(2015 07 05 2e) Die risiko van die dienaar van die Here Jer 25 v12

Wie kwalifiseer daarvoor om ‘n dienaar van die Here te wees? Is ‘n dienaar van die Here se lewe een van ongekende voorspoed en seën, of is daar enige risiko aan verbonde?

Wat van die owerheid? Opmerklik dat Paulus aan die gemeente in die setel van die heidense Romeinse Ryk skryf dat die owerheid dienaar van God tot ons beswil is (Rom 13:4).  In Jer 25:8 praat die Here van my dienaar koning Nebukadnesar van Babel. As dienaar van die Here het hy die opdrag om die volk van God te straf omdat hulle nie geluister het na wat die Here sê nie. Die Here besluit hy is sy dienaar, hy is die roede waarmee God sy halsstarrige volk tugtig. Die volk van die Here sou die Galdeërs (Babiloniërs) sewentig jaar lank dien (Jer 25:8 – 11).

Heel skokkend lui ons teks: Maar wanneer die sewentig jaar om is, sal Ek die koning van Babel en daardie nasie in Galdeërland straf vir al hulle sondes, sê die Here (Jer 25:12). Duidelik moet die dienaar van die Here, die instrument (selfs die roede) in sy hand, die Here se opdrag noulettend uitvoer. Hy moet bly binne die perke wat wat Here aan hom stel. Nebukadnesar het nie God se heerskappy erken nie, hom nie gehou aan die perke wat die Here aan hom gestel het nie.

In finale instansie weet ons: God regeer deur sy verheerlikte Seun oor alles en almal. Voor Hom sal elke knie buig (Fil 2:10). Intussen moet almal – selfs diegene wat nie tans Christus se regering erken nie – weet dat hulle aan God en aan Christus verantwoordelik is vir wat hulle doen en laat. Die Galdeërs het die alternatief beleef: die lewende God het hulle gestraf. Continue reading “(2015 07 05 2e) Die risiko van die dienaar van die Here Jer 25 v12”