(2015 08 30 2e) Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil Jer 28 v6 ♪

Wat die Here wil, wat Hy sê, is soms presies die teenoorgestelde van my voorkeure, my prioriteite, van wat ek graag wil hoor. Sy Woord kom soms dwars in teen wat ons graag wil hoor. Ons tema: Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil.

Jeremia moes die Here se boodskap bring dat sy volk in ballingskap weggevoer sou word. In Jer 27 het Jeremia ‘n juk waarmee trekdiere ingespan word, op sy nek gedra – so wou die Here sy boodskap waarvoor die volk se ore gesluit was deur hulle oë tuisbring. Soos hulle trekdiere inspan om hulle werk te doen, sou koning Nebukadnesar hulle dwing om hom te dien. Gananja het ‘n streep deur Jeremia se boodskap getrek (Jer 28:2 – 4). Hy het die juk wat Jeremia gedra het, gebreek en gesê die Here sal die juk wat Nebukadnesar op die nek van die nasies gesit het, oor twee jaar breek.

Ironies genoeg sê Jeremia hy sou ook dit wou hê wat Gananja sê (Jer 28:6). Sy boodskap van oordeel raak toe egter meer intens: die gebreekte houtjukke sou met ysterjukke vervang word (Jer 28:13). Jeremia het gekies om nie te sê wat hom beter sou pas en wat die volk eerder sou wou hoor nie. Hy het die Here se boodskap aan hulle oorgedra. Die volk moes besluit na watter profeet se boodskap hulle sou luister.

Ook ons moet die geeste op die proef stel (1 Joh 4:1 – 3). Ook ons moet kies na watter boodskap ons luister. Ons staan vanaand stil by (1) God en mens praat in beeld en (2) Onderskei tussen die Woord van God en dié van mense

God en mens praat in beeld

Die situasie in Jerusalem was kritiek. God se boodskap het nie meer indruk gemaak nie. Die volk se ore was daarvoor gesluit. Die Here het toe sy profeet, Jeremia, beveel om ‘n paar jukke met skeie en stroppe te maak. Hy moes vir elkeen van die konings van die bondgenote van God se volk ‘n juk gee. Self moes hy met een van hierdie jukke op sy nek rondloop. God het in beeld met sy volk en hulle bondgenote gepraat. Die landbouwerktuie moes ‘n beroep op die oë doen. Die boodskap was:

  • soos wat julle ‘n juk op ‘n os se skof lê en van hom ‘n trekdier maak, gaan koning Nebukadnesar met julle maak.

  • Soos ‘n os geen kans het om onder die las van die juk uit te kom nie, het julle ook nie ‘n kans om onder Nebukadnesar se juk uit te kom nie. Julle moet sy heerskappy oor julle aanvaar. Die Here het dit so beskik.

Gananja maak toe, net soos Jeremia, daarop aanspraak dat hy in opdrag van die Here, die Almagtige, as profeet optree. Hy haal die juk van Jeremia se skouers af en breek dit voor Jeremia en die volk se oë. Só, sê hy, sou die Here die heerskappy van Nebukadnesar tot ‘n einde bring. Hy koppel selfs ‘n tyd daaraan: binne twee jaar.

Sou ons onsself in die mense in Jerusalem se skoene plaas, besef ‘n mens: Jeremia se boodskap het glad nie in God se volk se smaak geval nie. Dit was immers ‘n boodskap sonder hoop. Miskien sou iemand selfs kon sê Jeremia se boodskap stel sy ongeloof aan die kaak.

‘n Mens kan jou indink dat die mense gevoel het Gananja het Jeremia goed op sy plek gesit. Syne was ‘n boodskap van hoop; een van verlossing wat voor die deur is. Dit was ‘n boodskap wat goed op die volk se ore geval het. Die volk het dit met graagte aanvaar. Selfs Jeremia het vir Gananja gesê: “Ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe terugbring uit Babel (Jer 28:6b).

Ons gaan ‘n stap verder: Bepaal ons keuses die pad wat die Here met ons loop, of nie?

Jeremia was nie die draer van sy eie oortuiging en begeertes nie. Hy het die boodskap van die Lewende God van sy volk oorgedra. God het nie sy boodskap meer aanvaarbaar gemaak nie. Hulle sou onder Nebukadnesar se juk dien.

Die volk se keuse om nie na die Here se boodskap deur Jeremia te luister nie, het geklop met die Here se aanklag teen hulle. Dit het die Here net soveel meer vasberade laat gemaak om die oordeel wat Jeremia aangekondig het, uit te voer.

Die Here stuur toe ook Jeremia met ‘n persoonlike boodskap na Gananja toe: Jy het houtjukke stukkend gebreek. In plaas daarvan sal jy ysterjukke dra. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Ek sit ‘n ysterjuk op die nek van al hierdie nasies: hulle sal vir koning Nebukadnesar van Babel dien (Jer 28:13 – 14). Valse profesie is geen onskuldige saak nie. Die Here roep die valse profeet tot orde. Luister, Gananja! Die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staatmaak op leuens. Daarom, sê die Here, gaan Ek jou wegvee van die aarde af. Jy sal vanjaar nog sterf, want jy het opstand teen die Here gepreek (Jer 28:15, 16). Gananja ontvang die boodskap dat die loon vir sy sonde die dood is. Die man wat nie deur die Here gestuur is nie, sal van die aarde af weggestuur word. Gananja het binne twee maande gesterf! Watter ironie: Hy wou indruk maak op die mense. Hy het – as ‘n lyk!

Iemand sê dat hier ook vir ons dag een saak soos ‘n paal bo water staan: Wie sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. Wie die toue verskeur, die jukke breek en aankondig: ek doen wat ek wil, smee daarmee die yster vir sy eie boeie. Alles verander in yster wanneer mensehande eiewillig maak wat God nie wil nie. Pasop vir die boodskap wat soos strelende musiek op jou ore val. Dit kan onbreekbare ysterboeie wees waarin die Here jou slaan.

Beide ‘n volk en ook ‘n individu wat nie na die Here se boodskap luister nie, wat dit nie wil aanvaar en hulle bekeer nie, dra die gevolge daarvan.

Onderskei tussen die Woord van God en dié van mense

Beide Jeremia en Gananja maak daarop aanspraak dat hulle boodskap die boodskap van die Here aan sy volk is. Tog is dit teenstrydige boodskappe. Net één kan waar wees. Die een is die boodskap van die ware profeet; die ander van die valse profeet. Die vraag ontstaan:

  • Wat moet ek as kind van die Here doen wanneer ek teenstrydige boodskappe hoor?

  • Hoe moet ek besluit watter is die ware profeet en watter die valse?

Elke standpunt is nie eenvoudig reg omdat die een wat dit huldig, sy oortuiging uitspreek daaroor dat dit reg is nie. Immers: Al die weë van ‘n man is suiwer in sy oë, maar die HERE toets die geeste (Spreuke 16:2). Die vraag is nie wat ek of jy, of watter mens ook al, sê nie. Die vraag is: Wat sê die Here? Hy beslis oor waar en vals.

Dit is ook Hy wat aan ons opdrag gee dat ons nie maar gelate verskillende standpunte moet aanvaar nie. Hy plaas die verantwoordelikheid op ons skouers: Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan (1 Joh 4:1). Onder leiding van die Heilige Gees moet ek en jy bepaal wat is waarlik God se boodskap en wat is nie.

In ons fokusgedeelte gee Jeremia ‘n maatstaf aan waarvolgens ‘n profeet se boodskap beoordeel word: kom sy voorspelling uit, of nie? In ons teksgedeelte is dit duidelik dat Jeremia die ware profeet is. Sy boodskap van oordeel is God se boodskap aan sy volk.

Is daar ook vir ons ‘n maatstaf om die woorde van elke profeet te beoordeel? Beslis ja. Die maatstaf wat die Here God in sy Woord gee is: wat sê die mense oor Jesus Christus? Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is (1 Joh 4:2, 3). Ware profesie is wanneer verkondig word dat Christus die enigste Verlosser is en dat Hy alles gedoen het om sondaars te verlos. Hierdie blye boodskap het egter ook ‘n skadukant; die werklikheid dat God se oordeel bly rus op die een wat nie in Christus glo nie.

Dit is God se maatstaf. Wie mense wat dit bely in verskillende kampe jaag, wie ook al die een verdoem wat bely: my enigste troos is dat ek aan Jesus Christus behoort, lê nie God se maatstaf aan nie, maar sy eie. Hy bevind homself op ‘n eiewillige pad. Hy stel homself bloot aan God se oordeel.

Slot

God praat met ons. Hy praat met ons deur sy Woord. Hy maak deur sy Gees ons ore oop en ons harte ontvanklik vir sy Woord. Ek en jy moet luister na wat Hy deur sy Woord sê – of dit ons pas, of nie. Wat God sê, is finaal.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 30) Wanneer wat ek wil verskil van wat God wil Jer 28 veral v 6

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *