus Christus vervul. Daarna kan ons met verwagting uitsien.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 11 29) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1 tot 5

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *