(2015 08 02 1e) Bewonderaar of volgeling van Jesus Luk 9 v57tot62 ♪

Inleiding

Beskou jy Jesus as ‘n besondere Persoon? Bewonder jy Hom? In vandag se spreektaal: is jy ‘n “fan” van Jesus? En die kerk: is dit ‘n “fan”-klub wat weekliks bymekaar kom om Jesus toe te juig? Is jy een van die lojale “fans” wat gereeld hier is om Hom toe te juig?

‘n Amerikaanse predikant (Kyle Idleman in “Not a fan”) skryf: “The biggest threat to the church today is fans who call themselves Christians but aren’t actually interested in following Christ.” Hy spreek sy besorgdheid daaroor uit dat baie kerke in Amerika wat eens heiligdomme was, stadions geword het. Hy skryf “Elke week gaan al die ondersteuners stadion toe waar hulle Jesus toejuig. Hulle stel egter hoegenaamd nie daarin belang om Jesus te volg nie. Die grootste bedreiging vir die kerk vandag is bewonderaars van Jesus wat hulself Christene noem, maar glad nie daarin belangstel om volgelinge van Christus te wees nie. Hulle wil na genoeg aan Jesus wees om al die voordele te kry, maar nie so naby dat dit enigiets van hulle verg nie.”

Ons kan dus op die vraag aan die begin herformuleer: is jy ‘n “fan” of ‘n volgeling van Jesus – in ons tema verwoord: is jy ‘n bewonderaar of ‘n volgeling van Jesus? As jy bewonderaar / “fan” is, is jy bereid om ‘n stap verder te gaan: voortaan ‘n volgeling van Jesus te wees?

Veral in die begin van sy aardse bediening het ‘n skare bewonderaars Jesus gevolg. Hulle het elke woord van Hom ingedrink, hulle verstom oor elke wonderwerk. In ons teksgedeelte word drie van Jesus se bewonderaars / “fans” voor die keuse gestel om elk sy volgeling te word. Ons let agtereenvolgens op wat elk van die drie bewonderaars sê en hoedat Jesus daarop reageer. In die proses poog ons om duidelikheid te kry oor wat dit behels as ons ons visie probeer uitleef: Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.

Ek sal U volg waar U ook al gaan”

Matteus noem hierdie man ‘n Skrifgeleerde (Matt 8:19) – dus iemand wie se werk dit was om die Ou Testament en die Rabynse tradisies te interpreteer. Hy bied aan om ‘n dissipel van Jesus te word, sy permanente leerling. As dissipel / permanente leerling was hy bereid om dit wat Jesus geleer het, te memoriseer. Johannes noem dit as een van die kwalifikasies van die 144 000 op die Sionsberg: Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan (Open 14:4). Presies dit geld die Skrifgeleerde. Sy aanbod is onvoorwaardelik: hy sou Jesus ter eniger tyd na enige plek toe volg. Wat meer kon Jesus vra?

Jesus reageer toe daarop: Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie (Luk 9:58). Jesus sê eintlik niks oor sy aanbod nie. Hy aanvaar dit nie, maar verwerp dit ook nie. Jesus se reaksie klink nie regtig toepaslik nie. In sy skoene sou iemand in ons tyd waarskynlik sê: Jesus se reaksie was soos ‘n emmer koue water in die gesig.

Kom ons kyk na wat Jesus vir hierdie man sê. Hy verwys na Homself as die Seun van die mens. Jesus dui Hom in Lukas 26 maal met die term aan, ontleen aan Dan 7:13. Daarmee gee Hy te kenne dat hy die Messias is.

Die Jode, en onder hulle by uitstek die Skrifgeleerdes, het die koms van die Messias verwag. Volgens hulle verwagting sou Hy die Romeinse juk van hulle skouers afwerp. Die Messiaanse Ryk van ongekende voorspoed en seën sou vir God se volk aanbreek. Die Jode het verwag dat die Messias in heerlikheid sou kom.

Die Jode kon hulle nie ‘n Messias voorstel wat ontberings verduur, wat ly en uiteindelik sterf nie. Dit was egter tog die pad waarop Jesus, die Christus, die Messias, Hom bevind het. Jesus maak hierdie regstelling in die Skrifgeleerde se opvattings. Hy moes leer dat Jesus se reis sonder sekuriteit van ‘n huis en familie is. Selfs die jakkalse en die voëls is beter daaraan toe as Jesus.

Hierdie Skrifgeleerde het sy aanbod om Jesus te volg, te haastig gemaak. Hy het nie regtig die koste daarvan bereken om ‘n volgeling van Jesus te wees nie.

Is jy ‘n bewonderaar, ‘n “fan” van Jesus, of is jy ‘n volgeling van Hom? Is jy na genoeg aan Jesus om al die voordele te kry, maar nie so naby dat dit enigiets van jou verg nie? Het jy regtig al die koste daaraan verbonde om ‘n volgeling van Jesus te wees, beteken?

By geleentheid het Jesus vir sy dissipels, sy volgelinge, gesê: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg (Joh 15:20). Die apostel Paulus sê uitdruklik vir die jong Woordbedienaar, Timoteus: Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word (2 Tim 3:12). Is jy bereid en gereed om, in navolging van Christus, vervolg te word?

Idleman maak die stelling in sy boek, Not a fan: Te dikwels het ek in my prediking mense probeer oorhaal om Christus te volg. Ek het die navolging van Christus so aantreklik, gemaklik en gerieflik moontlik aan hulle voorgehou. Daarvoor vra ek verskoning.”

Om ‘n volgeling van Jesus te wees is allermins aantreklik en gerieflik. Is jy gereed om as volgeling na genoeg aan Hom te kom om ook in sy swaarkry te deel?

Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe.”

Dit is die reaksie van die tweede man vir wie Jesus die opdrag gegee het: Volg My! Ons sou sê hierdie man vra familie- of menslikheidsverlof. Die begrafnis van hul familielede was vir die Jode ‘n belangrike saak – soos ook vir ons. Hou ‘n mens in gedagte dat die Jode hul dooies verkieslik op die sterfdag begrawe het, is dit duidelik dat die uitstel wat hierdie man versoek het, nie lank sou duur nie.

Jesus antwoord: Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God (Luk 9:60). Sy antwoord klink hard en liefdeloos. Om dit te versag, vertolk party Skrifverklaarders die versoek van hierdie man dat hy sou hy vra dat hy eers kon terugkeer huis toe om sy pa by te staan tot na dié se dood. Die versoek volgens hulle was dus om ‘n onbeperkte uitstel. Niks in die teks gee egter grond vir so ‘n vertolking nie.

Met sy antwoord het Jesus ‘n spesifieke doel: wie Christus wil navolg, moet deeglik besin oor sy prioriteite. Om Hom te volg, is belangriker as die gebruike in die samelewing en familie. Jesus sê, volgens ‘n verklaarder, vir hierdie man dat sy volgeling nie by oorledenes vertoef nie. Hulle het ‘n plig om Jesus te volg en die lewe te sien. Hierdie man het ‘n ander plig: … gaan verkondig jy die koninkryk van God (Luk 9:60). Jesus het self die boodskap van die koninkryk van God verkondig. Hy het dit van sy dissipels verwag. Hy verwag dit steeds van sy volgeling. Daar is dringendheid hieraan verbonde.

Wat dan van diegene wat sterf, die dooies waarvan Jesus hier praat. Jesus se oplossing is: Laat die dooies hulle eie dooies begrawe (Luk 9:60). Jesus gebruik die term dooies in twee betekenisse: diegene wat geestelik dood is, moet diegene wat te sterwe gekom het, begrawe. Die gebruike van die samelewing moet oorgelaat word aan diegene wat nie besig is om Christus te volg nie.

Wie Jesus wil volg, moet dit sonder versuim doen. Dit moet sy hoogste – sy enigste – prioriteit wees. As jy in hierdie man se skoene was, sou jy Jesus gevolg het? Is dit regtig jou eerste en enigste prioriteit om ‘n volgeling van Christus te wees?

Ek sal U volg, … maar laat my toe om eers my familie … te gaan groet.”

Dit is die derde persoon in ons teks se reaksie. Terwyl die eerste twee persone se gesprekke met Jesus net so in Matteus se weergawe van die evangelie voorkom (Matt 8:19-22), kom die derde s’n net hier voor. Hierdie man sê naastenby wat Elisa agter die ploeg gesê het toe Elia sy mantel op hom gegooi het (1 Kon 19:20). Elia het sy versoek aanvaar. Die bewonderaar van Jesus se versoek klink redelik en onskuldig.

Jesus reageer anders as Elia: Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie (Luk 9:62). Jesus gebruik ‘n beeld uit die landbouomgewing van destyds. Destyds het die mense met trekdiere en houtploeë geploeg. Wie ploeg moes die ploeg in lyn bring met twee punte in lyn met mekaar voor hom. Wie ‘n reguit ploegvoor wil trek, moet heeltyd daarop konsentreer om die ploeg en twee punte voor hom in lyn te hou. Iemand wat heeltyd agtertoe kyk, probeer om in een rigting te ploeg, terwyl hy heeltyd in die teenoorgestelde rigting kyk.

Kyk ‘n mens mooi na wat hierdie man van Jesus vra, sien jy hy wil sy mense se toestemming kry om Jesus te volg. Anders as Elisa wat die agterdeur na sy mense en sy boerdery finaal gaan toemaak het, wou hierdie man voortdurend sy familie se toestemming hê om Jesus te volg.

Jesus sê so ‘n houding maak jou ongeskik vir die koninkryk van God. In die koninkryk van God vra ‘n mens net: Wat is God – die Koning – se wil vir my? Wat verwag Hy van my? In watter koers lei die Heilige Gees my nou? As burger van God se koninkryk en volgeling van Jesus moet ‘n mens openlik en beslis na vore kom en jou ten volle in sy diens stel; Jesus, onder leiding van die Heilige Gees, met jou hele hart volg.

Volg jy Jesus regtig met jou hele hart? Is jy bereid om elke moontlike agterdeur toe te maak en Jesus onder leiding van die Heilige Gees doelgerig te volg – maak nie saak watter opoffering dit van jou vra nie? Is jy in daardie sin geskik vir die koninkryk van God?

Slot

Aan die begin het ek gevra: is jy ‘n “fan” of ‘n volgeling van Jesus – in ons tema verwoord: is jy ‘n bewonderaar of ‘n volgeling van Jesus? As jy bewonderaar / “fan” is, is jy bereid om ‘n stap verder te gaan: voortaan ‘n volgeling van Jesus te wees? In terme van die drie mense in ons teks:

Het jy regtig bereken wat dit jou gaan kos om Jesus te volg? Is jy bereid om op te offer om Jesus te volg? Is jy bereid om, in navolging van Christus, selfs die pad van lyding en swaarkry te bewandel?

Is dit regtig jou grootste en enigste prioriteit om ten alle tye Jesus te volg?

Is jy gereed om elke agterdeur toe te maak, net vorentoe te kyk, die leiding van die Heilige Gees te volg agter Jesus, ons Here en Koning aan?

Bly jy ‘n bewonderaar van Jesus, of is jy gereed om sy volgeling te wees?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 08 02) Bewonderaar of Volgeling van Jesus Luk 9 v57tot62

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *