(2015 08 09 2e) Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe Ps 19 v8tot12 ♪

Inleiding

In die media kry ons oordenkings, preke en selfs eredienste van verskillende predikers. Meestal kom die Woord van die Here aan die orde. Aan die een uiterste vertel ‘n predikant ‘n verhaal wat een of ander les sou inhou – dit is sy hoofgedagte. ‘n Bybelteks word aan die einde aangehaal om die boodskap van die verhaal te bevestig. Aan die ander uiterste is die Bybel die uitgangspunt van die boodskap. Die boodskap van die Skrif word verklaar en toegepas.

Daar is goeie rede vir die verskil in benadering en Skrifgebruik. Ons teks lui: Die wet / woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. As Gereformeerde gelowiges bely ons dit heelhartig. Ons het ‘n geloofsartikel oor die volkomenheid van die Skrif (NGB 7). Die Gereformeerde teologie praat van die betroubaarheid, duidelikheid en genoegsaamheid as eienskappe van die Skrif.

As Gereformeerde gelowiges aanvaar ons dat die Woord die enigste bron is vir wat ons mag bely en die enigste maatstaf wat ons aanlê om te onderskei tussen waarheid en dwaling: tussen reg en verkeerd. Die Gereformeerde gelowige se leuse is: die Woord alleen!

Voordat ons aan die Woord van die Here aandag gee, moet ons juis in die lig van Ps 19 tog vra:

Wat van die skepping?

In Ps. 19:1 – 7 word God as die Skepper van alles besing. Die veelgodedom van die vroeëre bewoners van die land, het plek gemaak vir God, die Skepper van alles en van sy volk wat in ‘n verbondsverhouding met Hom staan.

Ps 19 begin met die woorde: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend (Ps 19:2). Volgens die digter sing die hemel en uitspansel dat die Here God die almagtige Skepper is. Die Psalm sê daarmee dat ons God in die skepping leer ken.

Die apostel Paulus sluit by die digter aan: Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie (Rom 1:20). Op grond van die Skrif bely ons dat ons God deur 2 middele leer ken:

  • Die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld

  • deur sy heilige en Goddelike Woord (NGB art 2).

Dit lyk asof die Skrif en ons belydenis ‘n streep trek deur die stelling: “Gereformeerde gelowige se leuse is: die Woord alleen!” So ‘n afleiding sou verkeerd wees. NGB art 2 maak duidelik verskil tussen die openbaring van God in die skepping en in die Woord van die Here.

  • Die openbaring van God in die skepping is daar vir almal om te sien. Dit wat elke mens in die skepping van God kan sien, sy ewige krag en goddelikheid (NGB art 2), maak dat niemand hulleself kan verontskuldig nie. Die openbaring in die skepping skiet tekort daarin dat niemand daartoe in staat is om die pad van verlossing deur Christus in die skepping te lees nie.

  • In sy Woord maak die enigste God Hom duideliker en vollediger aan ons bekend. Dit is heeltemal genoeg om ons in staat te stel om tot eer van die Here God te leef en om die pad van verlossing in en deur Christus te vind (NGB art 2).

Dit is net deur die Woord van die Here dat ons die pad van verlossing in en deur Jesus Christus geteken sien. Ons het dus die Woord nodig.

Die Wet / Woord van die Here is reg

Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel (1953) / Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe (1983, Ps 19:8a). Gaan ‘n mens uit van die letterlike vertaling van hierdie vers, moet ons uitmaak: wat word bedoel met die woord, wet, soos wat dit hier in Ps. 19 gebruik word? Die uitleggers van die Skrif is dit eens dat ons hier nie net met die Tien Gebooie, of met wetlike bepalings alleen te make het nie. Die woord, Wet, se betekenis is nader aan wat Christus gesê het in antwoord op die vraag van die wetgeleerde wat hom met ‘n vraag oor die groot gebod probeer vastrek het: “`Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: `Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat” (Matt 22:37 – 40).

Wanneer Dawid, die digter, die Wet in Psalm 19 besing, is dit die Woord van die Here soos wat dit in sy tyd bekend was waaroor hy sing. Vandaar die 1983-vertaling.

Die Woord van die Here is die spieël wat elke menslike swakheid en onvermoë meedoënloos aan die kaak stel.

Tog is die Woord van die Here ook die blye boodskap dat God die sondaar, die een wat die dood skuldig is, nie na verdienste straf nie, maar aan hom genade betoon; hom sy sondeskuld uit genade alleen vergewe. Die apostel, Paulus, sê in lyn hiermee: … nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo (Rom 3:21).

Is dit alles opgesluit in Ps. 19? Opvallend is dat hier nie gepraat word van die Wet of die Woord van God nie. Hier word elke keer gepraat van die Wet of die Woord van die Here. Die Naam van wat hier gebruik word, is nie die algemene naam, God, nie. Dit is die Naam, Here, die naam waarmee die Here Hom aan sy volk bekendgemaak het as die troue God wat sy genadeverbond met hulle gesluit het. In die Wet het Hy Hom as die God van Israel, as die God van die verbond, openbaar. Israel as volk het met sy Wet, sy Woord, God se genade ontvang.

‘n Mens kan die liefde van die digter vir die Wet van die Here net verstaan wanneer jy besef dat die digter diep bewus was van God se genade. Dit is net moontlik om die spieël wat ons sondigheid en ons sondeskuld aan die kaak stel, te besing, indien ons weet dat die sonde en sondeskuld nie meer op ons rekening staan nie; dat God daarmee gehandel het; dat Hy dit uitgewis het.

As gelowiges van die Nuwe Testament weet ons God het sy genade in Jesus Christus tot volle openbaring gebring. In Jesus Christus kom die twee lyne van Ps 19, skepping en Woord op ‘n besondere manier na vore.

  • ‘n Ster het van sy geboorte getuig en die Woord het gewys wie Hy is (Matt 2:2, 5). Toe Hy die laaste asem uitgeblaas het, was daar ‘n sonsverduistering en ‘n aardbewing (Matt 27:45, 51). Die skepping het gereageer op sy geboorte en sy dood.

  • Hy het nie net tydens sy aardse lewe die Woord van God verkondig nie, Hy is die Seun van God wat Woord geword het, mens geword het (Joh 1:14).

Die Woord van die Here, sy Wet, wat die spieël voor ons is waarin ons ons sondigheid en sondeskuld kan sien, word so, in die hande van die Gees van die Here, ons tugmeester na Christus toe (Gal 3:24, 1953) laat ons in Christus die Verlosser ontdek wat ons nodig het.

Jesus het ter wille van al ons sondes gesterf en ook uit die dood opgestaan. Met sy opstanding het Hy die dood en al die magte wat teen God in opstand is, oorwin – ook die Satan. Christus se opstanding raak ons wat in Hom glo, op ‘n besondere wyse. Hy het ons ook uit die dood van die sonde opgewek in ‘n nuwe lewe. Ons volg die leiding van die Heilige Gees en rig ons lewe in dankbaarheid teenoor die Here volgens sy wil in.

God het sy Wet / sy Woord in sy genade aan sy volk, aan sy kerk, aan ons geskenk. Daarin sê Hy so vir ons hoedat Hy wil hê ons, sy kerk, sy kinders moet leef. Neem ek God se Woord, sy Wet in hierdie wete op, dan kan ek my stem vandag voeg by dié van Dawid – dan kan ons saam die Wet of die Woord van die Here besing, want dit vertel van sonde en sondeskuld, maar ook van genade en vergifnis.

Slot

As Gereformeerde gelowiges aanvaar ons dat die Woord die enigste bron is vir wat ons mag bely en die enigste maatstaf wat ons aanlê om te onderskei tussen waarheid en dwaling: tussen reg en verkeerd. God het Homself en sy wil duidelik en volledig in sy Woord bekend gemaak. Die Gereformeerde gelowige se leuse is daarom: die Woord alleen!

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 09) Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe Ps 19 v8tot12

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *