(2015 07 12 1e) Reaksie op God se Woord Jeremia 26 v 10 tot 24 ♪

Inleiding

Wanneer die Here God praat, het geen mens enige ander opsie nie: jy moet antwoord. Ons tema vanoggend: Reaksie op God se Woord.

In die Ou Testament het die Here van tyd tot tyd een van sy profete na sy volk, na hulle leiers en selfs na die goddelose volke en hulle leiers toe gestuur.

Jeremia, een van die profete, is na die volk van die Here, die tweestammeryk Juda, gestuur. Sy boodskap was dringend en op die man af: bekeer julle, anders gaan die Here julle in ballingskap laat wegvoer. Hierdie boodskap is eeue lank verkondig.

In ons teks dra, benewens Jeremia, twee ander profete, Miga en Urija, dieselfde boodskap oor. Op elke profeet het God se volk geantwoord. Die vraag aan my en jou is: Hoe antwoord jy op God se Woord aan jou? Ons let op drie sake: (1) die omstandighede (2) Jeremia in die beskuldigdebank en (3) ‘n profeet boet met sy lewe.

Die omstandighede

Die Here God het Jeremia na sy volk toe gestuur wat Jeremia woord vir woord akkuraat in die voorhof van die tempel, die huis van die Here, moes oordra: So sê die Here: Julle moet na My luister en my wil doen wat Ek aan julle bekend gemaak het. Julle moet luister na wat my dienaars die profete sê, my profete wat Ek vroeg en laat na julle toe gestuur het sonder dat julle na hulle geluister het. As julle dit nie doen nie, sal Ek hierdie huis soos Silo maak en Ek sal hierdie stad maak tot iets waarmee al die volke van die wêreld ander vervloek (Jer 26:4 – 6). Jeremia se boodskap was allermins polities korrek, geensins godsdienstig aanvaarbaar nie.

Die mense in Jerusalem het geglo dat die tempel, simbool van God se teenwoordigheid, hulle veiligheid gewaarborg het. Hulle het geredeneer God sou nie toelaat dat heidene sy tempel, sy huis onder sy volk, verontheilig nie. Hy sou om daardie rede die heidene uit Jerusalem hou.

In Eli se tyd het die volk, na ‘n neerlaag aan die hand van die Filistyne, die verbondsark van die Here uit Silo laat haal. Hulle het die verbondsark en – daarmee saam – God oorlogsfront toe gebring, so het hulle gedink. Hulle het gemeen dat die simbool van God se teenwoordigheid by hulle het, God nie anders kon nie, as om ook by hulle te wees.

In Eli se tyd het die volk ‘n groot neerlaag gely. Die Filistyne het die verbondsark van die Here weggevoer (1 Sam 4). Die mense in Juda en Jerusalem het daarvan vergeet.

Dit is so menslik om so te dink. Jy is Sondag na Sondag in die kerk. Jy weet hoe verloop ‘n erediens – waar jy moet sit en waar staan. Dan moet die Here tog by jou wees. Hy moet die teenspoed van jou weer. Hy moet voorspoed in oorvloed oor jou uitstort.

God laat Hom nie manipuleer nie – nòg in Eli se tyd, nòg in Jeremia s’n, nòg in ons s’n. God het Hom aan sy tempel onttrek. Hy kan Hom selfs aan sy kerk onttrek waar ons diens aan Hom nie op Hom, sy wil en sy eer gerig is nie.

Daar was net een hoop vir God se volk: hartgrondige bekering tot God! Toe Hy die opdrag vir Jeremia gegee het, het God ‘n versugting uitgespreek: Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde lewe bekeer. Dan sal Ek die straf herroep wat Ek oor hulle wou bring oor hulle sondige dade (Jer 26:3, 13). Met elke waarskuwing, elke oordeelsboodskap deur elke profeet het die Here hartgrondige bekering ten doel gehad.

Hy verwag van sy volk – ook van ons, sy kerk – om op grond van Christus se verdienste en onder leiding van die Heilige Gees in ‘n lewende verhouding met Hom te leef; om ons lewe ooreenkomstig sy Woord in te rig. Die Here ons God is met niks minder as dit nie tevrede.

Jeremia in die beskuldigdebank

Het ‘n predikant of ouderling jou al ontstel? Het jy al vir een kwaad geword? Al was dit in opdrag van die Here, het Jeremia werklik in ‘n krisistyd in hulle bestaan, die volk hewig met sy boodskap ontstel, hulle woedend gemaak. Hulle reaksie: Jy moet beslis sterf!

Net soos later met Jesus, het hulle Jeremia summier verhoor. Die priesters en profete wat die beste oor geestelike sake kon oordeel, was die aanklaers, die volk die getuies. Hulle vra die doodstraf vir die beskuldigde. Die klag is wat Jeremia oor die stad gesê het: dit was, volgens die aanklaers, hoogverraad en godslastering.

Jeremia se verweer was dat hy net die Here se boodskap aan hulle oorgedra het.

Twee faktore het daartoe meegewerk dat Jeremia met lewe daarvan afgekom het:

  • Jeremia se sekretaris, Baruk, het opgeteken: Agikam seun van Safan was aan Jeremia se kant, met die gevolg dat hy nie aan die volk uitgelewer is sodat hulle hom kon doodmaak nie (Jer 26:24). Agikam was een van die hoë amptenare wat koning Josia na die profetes Gulda toe gestuur het (2 Kon 22:14) nadat hulle die wetboek gevind het. Hy het groot politieke invloed gehad. Tog, was hy net instrument van die Here wat Jeremia beloof het: Hulle sal teen jou veg maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here, Ek sal jou red (Jer 1:19). Sien jy God se trou in jou lewe as sy kind gestalte aanneem?

  • Tydens die hofsaak het die oudstes van die land gesê dat Jeremia nie die doodvonnis mag kry nie, omdat hy in die Naam van God met hulle gepraat het (Jer 26:16). Hulle haal selfs woord vir woord aan wat die profeet Miga in koning Hiskia se tyd gesê het (vgl Jer 26:18 en Miga 3:12). Hulle roep in herinnering dat Hiskia die Here met ontsag om genade gesmeek en die Here die straf herroep het. Tóg stop die oudstes ver voor die bekering wat die Here in vooruitsig gestel het (Jer 26:3). Hulle volstaan deur te sê: Ons is besig om ‘n groot ramp oor ons te bring (Jer 26:19e). Dit gaan vir hulle om hulleself en hulle eiebelang, nie om die Here en sy eer nie. Hier is geen sprake van hartgrondige bekering tot God en ‘n lewe in verbondenheid met Hom nie. Vorder jy in jou diens aan die Here verder as jou eiebelang, jou voorkeure en gemak?

‘n Profeet boet met sy lewe

Baruk, Jeremia se sekretaris, roep ‘n ander relevante gebeure in herinnering: Daar was nog iemand wat in die Naam van die Here as profeet opgetree het, Urija seun van Semaja uit Kirjat-Jearim. Hy het as profeet opgetree teen hierdie stad en teen hierdie land en dieselfde dinge as Jeremia gesê. Toe koning Jojakim en al sy soldate en al sy amptenare hoor wat Urija sê, wou die koning hom doodmaak, maar Urija het dit te hore gekom en bang geword en Egipte toe gevlug. Koning Jojakim het toe vir Elnatan seun van Akbor en die manskappe by hom na Egipte toe gestuur, en hulle het vir Urija in Egipte gaan haal en na koning Jojakim toe gebring. Hy het toe vir Urija met ‘n swaard om die lewe gebring en sy lyk in die plek gegooi waar die gewone mense begrawe is (Jer 26:20 – 23). Ons weet nie of hierdie insident voor of na Jeremia se verhoor plaasgevind het nie.

Die profeet Urija uit Kirjat-Jearim was nie so bekend soos Jeremia nie, maar het dieselfde dinge as Jeremia gesê. (Jer 26:20). Al het hy vir sy lewe gevlug, het Jojakim hom uit Egipte laat haal en hom laat doodmaak. Sy lyk is sonder seremonie gegooi waar die gewone mense begrawe is (Jer 26:23).

Merkwaardig dat die Here geensins ‘n ophef maak van hierdie martelaar nie. Asof in die verbygaan, onthou ‘n sekretaris van hom. Vir Urija sou dit geensins ‘n probleem wees nie. As ware profeet en martelaar was sy enigste doel om aan die Here getrou te bly; sy opdrag getrou uit te voer.

Hierdie herinnering wys ons: dat Jeremia so lig daarvan afgekom het, was ‘n wonderwerk. Sien ek en jy God se hand raak ook in dit wat oor ons pad kom?

Slot

Wanneer die Here God praat, het geen mens enige ander opsie nie: jy moet antwoord. Jeremia, een van die profete, is na die tweestammeryk Juda, gestuur. Sy boodskap was dringend en op die man af: bekeer julle, anders gaan die Here julle in ballingskap laat wegvoer. Hierdie boodskap het die volk ontstel en hulle het Jeremia summier verhoor. Ons teks vertel van sy verhoor, maar ook van twee ander profete en die volk se reaksie op elk van hulle se boodskap.

Hoe lyk jou antwoord op die Here se Woord?

  • Het jy al baie kwaad geword oor wat ‘n predikant of ouderling gesê het? Het jy jou vergewis of dit die Woord van die Here was, of nie?

  • Het jy tog, soos die volk in Jeremia se tyd, jou reaksie gematig omdat jy eerder die risiko wou vermy van openlike opstand teen God?

  • Of bly jy woedend? Verset jy jou teen die Woord? Is jy gereed om die een wat die Woord bring daarvoor te kruisig, soos wat die volk spreekwoordelik met Urija gedoen het en later selfs letterlik met Christus?

  • Luister jy regtig na die Here se Woord? Aanvaar jy waar die Here se Woord dwars teen jou grein ingaan? Verootmoedig jy jou voor die Here, aanvaar jy gelowig dat jy net op grond van Christus se verdienste voor God kan plek inneem? Bekeer jy jou en leef jy, onder leiding van die Heilige Gees, in gehoorsaamheid en in ‘n persoonlike verhouding met die lewende God?

Wanneer jy die Woord van die Here hoor, het jy een van twee opsies: jy verset jou met hand en tand, of jy kapituleer. Jy reageer woedend, of jy gee oor. Jy is vir of teen. Jy is ‘n vriend van God en ‘n metgesel van almal wat sy Naam ootmoedig vrees, of jy is ‘n vriend van die wêreld. Dit is òf-òf. Daar is geen grys areas nie. Hoe antwoord jy op God se Woord?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2015 07 12) Reaksie op God se Woord Jer 26 v10tot24

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *