(2015 11 15 1e) God se liefde en ons s’n 1 Joh 4 v7tot11 ♪

Waarom het God sy Seun gestuur om mens te word? Why did God’s Son become man? Because of his love, He gave us his Son. Die antwoord: God het ons so lief dat Hy sy enigste Seun vir ons gegee het.

God se liefde vir ons is, in die ware sin van die woord, ware liefde. Ons ontvang nie net sy liefde jeens ons nie, sy liefde ontlok ons liefde vir Hom. Ons leer ook by God om mekaar waarlik lief te hê. Ons tema vanoggend: God se liefde en ons s’n. Ons let dus op die liefde wat ons: (1) ontvang en (2) betoon / Our theme: God’s love as well as our’s. Therefore we focus on (1) the love we receive and (2) the love we display.

Die liefde wat ons ontvang / the love we receive

God wag nie met sy liefde om eers seker te maak dat ons dit waardig is nie. As Hy dit sou doen, sou Hy tevergeefs gewag het. Ons is immers sondaars. Dit is ons aard om God te haat en ook mekaar. Nie die liefde nie, maar – inteendeel – die haat, kom vir ons vanself.

God het ons lief ten spyte van ons sondigheid; ten spyte van ons onvermoë om sy liefde ook met ware liefde te beantwoord; ten spyte van ons voortdurende terugval in die haat. Ons lees: Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys … (1 Joh 4:10) / This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins (1 John 4:10).

God loves sinners unconditionally. God stort sy liefde onvoorwaardelik oor sondaars soos ek en jy uit. As Hy sy liefde nie onvoorwaardelik, ten spyte van ons onwaardigheid om dit te ontvang oor ons uitstort nie, sou ons nooit daartoe in staat gewees het om sy liefde met liefde van ons kant af te beantwoord nie; dan sou ons ook nie daartoe in staat wees om mekaar reg lief te hê nie. Sy liefde gaan ons liefde tot Hom altyd vooraf.

God se liefde jeens ons is meer as ‘n blote gevoel. Sy liefde vir ons kom grond toe. Sy liefde het – letterlik – deur sy Seun vlees en bloed geword. God’s love literally became flesh and blood through his Son.

Selfs ons wat kinders het en weet hoe lief ‘n mens jou kind het, het weinig begrip van God se liefde vir sy Seun. Geen bewys van ware liefde kan groter wees as juis die gawe van sy Seun nie. Trouens, die apostel Paulus sluit hierby aan wanneer hy in sê: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie (Rom 8:32)?

God se liefde vir ons is egter nie slegs die liefde van die Vader nie. Ook Jesus Christus, die enigste Seun van God, het ons lief. Van sy liefde lees ons: Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee (Joh 15:13). We learn about the love of Christ in Scripture: Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends (John 15:13). Ook die Seun van God het ons lief en in sy liefde gee Hy – Hy gee die finale gawe: sy lewe. Hy het gekom om sy lewe vir ons, sondaars, te gee. Hy het die dood kom sterf wat ons vir ons sonde verdien. Hy het ons straf gedra deur aan die kruis te hang as Een wat deur God vervloek is. So versoen Hy ons met God, só maak Hy van ons kinders van God.

God gaan selfs in sy liefde verder. Hy beskou nie sy genade as afgehandel wanneer Hy sy Seun gee nie. Hy staan nie dan terug om te kyk of ons in sy Seun glo; in geloof sy verdienste ook vir onsself toeëien nie. Nee, Hy gee ook sy Heilige Gees om in ons te woon en te werk. Deur sy Gees bewerk Hy die geloof in ons harte, dié geloof waarsonder ons Hom nie kan behaag nie.

Die liefde wat ons bewys / The love we display

God se liefde jeens ons, en dit alleen, stel ons in staat om ook ag te slaan op die oproep: Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê (1 Joh 4:11) / Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another (1 John 4:11). In navolging van ons God en hemelse Vader, moet ons ons liefde ook aan mekaar bewys – ons liefde vir mekaar moet ook ‘n liefde wees wat gee – onvoorwaardelik gee. Towards one another we should have unconditional, giving love.

My liefde moenie dividende soek nie. My liefde moet enkel en alleen offer wees – ‘n offer in belang van die een met wie ek in ‘n verhouding staan; ‘n offer in belang van hom wat my broer en haar wat my suster in Christus is, wat medelidmaat van my in hierdie gemeente is. My liefde moet, soos God s’n, ook ‘n offer van dié mense met wie ek nie in een of ander verhouding staan nie – mense in nood, mense wat God nog nie ken nie. I should sacrifice myself in the interest of other people.

It is God’s command. Hierdie is ‘n opdrag wat die Here in sy Woord gee. Dit is ‘n opdrag wat Hy ten regte kan gee, omdat dit presies is hoedat sy eie liefde jeens ons daar uitsien. Hy gee aan ons wat Hy van ons vra jeens ons medemens – selfs diegene wat nog in hulle sonde vasgevang sit.

Wie bely: My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort (HK So 1 vr. 1), kan nie aan hierdie opdrag ontkom nie. Ons kan ook nie sê dat ons God liefhet, maar nie ons medemens nie. God sê immers in sy Woord: As iemand sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie (1 Joh 4:20).

Aan ons wat in Christus glo en wat, op grond van sy verdienste, God ons Vader noem, kom die opdrag: Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê (1 Joh 4:11). Ook ons liefde moet grond toe kom; ook ons liefde moet vlees en bloed word. / Our love should become practical deeds. Ook ons is daartoe geroepe om in woord, daad en houdings aan mekaar daadwerklike liefde te betoon. Ook ons, aan wie God sy Seun gegee het, vir wie Christus sy lewe – ja, Homself gegee het – is daartoe geroepe om onsself vir die ander te gee.

‘n Mens kan die fout maak om te dink dat dit maklik is om hierdie roeping te vervul. Dit is nie. Dit is ‘n roeping om teen jou aard as mens in te gaan. Dit is ‘n roeping wat selfverloëning van elkeen vra – meer as waartoe vlees en bloed in staat is.

Tog spreek God se liefde ook ten opsigte van die roeping wat Hy aan ons rig, die laaste woord. In sy liefde vra God niks wat Hy nie self gee nie. En as Hy gee, gee God in finale instansie altyd Homself. Hy het sy Heilige Gees gegee om in ons te woon en te werk. Dit is die Heilige Gees wat my nie net bewus maak van my Goddelike roeping tot onvoorwaardelike en daadwerklike liefde vir my medemens en medegelowige nie, maar wat daardie liefde ook as sy eerste vrug in my hart werk; wat my ook aanspoor tot ‘n konkrete liefdeshouding en tot ‘n konkrete liefdesbetoning. The Spirit of God plants love in our harts.

We should follow the guidance of the Holy Spirit. Slaan ag op die influistering van die Heilige Gees. Wanneer Hy jou in jou liefde vir ander lei, moet jy Hom nie weerstaan nie. Nee, betuig en betoon jou liefde aan ander soos wat God wat liefde is, dit van jou vra.

Só betoon ons per slot van rekening ook konkreet ons dankbaarheid aan die Here wat ons onvoorwaardelik liefhet; wat in sy onvoorwaardelike liefde Homself onbaatsugtig vir ons gee.

Slot

Waarom het God sy Seun gestuur om mens te word? Why did the Son of God become man? Because of his love, God gave us his Son. Die antwoord: God het ons so lief dat Hy sy enigste Seun vir ons gegee het.

Om mekaar lief te hê, beteken om onvoorwaardelik en onophoudelik te gee, soos wat God gegee het; jouself te gee, soos wat God en Christus gegee het. Deur dít te doen, toon ons dat ons iets van die liefde verstaan; maar bo alles, dat ons ook God se liefde vir ons ondervind.

Mag Hy, deur sy Gees, ons tot hierdie liefde begenadig.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 11 15) God se liefde en ons s’n 1 Joh 4 v11tot16

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *