(2015 11 08 1e) Koning Jesus beoordeel die liefde van sy gemeente Op 2 v1tot7 ♪

Soms kry ‘n mens ‘n boodskap per sms, WhatsApp, of e-pos van iemand van wie jy dit nie verwag nie. Soms is dit ‘n ou vriend, ‘n ou kollega, ‘n familielid, …

Stel jou voor ons gemeente sou ‘n e-pos van Jesus af kry. Wat sou Hy vir ons sê? Sou Hy iets sê oor julle drie jongmense wat vanoggend belydenis van geloof aflê? Sou Hy iets skryf vir my persoonlik, of vir jou? Wat sou Hy in so ‘n gemeentebrief oor jou sê?

Klink dit onmoontlik? Dan kry jy vanoggend ‘n verrassing. Lank voor die tyd van die elektroniese media het Jesus presies dit gedoen. Hy het sewe briewe geskryf, elk aan ‘n ander gemeente. Elke gemeente van destyds sou iets van hulleself in daardie sewe briewe ontdek. Vandag ontdek ons as gemeente iets van onsself in sy brief aan die gemeente in Efese.

In hierdie brief sê koning Jesus ook vir ons: Hy beoordeel ons liefde as gemeente. Ons gaan sien dat Hy dit wat mooi is, raaksien, maar ook uitwys waarmee Hy nie tevrede is nie. Hy sê vir ons wat ons moet doen om dit wat verkeerd is, reg te stel. Ons reaksie op wat Hy sê, hou gevolge vir ons in.

Jesus Christus is die Koning

As Gereformeerde gelowiges bely ons dat Jesus Christus oor sy kerk regeer. Openbaring teken Christus as die een wat aan die kruis gesterf het, maar ook as oorwinnaar oor die sonde en die dood, die heerser oor die konings van die aarde (Op 1:5). In die brief aan die gemeente in Efese en aan ons stel die verheerlikte Christus homself bekend : So sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan … (Open. 2:1). Wat dit beteken, het Hy reeds bekend gemaak: … die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe is die sewe gemeentes” (Op. 1:20).

  • In sy almagtige regterhand hou die verheerlikte Christus elke predikant vas. Wie predikant op watter plek is, is nie die besluit van ‘n kerkraad en ‘n gemeente nie. Net dié een wat die verheerlikte Christus in sy almagtige greep vashou, sal die Woord bedien. Hy alleen bepaal wie die Woord nou hier bedien.

  • Die gemeente van die Here wat Hy deur die bloed van sy Seun versamel het, word verteenwoordig deur ‘n goue lamp / kandelaar. Hy waarsku die gemeente in Efese dat Hy gou na hulle toe kom en sy lamp van sy plek af gaan wegvat as hulle hul nie bekeer nie. Vandag is die antieke Efese inderdaad ‘n ruïne. Daar is geen kerk meer nie.

Wat Hy vir Efese sê, is vir sy kerk oral op die aarde van belang, selfs vir die Gereformeerde Kerk Vereeniging in die jaar 2015. Dat ons hoegenaamd as gemeente van die Here bestaan, is nie aan die grootte van die stad, Vereeniging, te danke nie. Dit is ook nie omdat ongeveer 480 volwassenes besluit het hulle wil belydende lidmate van hierdie gemeente wees nie.

Ons kandelaar as gemeente staan net nog op sy plek, omdat die Koning van die kerk wil hê dat ons hier bestaan. Ons voortbestaan hang ook net van Hom af! Die Koning van die kerk, die verheerlikte Christus, hou sy kerk in stand en regeer ook daaroor. Hy sorg vir sy kerk.

Die Koning beoordeel sy gemeente

Hoe beoordeel Hy die gemeente in Efese? Hoe beoordeel die verheerlikte Christus ons as gemeente? Hy sê vir sy gemeente in Efese en vir ons: Ek weet alles wat julle doen. Efese was ‘n hardwerkende gemeente wat slegte mense nie verdra het nie. Mense het daar aangekom en voorgegee dat hulle apostels was wat met volmag van God sy Woord oordra. Die Efesiërs het hulle as valse apostels ontmasker (Open 2:2). Die verheerlikte Christus sien die suiwerheid van leer van ‘n gemeente raak en ook hulle harde werk. Hy gee erkenning daaraan.

Hy weet dat julle drie wat vanoggend belydenis van geloof aflê, laas Sondag met die hoërskoolgroep gesels het oor hoe julle mekaar kan ondersteun om ‘n kleingroep te vorm. Hy weet van die bestuur van die Goue Are Woensdag ‘n Kersfunksie vir ons senior lidmate aangebied het. Hy weet van jou wat heeldag staan en pannekoek bak en dit en ook poeding verkoop by die kontreimark. Hy weet hoedat jy ywerig werk as ouderling, diaken, kategeet, gemeentesuster, kleingroepleier, kinderbegeleier, …

Daar is tog iets wat vir die verheerlikte Christus swaarder weeg as harde werk en suiwerheid van leer. Nadat Hy die gemeente in Efese hiervoor aangeprys het, vervolg Hy: Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie (Open. 2:4). Hy hou dit teen hierdie gemeente dat hulle hul eerste liefde verlaat het. Ons ken hierdie verskynsel: Twee mense het mekaar baie lief en trou. Na ‘n paar jaar van getroude lewe en kinders grootmaak, dryf die twee geliefdes uitmekaar – soms so ver dat die liefde nie meer wil opvlam nie.

Die Here sien wanneer ons liefde vir Hom begin afkoel. Ondanks al die harde werk en die leersuiwerheid sou juis die agteruitgang van die gemeente se aanvanklike liefde vir die Here daartoe lei dat Hy die gemeente se lamp uit sy plek sal verwyder. Hiermee sê die Here vir die gemeente in Efese en dié een in Vereeniging: Wanneer ‘n gemeente se liefde tekort skiet, beantwoord daardie gemeente nie meer aan sy doel nie. Nie die afwesigheid van liefde nie, maar reeds al die afkoel daarvan plaas die voortbestaan van die gemeente in gevaar.

Waarom is liefde so belangrik dat dit sulke verskriklike gevolge kan hê as dit afgekoel het? Die mense het Christus probeer vastrek met die vraag na die groot gebod. Hy antwoord: “`Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: `Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’ (Matt. 22:37 – 39). Terwyl Christus nog by sy dissipels was, het Hy vir hulle gesê: As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh. 13:35). Liefde is ook die eerste vrug wat die Heilige Gees in ons harte werk (Gal 5:22). Liefde is ‘n wesenstrek van die gemeente van die Here. Christus sê beide voor sy kruisdood en na sy verheerliking só!

Elkeen van ons staan daarom vanoggend voor die vraag: hoe vergelyk jou liefde vir die Here vandag met jou liefde vir Hom toe jy die dag belydenis van geloof afgelê het? … met die dag toe jy as ouderling of diaken bevestig is? … toe jy jou eerste katkisasieklas hanteer het. Ewenaar jy steeds jou eerste liefde vir die Here?

Onthou, die liefdesmunt het twee kante: liefde vir God en liefde vir mekaar. Het jy diegene hier saam met jou en dié daar buite so lief soos jouself? As my en jou liefde tekortskiet, deurstaan ook ons liefde nie die toets van die verheerlikte Christus nie. Ek en jy staan dus vanoggend voor die vraag: hoe lyk jou liefde vir die verheerlikte Christus en vir sy kerk?

Die toets van ons liefde is nie net iets vir vandag nie. Christus, ons Here en Koning, toets ons liefde voortdurend. Ook ons moet, onder leiding van die Heilige Gees, ons liefde toets. Telkens moet ek en jy vra: is my liefde steeds soos wat dit vroeër was?

Wat moet ek doen as ek ontdek: my liefde het afgekoel

Afgekoelde liefde hou ernstige gevolge in. Hoor die verheerlikte Christus se waarskuwing: Anders kom Ek na jou toe en sal Ek jou kandelaar van sy staanplek af verwyder, as jy nie tot inkeer kom nie (Op 2:5e). ‘n Gemeente wie se liefde afgekoel het, verloor sy bestaansreg as gemeente. Elkeen van ons moet onsself ook afvra: Watter reg het ek om te aanvaar dat ek ‘n kind van God is as my liefde afgekoel het?

Koning Jesus sê vir die gemeente Efese en Vereeniging: Dink terug aan hoe ver jy uitgesak het en kom tot inkeer, en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het (Op 2:5a). Jy moet in jou gedagte terugkeer na die tydstip toe jou liefde wel nog geblom het. Jy moet tot inkeer kom. Laat die Heilige Gees jou bekeer; laat Hy die ware liefde in jou hart plant en in stand hou. Laat Hy die vlam van jou liefde aanblaas, sodat jy God weer liefhet soos in die begin en jou medemens soos jouself.

Die verheerlikte Christus sê dat dié wat die oorwinning oor onsself en ons afgekoelde liefde behaal, sal eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God is (Open. 2:7).

Slot

Ons kry soms ‘n verrassing as ons onverwags van iemand hoor. Lank voor die tyd van die elektroniese media het Jesus sewe briewe geskryf, elk aan ‘n ander gemeente. Elke gemeente van destyds sou iets van hulleself in daardie sewe briewe ontdek. Vandag ontdek ons as gemeente iets van onsself in sy brief aan die gemeente in Efese. Ons het gesien: Hy sien dit raak wat mooi is. In hierdie brief sê koning Jesus ook vir ons: Hy beoordeel ons liefde as gemeente. Hy sê duidelik dat dit vir Hom onaanvaarbaar is as ons liefde afgekoel het. Hy sê vir ons wat ons moet doen om dit wat verkeerd is, reg te stel. Hy wys ook op die gevolge van ons reaksie op wat Hy sê.

AMEN

Aflegging van belydenis van geloof

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 11 08) Koning Jesus beoordeel die liefde van sy gemeente Op 2 v1tot7

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *