(2015 10 18 1e) Christus en sy kudde – Wat Hy en ons doen ♪

Ons vertrekpunt elke kwartaal is ‘n faset van ons visie as gemeente: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” Iemand kan vra: waarom wil ons Jesus met toewyding volg? Hierop is die antwoord van ons teks: oor wat Hy, die goeie herder, alles vir ons gedoen het. Wat Hy gedoen het, gee vir ons sekerheid en spoor ons aan om Hom onder leiding van die Heilige Gees te volg. Ons tema vanoggend: Christus en sy kudde – wat Hy en ons doen. Ons teks val in twee dele uiteen: 1 Wat Christus vir sy kudde doen en 2 Christus se kudde reageer

Wat Christus vir sy kudde doen

Ek is die goeie herder , sê Jesus in ons teks. Elders in Johannes sê Hy: Ek is die ingang (Joh 10:7, 9); … die brood wat uit die hemel gekom het (Joh 6:41); … die brood wat lewe gee (Joh 6:48); … die lig vir die wêreld (Joh 8:12 en 9:5); die opstanding en die lewe (Joh 11:25); die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6); … die ware wingerdstok (Joh 15:1); Hy sê ook: Ek is wat Ek is (Joh; 8:28 en 13:19). Die stelling: Ek is wat Ek is, is ‘n direkte aanhaling uit die Here se antwoord toe Moses gevra het wat Hy moet antwoord as die volk hom vra wie hom gestuur het: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur” (Eks 3:14). Met sy uitsprake: Ek is…, het Jesus onomwonde gesê dat Hy die Seun van God is, dat Hy self God is. In ons teks staan ons stil by die uitspraak: Ek is die goeie herder (Joh 10:11).

Ons het hierdie erediens begin met die sing van die omdigting van Ps 95. Ons het gesing dat ons God, die Skepper, se volk, sy kudde is. Die Here gebruik in sy Woord meermale die beeld van die herder en sy skape om sy verhouding met sy volk, die kinders van die Here, te teken. Ons word selfs onderskei en geskei van die bokke wat die ewige vuur van die hel as loon ontvang (Matt 25:32 – 46).

Ons moet eers ‘n prentjie teken van die herder van die Bybelse tyd en sy kudde. Hy het, anders as vandag se skaapwagter, nie die skape aangejaag nie, maar voor hulle uit geloop. Hy het sy skape geken en sy skape het hom geken. Hulle het op sy stem gereageer. Hy het hulle na water en weiding gelei – so vir hulle gesorg. Hy moes hulle ook teen die ongediertes beskerm. Dikwels moes die herder in die proses sy eie lewe in gevaar stel.

Dit alles lê opgesluit in Christus se woorde: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape (Joh 10:11). Christus het letterlik sy lewe vir ons, sondaars, afgelê. Deur sy lewe te gee het Hy ons teen die aanslag van die Satan, die wêreld en ons ou sondige natuur bewaar.

Die vraag kan gestel word: wie behoort tot die kudde van die Here? Hoe kan ek weet of ook ek ‘n skaap in die Here se kudde is? Is dit genoeg dat ‘n mens kan sê: “Ek is gedoop!”? Of: “Ek het belydenis van geloof afgelê!”?

Dit is duidelik nie die geval nie. Jesus praat in hierdie gedeelte met mense wat op 8 dae ouderdom besny is, dus die teken en seël van God se genadeverbond (Rom 4:11) ontvang het; met mense wat ook die bar-mitswa agter die rug gehad het, die Joodse weergawe van ons aflegging van die belydenis van ons geloof. Hy sê uitdruklik vir hierdie verbondsmense: Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie (Joh 10:26). Juis dié geloof waartoe besnydenis en doop ‘n mens opwek, die geloof waarvan ‘n mens belydenis doen, het by hierdie verbondsmense ontbreek.

Hoe kan ek en jy dan weet dat ons kinders van die Here, skape in sy kudde is?

Dit is wanneer ek en jy glo: God Drie-enig het ons, sondaars, begenadig en verlos. Christus het sy lewe vir ons afgelê. Hy sê die Vader het sy skape vir Hom gegee. Ons glo God het in in genade uitverkies en ons die eiendom van sy Seun gemaak.

Van ons, mense wat glo, sê Jesus: Ek ken hulle (Joh 10:27). Hy ken die erns van ons sonde. Ek en jy kan weet: Hy ken ons as mense vir wie Hy sy lewe aan die kruis afgelê het.

Wanneer Christus verlossend in ons lewe ingryp, geld dit vir altyd: Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie (Joh 10:28a). In :10 het Christus gepraat van sy kinders se lewe in oorvloed. Daardie lewe word hier beskryf as ewige lewe. Dit is lewe waaraan die dood geen einde kan maak nie en wat deur blywende geluksaligheid gekenmerk word.

Dit is nie iets wat iewers ver in die toekoms op ons wag nie. Christus gee die ewige lewe nou reeds vir ons (Joh 3:36; 1 Joh 5:13). Ons ontvang dit nou reeds as gawe uit sy hand.

Hy verseker ons verder: Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. … niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie (Joh 10:28b, 29). Jesus en die Vader het ons in sy almagtige hand as sy eiendom geneem. Niemand kan die greep van die almagtige God breek nie. Geen mag ter wêreld, geen bose mag kan die band tussen die Herder en sy skape verbreek nie. God Drie-enig hou die kind van God vas – tot in ewigheid toe. God bewaar sy eiendom. Jesus, die goeie herder, gee vir ons hierdie sekerheid.

Christus se kudde reageer

Die Jode het vir Jesus gevra: “Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons” (Joh 10:24b). Teenoor die onseker Jode stel Christus dat sy skape geensins onseker is oor wie Hy is nie: My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My (Joh 10:27). Tussen die skape se luister en hulle volg, staan daar wat Christus vir hulle gedoen het: Hy ken hulle. Ons is net skape van die goeie herder, deel van sy kudde en kinders van ons Hemelse Vader, omdat Christus ons regtig ken. Tussen Hom en ons is daar ‘n verhouding.

Ons hoor in ons teks dat Jesus die goeie herder is wat sy skape ken en sy lewe vir sy skape afgelê het. Vandag hoor ons die stem van die goeie herder in die Woord van die Here. Ons moet ons, onder leiding van die Heilige Gees, verdiep in die Woord van die Here. Ons moet dit lees; ons moet Bybelstudie doen.

Ons glo wat die Here in sy Woord sê. Met ons geloof staan ons teenoor die ongelowige Jode wat Christus verwerp het en wat alles gedoen het om Hom dood te maak.

Die Heilige Gees bewerk hierdie ware geloof in my hart. En dan sit Hy ook sy werk in my as skaap van die kudde van die Here en as kind van die Here voort: My skape luister na my stem (Joh 10:27a). Soos die skaap van die kudde moet ek en jy ook luister na die stem van die goeie herder. Ons moet positief reageer op die stem en die woord van die herder en op die leiding van sy Gees. In die aktiewe luister na die Woord moet ons ook gehoorsaam wees. Die Here lei ons deur sy Gees in hierdie gehoorsaamheid.

Ons moet egter ook ‘n stap verder gaan: Christus sê van die skape van sy kudde: hulle volg My (Joh10:27e). Die skape het die herder van die Bybelse tyd gevolg. As skape van die kudde van die Here moet ek en jy volg waar Hy ons deur sy Gees ook al lei.

Dit beteken natuurlik dat ek en jy nie in die eerste plek sal vra: hoe pas dit my om die Here te dien nie. Ook nie, waarheen pas dit my om te gaan nie. Wanneer die Here lei, moet ons volg, in dieselfde gesindheid as dié van Jesaja. Die Woord van die Here het na hom toe gekom: Wie sal Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Jesaja se ondubbelsinnige antwoord was: Hier is ek! Stuur my! (Jes 6:8).

Die plek waar die Here my wil hê, is die plek waarheen ek moet gaan. Dit is die plek waar Hy my bewaar en seën. Dit is vir my die allerbeste plek. Dit wat die Here wil hê ek moet doen, moet ek met my hele hart doen. Dan is ek in die volle sin van die woord ‘n skaap in die kudde van die Here. Dit is wat die Here van elkeen van ons verwag. So sê Hy duidelik: My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My (Joh 10:27).

Slot

Ons vertrekpunt elke kwartaal is ‘n faset van ons visie as gemeente: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” Iemand kan vra: waarom wil ons Jesus met toewyding volg? Ons tema vanoggend: Christus en sy kudde – wat Hy en ons doen.

Ons teks vertel ons wat Christus, die goeie herder, alles vir ons gedoen het; dat Hy ons ken, sy lewe vir ons afgelê het, ons in sy almagtige hand bewaar. Wat Hy gedoen het, gee vir ons sekerheid. Ons is seker daarvan dat ons kinders van God is. Ons is seker dat ons die ewige lewe het. Ons is seker, omdat ons van God en van Christus seker is.

Wat Christus vir ons gedoen het, spoor ons aan om Hom toegewyd te volg. Ons lewe as kinders van die Here, burgers van die koninkryk van die hemel. Ons doen dit deur te luister na God se Woord en te volg soos sy Gees ons lei.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 10 18 ) Christus en sy kudde – wat Hy en ons doen Joh 10 v11 en14tot15 en 27tot30

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *