(2015 08 02 2e) Verlos deur Christus alleen Hand 4 v10tot12

Inleiding

Wat onderskei ons as Gereformeerdes van ander Christengelowiges? Ons beantwoord hierdie vraag tydens die aanddienste. Vanaand is die antwoord: ‘n sondaar word deur Christus alleen verlos.

Dit is duidelik uit ons teks. Die Jode was onder die indruk dat hulle God se verbondsvolk was wat ernstig gepoog het om gehoorsaam aan die Here te leef. Hulle was daarvan oortuig dat God van hulle verwag het om Jesus van Nasaret as godslasteraar te kruisig. God het Hom egter uit die dood opgewek. Daarmee het Hy duidelik bevestig dat Jesus en nie die Jode nie, reg was. Petrus bring dit onder die aandag van die Joodse Raad om hulle te oortuig: ook die Jode kan deur die verdienste van Jesus Christus alleen verlos word. Sy Naam is die enigste waardeur enige mens verlos kan word.

Ook die nagmaal dra die boodskap: Ons word deur die verdienste van Jesus Christus alleen verlos.

Die apostels doen verantwoording

Petrus en Johannes het ‘n man wat van sy geboorte af lam was, by die Mooipoort van die tempel teengekom waar hy wou bedel en hulle op pad was om in die tempel te bid. Ons lees: Maar Petrus sê: “Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” Hy vat toe die man se regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword (Hand 3:6, 7). Petrus het ‘n geleentheid gekry om die verbaasde toeskouers daar in die Pilaargang van Salomo oor hierdie wonderwerk toe te spreek.

Hy en Johannes is gevange geneem en moes die volgende dag voor die Joodse Raad verantwoording doen oor hulle optrede. Die Joodse Raad het paniekerig geraak oor die klomp Christene wat so vinnig aan die vermeerder was. Hulle is gevra: “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?” (Hand 4:7b). Een ding was baie duidelik: Die genesing van die verlamde man het groot krag benodig. Dieselfde raadslede het natuurlik vroeër te kenne gegee dat Jesus duiwels deur die krag van Beëlsebul, die owerste oor die duiwels, uitgedryf het. Hulle vra daarom watter krag die apostels tot hulle beskikking gehad het om die verlamde te laat loop. Is dit die krag van die magtige Satan, of die krag van die Almagtige God? Hulle tweede vraag is in wie se naam hulle die wonderwerk gedoen het. Daarmee vra hulle na die gesag en bekwaamheid wat hulle het om hierdie man te genees.

Petrus antwoord onomwonde: Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan — dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is “die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie” (Hand. 4:10 – 12). Petrus skroom nie om te sê dat, wat hulle gedoen het, hulle in die Naam van die Here Jesus Christus gedoen het nie. Hy skroom selfs nie om die beskuldigende vinger na die Joodse Raad te wys, omdat hulle Jesus gekruisig het nie.

Dit is merkwaardig dat juis Petrus dit doen. Dit is immers dieselfde Petrus wat nie lank tevore nie, homself vervloek het, sou hy Jesus net maar ken; wat met ‘n eed gesweer het dat hy niks met Jesus te make het nie. Dit is ook dieselfde Petrus wat, toe Jesus daar by die see van Galilea hom opdrag gegee het om sy kudde te versorg en hom daartoe opgeroep het om Jesus te volg, na Johannes toe gedraai en gevra het: Here, wat van hom? Daarmee het hy eintlik gevra: is hy nie ‘n beter keuse nie?

Vreesloos staan Petrus voor die Joodse Raad. Vreesloos wys hy die beskuldigende vinger na die lede van hierdie Raad. Dié Jesus wat hulle gekruisig het, is die Een wat genesing vir hierdie verlamde man gebring het, so sê Petrus.

Vanwaar hierdie verandering, hierdie vreesloosheid? Dit was maar om een rede moontlik: Petrus was vol van die Heilige Gees (Hand. 4:8a). Nadat Petrus Jesus verloën het; na Jesus se kruisiging en opstanding, op die dag van die Pinksterfees, is die belofte van die Here by monde van sy profeet, Joël, vervul: die Heilige Gees is uitgestort op alle gelowiges. Die Heilige Gees het inderdaad, soos wat Christus in Hand. 1 beloof het, aan Petrus die krag gegee om voor die vyandige Joodse Raad op te staan en vreesloos van Jesus te getuig.

Jesus Christus verskillend beskou

By hierdie geleentheid wys Petrus nie die Joodse Raad daarop dat hulle as apostels getuies van Jesus se opstanding was nie – die lede van die Joodse Raad het dit met beslistheid ontken. Hy wys na die getuienis wat hierdie fel haters van Jesus nie kan ontken nie, nl die verlamde wat genees voor hulle staan.

Hy draai ‘n skerp teenstelling na die lig: Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan — dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het (Hand 4:10). Die lede van die Joodse Raad het Christus van Godslastering beskuldig en daarop aangedring dat Hy daarvoor die doodstraf moes kry. Die Joodse Raad was verantwoordelikheid vir Jesus se kruisiging. Petrus beskuldig hulle daarvan dat hulle Hom gekruisig het.

Teenoor hulle staan God. Hy het dié Jesus wat die Joodse Raad gekruisig het, uit die dood opgewek. Die Joodse Raad beoog om Jesus vir ewig te vernietig; God het Hom opgewek en vir ewig gevestig en só dit wat hulle gedoen het, tot niet gemaak. Hy het daarmee beslis dat nie die Joodse Raad nie, maar Jesus Christus die reg aan sy kant gehad het.

Terwyl Jesus geleef het, het Hy genees. In sy Naam is die verlamde genees. As Hy steeds dood was, sou dit nie kon gebeur nie. Hierdie genesing was net moontlik in die Naam van dié Christus wat uit die dood opgestaan het en verheerlik is.

Petrus haal as bevestiging van wat met Christus gebeur het ook uit die Skrif aan: Hy is “die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword (Hand 4:11, vgl Ps 118:22). Jesus het ook hierdie Psalm aangehaal toe die Joodse Raad van Hom rekenskap geëis het (Matt 21:23, 42). Later gebruik Petrus ook hierdie woorde in 1 Pet 2:6-8. (Ook ons gaan die beryming van hierdie vers sing na die tweede tafel bedien is.)

In hul amp as geestelike leiers het God die lede van die Joodse Raad aangestel as bouers van sy volk, sy geestelike tempel. Hulle het as bouers misluk omdat hulle die Steen, Jesus Christus, as onwaardig beskou en Hom gekruisig het.

Deur Hom uit die dood op te wek het God Jesus as Hoeksteen bevestig. As Hoeksteen het Hy die plek en hoek van elk van die ander stene in hierdie geestelike tempel bepaal. Petrus vestig die aandag op Jesus Christus; op die ongeloof van die Joodse Raad wat Hom gekruisig het en op die daad van God wat bevestig het dat Hy die Verlosser is.

Die enigste Naam waardeur God verlos

Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie” (Hand. 4:12). Uit die Grieks is dit baie duidelik dat Petrus die verlossing in Christus alleen met groot nadruk beklemtoon het. Die Heilige Gees laat in hierdie woorde al die lig val op Jesus Christus, die gekruisigde wat ook uit die dood opgestaan en na die hemel toe opgevaar het. Hy is die enigste Verlosser.

God het bepaal dat daar net op grond van die verdienste van Jesus Christus redding van ‘n sondaar moontlik is. Jesus het self gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Joh 14:6). Ook die apostel Paulus, gedryf deur die inwerking van die Heilige Gees, het gesê: … ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde(1 Kor. 2:2, 1953-vert). Die blye verlossingsboodskap is die boodskap van Christus. As Verlosser is ons Here Jesus Christus eksklusief. Waar die Heilige Gees werk, waar die evangelie onder sy leiding verkondig word, val die kollig op Jesus Christus as enigste en volkome Verlosser.

In die tyd waarin ons leef, ‘n tyd van godsdiensgelykheid en weerstand teen eksklusiwiteit, is dit nodig dat ons telkens die woorde van ons teks moet herhaal: “Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie” (Hand. 4:12)

Waar ons nou aan die tafel van die Here gaan aansit, moet ons weet: ook die boodskap van die Nagmaal is dat daar verlossing van sondaars is net op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Ons gaan sit aan as mense wat bely: Verlos deur Christus alleen!

AMEN

Bediening van Heilige Nagmaal

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 02) Verlos deur Christus alleen Hand 4 v10tot12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *