(2015 08 16 2e) Genade alleen – gratis, maar nie goedkoop nie 1 Kron 21 v13 ♪

Inleiding

Een en elke mens is ‘n sondaar wat God se straf verdien. Tog verlos God sondaars. Ons sê as Gereformeerde gelowiges hard en duidelik: Hy doen dit uit genade alleen.

Genade is die liefdevolle goedheid wat Hy aan ‘n sondaars betoon sonder dat die een wat dit ontvang, dit hoegenaamd verdien. God se genade is gratis vir die sondaar. Tog is sy genade nie goedkoop nie.

‘n Mens kan jou met God se genade misreken. Dawid het met Batseba diep in sonde geval. Hy het ervaar dat God hom in genade vergewe. Tog is die kind wat hy verwek het, dood (2 Sam 11 en 12). In ons teks is hy gekonfronteer daarmee dat die sensus wat hy laat opneem het, nie die Here se goedkeuring weggedra het nie. Hy kon kies wie hom sou straf. Hy sê toe, anders as mense, is God genadig. Hy het gekies om in die Here se hand te val.

Die volk wat Dawid laat tel het, het weens pes 70 000 minder geword. Dawid het hom misreken met die Here se genade. Hy het verskrik gebid. Tog was hy wél reg: Die Here het reeds toe Dawid daaroor bid, sy oordeel gestop. Sy genade het die laaste woord gespreek.

Hoe raak die Here se genade ons? Ons tema: Genade alleen – gratis, maar nie goedkoop nie. Ons staan voor ongemaklike vrae; die feit dat die Here se genade nie goedkoop is nie, maar tog deurslag gee.

Ongemaklike vrae

Dawid het die volk laat tel. Joab het hom afgeraai om dit te doen. Dawid het besluit sy opdrag moes uitgevoer word. God was baie ontevrede met die sensus, en Hy het Israel daarvoor gestraf (1 Kron 21:7).

Die gelese gedeelte konfronteer ons met ongemaklike vrae.

Die eerste vraag is: Dawid het sy sonde bely (1 Kron 21:8), soos wat hy ook gedoen het nadat hy met Batseba owerspel gepleeg het (2 Sam 11:13). Die Here sê in sy Woord dat, as ons ons sonde bely, Hy getrou en regverdig is en ons sonde vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig (1 Joh 1:9). Desnieteenstaande meet die Here sy straf by twee verskillende geleenthede uit – sy kind het te sterwe gekom en die 70 000 lede van die volk het gesterf het.

Hoe werk ons sonde, ons skuldbelydenis en die Here se vergifnis?

‘n Tweede ongemaklike vraag: in 1 Kron 21:1 lees ons: Satan het Dawid aangehits om ‘n sensus van Israel te hou. In 2 Sam 24:1 lees ons egter: Die Here het Dawid teen hulle aangehits en gesê: “Gaan tel die Israeliete en die Judeërs.” Is dit die Here, of die Satan wat Dawid aangehits het om die volk te tel? Weerspreek die Bybel hom in hierdie tekste?

Die Here se genade is nie goedkoop nie

In 1 Kron. 21 lees ons die Here het aan Dawid drie opsies gegee waaruit hy sy straf moes kies. Dawid spreek die veelseggende woorde van ons fokusvers uit: “Ek is in ‘n hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ek wil nie in die hand van ‘n mens val nie” (1 Kron 21:13). Dawid het voor hierdie woorde ook al met die Here gepraat. Hy het erken dat hy dwaas was toe hy die volk laat tel het. Hy het die Here ook om vergifnis gevra, om genade gevra.

Tog misreken Dawid hom heeltemal met God se reaksie op die sonde. Toe die Here sy volk met die pes tref, skrik Dawid. Die engel van die Here het verderf gesaai. 70 000 van die volk het deur die pes omgekom. Uiteindelik bedreig die engel van die Here die stad, Jerusalem. Dawid sien die ontblote swaard in die engel se hand wat dreigend oor Jerusalem hang. Dan praat Dawid weer: “Dit is tog ék wat opdrag gegee het om ‘n sensus van die volk te hou en ék wat gesondig het. Die herder het kwaad gedoen, maar hierdie kudde, wat het húlle gedoen? Here my God, tree tog teen my en my familie op, maar nie met ‘n plaag teen u volk nie” (1 Kron. 21:17). Sy verwysing na die herder en die kudde is beduidend. Dawid is, volgens 1 Kron. die herder-koning. Hy staan in diens van die Here en in diens van sy volk. Hy is daartoe geroepe om die volk te lei, vir hulle te sorg en hulle te beskerm. Dit alles tot eer van die Here.

Dawid het baie keer oorlog gemaak. Telkens het hy dit in opdrag van die Here en in sy Naam gedoen. Nooit het hy die getalle laat beslis nie. Hier laat hy die volk egter tel. Wat hom betref kan hy as koning somme maak: self besluit watter mag hy kan uitdaag en watter nie; hoeveel van sy manskappe se lewe hy op die spel kan plaas.

Die Here verdwyn hier in Dawid se planne op die agtergrond. Die volk se belang speel nie so ‘n groot rol nie. Dawid is die groot en belangrike man. Hy sal doen wat in sy oë goed is.

Dit is waarteen die Here dit het. Dit is wat die Here laat besluit om die kudde te tref – daardie kudde wat Dawid so noukeurig laat tel het. Die Here wys vir Dawid: moenie jou besluite op grond van getalle neem nie. Die Here verander daardie getalle in ‘n oogwink. Die Here het Dawid laat skrik oor die felheid van sy oordeel.

Dawid het gedoen wat ons steeds so graag doen. Ook ons maak planne en neem besluite. Die Here speel weinig van ‘n rol in ons besluite. Ook ons tas die eer van die Here in die proses aan. Dit is nie so onskuldig as wat ons onsself voorstel nie. Die Here is God; Hy is die Heilige. Ons mag Hom nie onteer nie. Hy handhaaf sy eer en sy heiligheid – ook deur die sonde te straf.

Ons wil graag ons sonde onder die mat van vergetelheid in vee. Sonde is egter vir die Here ‘n dood-ernstige saak. Dit is die werklikheid waarmee Dawid homself misreken het. Dit is die werklikheid wat ook ons nie uit die oog moet verloor nie.

Die Here se genade gee die deurslag

Tog sê Dawid dat die Here genadig is – en hy sê dit tereg: God het ook ‘n engel na Jerusalem toe gestuur om dié uit te delg, maar terwyl hy besig was om verderf te saai, het die Here toegekyk en besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf aanrig, gesê: “Dit is nou genoeg! Trek jou hand terug!” Die engel van die Here het by die dorsvloer van Arauna die Jebusiet gestaan (1 Kron 21:15). Die Here God roep halt in die proses van sy oordeel. Hy plaas sy oordeel eers op die ys. Hy doen dit wanneer sy engel in sy opdrag gereed staan om Jerusalem met sy oordeel te tref. Dit is genade dat die Here nie sy straf ten volle deurvoer nie; dat Hy halt roep.

In ons fokusgedeelte is daar verskeie toespelings wat ons, as gelowiges van die Nuwe Testament daartoe in staat stel om iets van die wonder van God se genade te besef – selfs beter as wat Dawid dit op daardie tydstip kon doen. Ons weet, danksy die Heilige Gees wat dit vir ons laat boekstaaf het, van sy oordeel wat die Here eers, daar by die dorsvloer van Arauna, op ys geplaas het.

Dawid sien alleen maar die dreigende oordeelswaard wat oor Jerusalem hang. Dawid erken dat hy besluit het om die volk te laat tel. Hy doen ‘n beroep op die Here om hom self met sy oordeel te tref, eerder as die volk.

Ons sien later in die geskiedenis dat die Seun van Dawid en die Seun van God die plek van God se volk inneem wanneer die oordeel van die Here oor hul sonde voltrek word. Dit gebeur by dieselfde Jerusalem. Nie by die dorsvloer van Arauna, die plek waar die tempel van die Here opgerig nie, maar buite die stad, op Golgota. Daar kyk die Seun van Dawid en die Seun van God na dié mense wat besig is om Hom dood te maak, en sê: Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy lê sy lewe af, sodat God se volk aan sy oordeel kan ontkom.

Hy is tog ook heel anders as Dawid. Terwyl Dawid moes erken dat hy met sy sonde en ongehoorsaamheid die oordeel van die Here verdien en daarom God se straf in die plek van sy volk behoort te ontvang, is die Seun van Dawid en van God volmaak en sonder sonde. Hy hang as die Heilige Seun van God daar in die plek van sondaars wat tog aan die Here behoort. Hy het die regverdige straf van die Here God op ons sondes ten volle gedra.

Op grond van sy Seun se verdienste sien die Here ons in genade aan. Hy neem my en jou aan as sy kinders. Ons wat God se regverdige oordeel oor ons sonde verdien, is nou kinders van ons Hemelse Vader en ons bly dit tot in ewigheid toe.

Slot

Een en elke mens is ‘n sondaar wat God se straf verdien. Tog verlos God sondaars. Ons sê as Gereformeerde gelowiges hard en duidelik: Hy doen dit uit genade alleen.

Genade is die liefdevolle goedheid wat Hy aan ‘n sondaars betoon sonder dat die een wat dit ontvang, dit hoegenaamd verdien. ‘n Mens kan jou met God se genade misreken. God se genade is gratis vir die sondaar. Tog is sy genade nie goedkoop nie.

Dawid het dit ervaar toe die Here die mense wat hy sorgvuldig laat tel het, in ‘n oogwink met 70 000 verminder het. Dit word in Christus ook aan ons bewys: Hy het God se straf vir die sonde op Hom geneem. Met sy lewe het Hy betaal sodat God sy genade gratis aan ons kon meedeel.

AMEN

Bespreking

1 Die Here vergewe, maar straf ook. Hoe bring ons die kloutjie by die oor?

2 Volgens die Bybel is die volkstelling deur God aangehits (2 Sam 24:1) of die Satan (1 Kron 21:1). Hoe bring ons die kloutjie by die oor?

3 Oop bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 16) Genade alleen – gratis maar nie goedkoop nie 1 Kron 21 v13

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *