(2015 09 06 1e) Bestuurders wat dien 1 Pet 4 v10tot11 ♪

Watter besondere gawe van die Heilige Gees het jy gekry?

Het jy meer as een gawe van die Gees?

Elkeen van ons kry volgens ons teks twee goed: Een of meer genadegawes van die Gees en ‘n titel: bestuurder van God se veelvoudige genade.

Anders as die bestuurder van ‘n maatskappy, moet ons nie baasspeel oor ander nie. Ons moet mekaar dien met die gawes wat die Here aan elkeen van ons gegee het. Doen ons dit verheerlik ons God deur Jesus Christus. Dan erken ons Hom as die Een aan wie die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid toekom.

Ons tema vanoggend: Bestuurders wat dien. Ons let op: (1) wat ons kry en (2) die doel waarvoor ons dit kry.

Dien mekaar met julle gawes

Elkeen van ons kry volgens ons teks twee goed: Een of meer genadegawes van die Gees. ‘n Titel: bestuurder van God se veelvoudige genade.

Elkeen van ons kry een of meer genadegawes van die Gees

Watter besondere gawe van die Heilige Gees het jy gekry?

Het jy meer as een gawe van die Gees? So het ek aan die begin gevra.

Miskien het jy geantwoord:

 • Ek is nie regtig so ‘n toegewyde Christen dat ek ‘n gawe van die Gees gekry het nie.”

 • Ek is stil en op my plek. Dit is net nie moontlik dat ek ‘n gawe van die Gees gekry het nie.”

 • Ek is te jonk”, of: “Ek is te oud,” of

Nie een van hierdie antwoorde is geldig nie. In ons teks verbind die Here die ontvangs van ‘n genadegawe met “elkeen.” Elkeen van ons wat in Christus glo, elkeen wat bely dat ons aan die Here behoort, het ‘n genadegawe ontvang (1 Pet 4:10). Elders kry ons dieselfde versekering:

 • Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het (Rom 12:6).

 • Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal (1 Kor 7:7).

 • Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het (Ef 4:7). Geen gelowige se gebrekkige toewyding, terughoudendheid, ouderdom, of wat anders ook al diskwalifiseer hom of haar om ‘n gawe van die Gees te ontvang nie. Die Gees deel genadegawes aan gelowiges, aan God se kinders uit – aan elkeen van ons.

Watter gawes is daar? Ons teks noem twee: om te preekeerder om te praat en om in die gemeente te dien. Elders word veel meer genoem:

 • In Rom 12:6 – 8 : profesie, dien, onderrig gee, mense bemoedig, gee, leiding gee, ander help.

 • In 1 Kor 12:8 – 10 : ‘n woord van wysheid, of van kennis, geloof, genadegawes van gesondmaking, doen van wonders, profeteer, onderskeiding van geeste, ongewone tale of klanke en die uitlê van die ongewone tale.

 • In Ef 4:11 : mense in die besondere dienste word gawes van God genoem: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars (Ef 4:11). Uit die vervolg is duidelik dat elkeen ‘n genadegawe gekry het wat hy / sy tot opbou van die gemeente moet gebruik.

Waarskynlik is Petrus se doel met die noem van die twee genadegawes, eintlik twee groepe gawes:

Die gawe om te preekeerder om te praat sou gawes insluit soos: woord van wysheid, of van kennis, profeteer, ongewone tale of klanke en die uitlê daarvan, sowel as onderrig.

Die gawe om te dien word ook in Rom 12 genoem. Dit sou verder insluit om ander te help en te bemoedig.

Uit hierdie lyste is duidelik dat daar geensins sprake is van ‘n rangorde van gawes, as sou die een belangriker as die ander wees nie. Die volgorde waarin die gawes genoem word, verskil, dieselfde gawes word nie oral genoem nie. Daar word aanvaar dat die lys van gawes oop is.

Elkeen van ons het een of meer spesifieke gawes gekry. Wat is jou besondere genadegawe van die Gees?

 • Ten einde jou te help om jou gawes te identifiseer, sal die ouderlinge vraelyste uitdeel.

 • As jy terugvoer aan ons gee, stel jy ons in staat om, wanneer ‘n spesifieke behoefte in die gemeente opduik, te hoor of jy kans sien om daarmee te help.

Benewens die genadegawe (-s) kry elkeen van ons ook ‘n titel: … goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God . Die Griekse woord wat hier met bedienaar weergegee is, dui op die bestuurder van ‘n huishouding, die persoon in beheer van die huishouding. Die huisbaas het sy huis en die inhoud daarvan aan hierdie bestuurder toevertrou. So ‘n bestuurder moes die baas se opdragte uitvoer en toesien dat die huishouding goed funksioneer.

In ‘n huishouding kan elkeen nie bv in die kombuis doen wat hy / sy wil nie. Die bestuurder sien toe dat alles meewerk sodat die huishouding goed funksioneer (vgl Luk 12:42; 16:1, 8; 1 Kor 4:1; Gal 4:2; Tit 1:7).

Wat het God aan ons, bestuurders van sy huishouding, toevertrou? Die antwoord: sy veelvoudige genade. God deel deur sy Gees ‘n groot verskeidenheid gawes aan sy gemeente uit. Elkeen van ons moet hierdie verskeidenheid genadegawes bestuur sodat die gemeente as die huishouding van God (Ef 2:19) goed funksioneer.

Doel waarvoor ons die genadegawes kry

Uit wat reeds gesê is, is duidelik dat elkeen nie sy eie koers kan inslaan en doen wat hy wil nie. Ons moet by mekaar aanpas en sorg dat al die groot verskeidenheid genadegawes wat die Here aan sy gemeente gee die eenheid van die gemeente bevorder.

Die apostel pas dit spesifiek en in groter besonderhede toe op die twee groepe gawes:

 • … as iemand die gawe ontvang het om te preek / praat, moet God deur hom aan die woord kom;

Ons sou kon sê dat die besondere dienste van apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars (Ef 4:11) spesifiek geroep is om die Woord te bedien. Tog gaan die nie hier om diegene wat in die besondere dienste die Woord bedien nie. Elke gelowige het die roeping om te getuig. Elkeen van ons moet seker maak dat dit wat ons sê die woorde van God is. Die bedoeling is dat elkeen van ons moet aanvaar dat die Here God ons in sy diens neem. Sy uitsprake moet uit ons monde kom. Paulus bring dieselfde waarheid na vore as hy skryf: Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen (2 Kor 5:20). Nie ek of jy as spreker is belangrik nie. God se Woord is belangrik. God het bedoel dat dit wat ons, sy kinders, sê in sy diens moet staan, sy uitsprake moet uiter.

 • as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen

Jesus het gesê dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe af te lê vir baie mense (Matt 20:28). As volgelinge van Christus moet ons ook mekaar dien. Wanneer ek en jy diens lewer, kan ons daarop reken dat Hy deur sy Gees die krag sal gee wat ons nodig het.

Die werkwoord dien kom ook in :10 voor. Daar word dit gekoppel aan die genadegawes wat die Here God aan elkeen van ons gee. Ons moet elk van ons genadegawes voortdurend in diens van medegelowiges stel. So betoon ons ons liefde aan medegelowiges.

Die apostel spel ook in die Naam van die Here die groot doel wat ons altyd voor oë moet hou: So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid! Amen (1 Pet 4:11). In die wêreld waarin ons leef, verleen mense hulp aan mense in nood, aan siekes, aan armes … Dikwels kry hulle goeie publisiteit daarvoor. As gelowiges moet ons mekaar help en kies om dit te doen om die Here God te verheerlik.

As gemeente moet ons so leef dat die beoefening van die genadegawes van die Gees, gawes van woord en daad, altyd diens aan God moet wees en tot eer en verheerliking van God en Jesus Christus moet strek.

Die groot doel wat elkeen van ons altyd moet verwesenlik is om die Here te verheerlik. Hy het ons deur Jesus Christus verlos sodat ons aan Hom kan behoort, sodat ons Hom kan verheerlik.

Slot

Elkeen van ons wat bely dat ons aan die Here behoort, het twee goed gekry: een of meer genadegawes van die Heilige Gees en ‘n titel: bestuurder van die veelvoudige genade van God.

Die Here wil dat elkeen van ons ons gawes moet gebruik in diens van mekaar en tot eer van sy Naam. Laat ons die leiding van die Gees soek om God se doel met sy gawes aan ons te bereik. Aan Hom behoort die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 09 06) Bestuurders wat dien 1 Pet 4 v10-11

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *