(2015 11 15 2e) Leef in ootmoed voor God Miga 6 v6tot8 ♪

Ons gee vanaand gehoor aan die oproep om ons voor die Here te verootmoedig weens die droogte wat reeds ‘n groot tol by plant, dier en mens geëis het.

Sou ‘n mens dink dat verootmoediging van die kind van die Here net in ernstige noodsituasies pas, moet ons deeglik kennis neem van wat die Here God vir sy volk in hulle nood gesê het: ons moet ootmoedig voor Hom leef. Ons tema: Leef in ootmoed voor die Here.

Deur sy profeet spreek die Here elke lid van sy volk aan, elke lid van sy gemeente. Mens! Wat Hy sê, geld elke Israeliet in Miga se tyd – ook vir my en vir jou. Met die Here het ons n wederkerige verhouding. Hy het die finale sê oor ons verhouding met Hom.

En die Here skroom nie om my en jou verhouding met Hom te beoordeel nie. Hy skroom nie om te praat wanneer ons ons verhouding met Hom afskeep nie. Hy doen juis dít in ons fokusgedeelte. By monde van sy profeet sê die Here vir sy volk, Israel, ja, vir elke Israeliet, hoedat Hy hulle godsdiens beoordeel. Hy plaas hulle in die beskuldigdebank. Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het ‘n saak teen sy volk, Hy het Israel aangekla. My volk, wat het Ek jou aangedoen? Hoe het Ek jou moeg gemaak? Antwoord My! (Miga 6:1 – 3).

In hierdie regsaak met sy volk wys die Here nie bloot vinger na sy volk omdat hul verhouding met Hom tekortskiet nie. Hy maak nie soos wat ek en jy maak as ons in ‘n verhouding afgeskeep voel nie – Hy laat nie bloot die beskuldigings op ons reën nie.

Die Here vra eers wat Hy sy volk aangedoen het

Die Here kyk na Homself in sy verhouding met ons. Hy sê wat Hy gedoen het: Ek het jou uit Egipte gebring, Ek het jou uit die plek van slawerny gered, Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aäron en Mirjam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal, en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het (Miga 6:4 – 5). Hy het sy volk uit die slawerny van Egipte verlos. Nadat die hele geslag wat te bang was om die beloofde land binnegegaan het, tydens die veertig jaar omswerwinge in die woestyn dood is, was die Israeliete gereed om die beloofde land binne te trek. Hulle het vir oulaas voor die intog by Sittim gekamp (Num 25:1). Nadat hulle deur die Jordaanrivier getrek het, het hulle die klippe uit die Jordaan in Gilgal gestapel as herinnering aan die intog in die beloofde land (Jos 4:20). Die Here dus gedoen wat Hy vierhonderd jaar tevore aan Abraham beloof het (Gen 15:13).

Vir ons sou die Here veel meer kon sê. Hy sou vir ons kon vertel dat ons, weens ons sonde, dit nie werd is om oor Hom te bestaan nie. Hy het sy genade aan ons betoon, deur sy Seun te gee om alles te doen om ons met Hom te versoen. Ons staan net met Jesus Christus se verdienste voor Hom. Die geloof wat Hy van ons verwag, is sy gawe aan ons. Hy bewerk dit deur sy Heilige Gees in ons harte. Dat ons aan die Here behoort, is net te danke aan sy genadewerk in ons.

Soos die Israeliet in Miga se tyd, is daar ook vir my en vir jou geen rede om te kla oor die Here God en die wyse waarop Hy in sy verhouding met ons optree nie. Nee, die Here openbaar altyddeur ware liefde en onverbreeklike trou teenoor sy kind en sy volk.

Die Here beoordeel ons wat aan Hom behoort

In ‘n regsaak is geen mens ooit sonder verweer nie – selfs nie in die Here se hofsaak met ons nie. Ek en jy sou kon sê: Ons dien tog die Here. Ons doen dit op verskillende wyses: ons kom op vir eredienste, gebruik sakramente, gee gereeld ons bydraes / dankoffers … Die profeet lê die volk se verweer aan die Here voor in die vorm van vrae: Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tienduisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding (Miga 6:6 – 7). ‘n Jaaroud kalf sonder gebrek was ‘n voortreflike offer (Lev 9:2 – 3). Israel en die Israeliet was bereid om selfs beter offers te bring: duisende ramme en tienduisende offers van olie. Ramme en olie was offerandes wat die Here vir sy volk voorgeskryf het. Dit is die wyse waarop die Here gesê het sy volk Hom moet dien. Hulle het die Here volgens sy voorskrifte gedien.

Tog moet sy volk en sy kind nie onder n misverstand verkeer nie. Die Here is nie afhanklik van ons diens aan Hom nie; Hy is nie afhanklik van ons offers nie. Dit lees ons ook elders: Dit is nie omdat jy nie offer dat Ek rekenskap van jou eis nie; jou brandoffers is immers gedurig voor My. Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is Myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge; al wat roer op die veld, is Myne. Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My (Ps 50:8 – 12). Selfs die bereidheid om die grootste moontlike offer te bring, my kind, maak nie indruk op die skaal waarmee die Here ons God die kwaliteit van ons diens aan Hom meet nie. Trouens, die Here het juis menseoffers verwerp (Lev 18:21).

Dit is duidelik dat Israel met hul eie beskouing oor hulle godsdiens misgetas het. Hulle het die antwoord op die vraag na die ware godsdiens, op die verkeerde plek gesoek. Met hulle offers wou hulle die Here paai; sy guns wen. Hulle wou Hom aan hulle kant kry, Hom kry om te doen wat hulle wil hê Hy moet doen.

Miga praat in die Naam van die Here met sy volk en met sy kind, sy volk en kind van destyds, maar ook vandag. Vir die Here gaan dit nie om die offers wat ons bring nie, nie om die wyses waarop ons Hom uiterlik dien nie. Vir die Here gaan dit om iets anders.

Wat die Here van ons verwag

Daaroor laat Hy ons nie in die duister nie. Hy het dit bekend gemaak: Hy doen dit in sy Woord. Die Israeliet van destyds en ek en jy as kinders van die Here vandag, moet net nagaan wat die Here reeds bekend gemaak het. Die Here sê vir ons wat die wesenlike van die diens wat Hy van ons verwag is, wat die kern van die ware godsdiens is: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (Miga 6:8). Die Here sê vandag by monde van sy profeet dat Hy drie goed van ons verwag:

  • Ons moet reg doen

Dit beteken dat ons ten alle tye, in alles wat ons doen, die wil van God in ons lewens moet soek en ook moet uitvoer. Ons moet reg teenoor ons medemens en ook teenoor God optree. Nooit mag ek enigiets doen wat my medemens skade aandoen nie. Sy welsyn moet vir my so na aan die hart lê as my eie – dit geld veral dié wat swak, hulpeloos en minder bevoorreg is.

  • Liefde en trou bewys

Hierdie vereiste slaan nie, soos die eerste, op die uiterlike nie. Dit gaan om my gesindheid. Die Here beoordeel ons gesindheid.

Ons gesindheid, so sê Hy, moet beheers word deur die liefde en trou – enersyds teenoor Hom, ons God en Vader; andersyds ook teenoor mense.

Ons gesindheid van liefde en trou moet in ons optrede tot openbaring kom. Dit moet voete kry, lyf kry, dit moet aan die lig kom. Die Here verwag van my en jou die bereidheid om ons sondige houding, ons haat teenoor ons medemens te laat vaar. Hy verwag van ons om die haat selfs vir ons vyand wat sake vir ons by die werk of in die skool moeilik maak, te laat vaar, dit met liefde vervang! Per slot van rekening het die Here sy liefde en trou jeens ons bewys, ten spyte daarvan dat ons dit nie waardig is nie.

Ons wat in die Here glo, moet sy gesindheid weerspieël.

    • Ons moet ootmoedig wandel voor die Here ons God

Ek en jy mag nie God opeis vir ons saak en ander Hom ontsê nie. Ons mag nie probeer om sy arm te draai nie, om Hom sover te probeer kry om te doen wat ons wil hê Hy moet doen nie.

Hy alleen is God! Ons is nietige skepsele! Ons mag nooit hierdie rolle probeer omkeer nie. God moet altyd in ons gemoed God bly. Ons moet skepsel bly, skepsel wat om genade alleen pleit. Ons moet erken en bely dat ons absoluut niks van God kan eis nie; dat ons heeltemal sonder enige verdienste voor Hom staan.

Die gesindheid wat die Here van my verwag, is dié van die tollenaar van die gelykenis. Ons moet besef dat, waar ek en jy voor God te staan kom, daar kan dit nie anders nie, ek en jy – moet op die knieë neerval en saam met die tollenaar van die gelykenis uitroep: 0 God, wees my, sondaar, genadig!’ Ons moenie alles in die werk stel om God na ons pype te laat dans nie. Nee ons moet altyddeur in waarheid bid: Ons Vader wat in die hemel is,… laat U wil geskied. Dit doen ek nie een keer vir altyd nie. Die Here wil hê dat ons só voor Hom moet wandel. In hierdie gesindheid moet ons elke dag heeldag voor Hom lewe.

Slot

Ons gee vanaand gehoor aan die oproep om ons voor die Here te verootmoedig weens die droogte wat reeds ‘n groot tol by plant, dier en mens geëis het. Verootmoediging pas nie net in ernstige noodsituasies nie. Ootmoed moet ‘n lewenshouding van die kind van die Here wees, vandaar ons tema: Leef in ootmoed voor die Here. En die Here skroom nie om my en jou verhouding met Hom te beoordeel nie. Hy skroom nie om te praat wanneer ons ons verhouding met Hom afskeep nie. Hy wys die pad aan: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God (Miga 6:8).

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 11 15) Leef in ootmoed voor die Here Miga 6 v6tot8

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *